Усвојен је нови пакет мера помоћи привреди

Влада Републике Србије (у наставку текста: Влада РС), прописала је нове мере које се односе на други пакет помоћи за привреду, у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, које представљају наставак мера из марта месеца. Нови пакет мера прописан је Закључком у вези са директним давањима и фискалним погодностима привредним субјектима у приватном сектору (у наставку текста: Закључак), који је Влада РС данас, 30. јула 2020. године, усвојила.

   

Закључком се утврђује право на директна давања у августу и септембру 2020. године свим привредним субјектима којима је исплаћено директно давање у јулу, али и новооснованим привредним субјектима након 15. марта, а закључно са 20. јулом 2020. године. Право на директна давања имају и привредни субјекти који се нису пријавили за мере Владе РС у марту месецу, а испуњавају услове прописане Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Сл. гласник РС", бр. 54/20 и 60/20, у наставку текста: Уредба).

   

Поред исплате директних давања током два месеца, нови пакет мера обухвата и одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде запослених за један месец - август 2020. године, као и одлагање плаћања обавеза на приходе од самосталне делатности за један месец. За разлику од услова из Уредбе, према Закључку није прописана могућност плаћања одложених обавеза на рате, када те обавезе доспеју за плаћање (5. јануар 2021. године).

 

 

То значи да ће привредни субјекти имати могућност да одложене обавезе до 4. јануара 2021. године измире на највише 24 месечне рате, али обавезе које се одложе до 5. јануара 2021. године, мораће да плате одмах по доспећу (5. јануар 2021. године).

 

  

На основу тачке 1. Закључка може се закључити да ће директна давања добити и они привредни субјекти, осим великих правних лица, који су у јулу 2020. године добили директна давања, а након тога су изгубила право на мере Владе РС (смањили су број запослених за више од 10% или су исплаћивали дивиденде и учешћа у добити).

   

 

Ови привредни субјекти, према нашем мишљењу, треба да сачекају тумачење надлежног министарства да ли ће моћи да задрже и користе средства која добију на посебан наменски COVID-19 рачун по основу Закључка. Рок за употребу ових средстава је 31. октобар 2020. године, тако да имају времена и не треба да журе.

 

  

Услови за примену новог пакета мера Владе РС исти су као и услови који су били прописани Уредбом, а који се односе на обавезу не смањивања броја запослених за више од 10% и забрану исплате дивиденде и учешћа у добити до краја 2020. године, о чему смо детаљно писали у РП бр. 9/2020, страна 8 (о актуелностима везаним за примену ове уредбе, писали смо и у РП бр. 10/20 и РП бр. 11/20).

 

Одредбама тачке 12. Закључка, прецизирано је да привредни субјект губи право на директна давања из буџета Републике Србије и на одлагање плаћања пореза и доприноса из Закључка уколико, у периоду од 15. марта 2020. године па до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања из тач. 1 - 4. овог закључка, смањи број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања из тач. 1 - 4. овог закључка.

  

Дакле, привредни субјекти, који користе нови пакет мера према Закључку, не смеју смањивати број запослених за више од 10% све до краја децембра 2020. године, имајући у виду да ће последње давање примити половином септембра 2020. године (све зависи када ће бити исплаћено директно давање у септембру).

 

 

То према нашем мишљењу значи да се за привредне субјекте, који не буду желели да користе нови пакет мера према Закључку (не користе средства са посебног наменског COVID-19 рачуна и не одлажу плаћање пореза и дорпиноса), и даље, као последњи датум до када не смеју да смањују број запослених за више од 10%, како не би изгубили право на мере Владе РС према Уредби, примењује 31. октобар 2020. године

 

Исплата директних давања у оквиру новог пакета мера Владе РС, вршиће се на посебан наменски COVID-19 рачун , код банке која води текући рачун тог привредног субјекта. Привредним субјектима који имају отворене посебне наменске COVID-19 рачуне на дан доношења Закључка, на који су и до сада примала директна давања (уплату директних давања за три месеца) исплата директних давања биће извршена на те рачуне, а привредним субјектима који немају отворене посебне наменске COVID-19 рачуне, исти ће бити отворени у циљу реализације плаћања директних давања у складу са Закључком.

  

Као и до сада, директна давања се могу користити искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима. Средства на посебном наменском COVID-19  рачуну изузета су од принудне наплате у складу са чланом 13. став 13. Уредбе.

Привредни субјекти су у обавези да примљена средства по основу директних давања искористе најкасније до 31. октобра 2020. године, а истеком овог рока посебни наменски COVID-19 рачуни се гасе, а неискоришћена средства са тих рачуна преносе се на посебан буџетски рачун. У скалду са тим, Закључком се помера рок са 15. августа 2020. године, на 31. октобар 2020. године, до када се примљена средства на посебном наменском COVID-19 рачун морају искористити.


У поступку реализације Закључка, примењују се одредбе Уредбе, које се односе на  значење појмова, права на директна давања и на одлагање плаћања пореза и доприноса, губитка права на директна давања, начина коришћења и исплате запосленима средстава добијених по основу директних давања.

   

Пореска управа и Управа за трезор су Закључком добиле овлашћења да, у оквиру својих надлежности, предузму све потребне мере у циљу реализације мера утврђених овим закључком. 

 

1. Мере Владе које се односе на правна лица

 

Тачком 1. Закључка прописано је да привредним субјектима у приватном сектору (у даљем у тексту: привредни субјекти), изузев правних лица која су разврстана као велика правна лица на основу финансијских извештаја за 2018. годину, који су остварили право на директна давања чија исплата доспева у јулу 2020. године у складу са Уредбом, у августу и септембру 2020. године исплаћују се директна давања из буџета, у сваком од та два месеца у висини од 60% директних давања која су им исплаћена у јулу 2020. године, а чија исплата је доспела у јулу 2020. године.

 

Дакле, сва правна лица (изузев великих правних лица) која су добила директна давања у јулу 2020. године, имаће право на директна давања и у августу и септембру 2020. године, при чему ће у сваком од ова два месеца правним лицима биће уплаћен износ од 60% директних давања која су им исплаћена у јулу 2020. године.

 

За добијање директних давања по Закључку, правна лица се не пријављују и не подносе пореску пријаву ППП ПД са одложеним датумом плаћања, као што је то био случај према Уредби, већ само приликом исплате зараде и накнаде зараде запосленима, део те зараде и накнаде зараде исплаћују са посебног наменског COVID-19 рачуна.

 

Дакле, нема пријављивања за добијање директних давања, јер ће средства добити аутоматски према Закључку, уколико су директна давања добили у јулу 2020. године.

 

Приликом исплате зараде и накнаде зараде запосленима са посебног наменског COVID-19 рачуна, правна лица подносе пореску пријаву ППП ПД,  у којој као као датум плаћања, уносе датум када заиста врше исплату нето зараде и накнаде зарада запосленима.

   

Није прецизирано за који месец се врши уплата, тако да се примљена средства, према нашем мишљењу, могу искористити за исплату било које зараде или накнаде зараде запосленима. Из одредбе произилази да ће се уплата вршити у висини од 60% уплаћених средстава у јулу 2020. године, што значи да се уплата не везује за број запослених у јуну или јулу месецу, већ за износ средстава које је привредни субјект примио у јулу месецу (60% од износа који су примили у јулу месецу). И у августу и у септембру, привредни субјекти би требали да приме исти износ средства на посебан наменски COVID-19  рачун.

 

Како је најављено прва уплата директних давања биће извршена 10. августа 2020. године, а друга у септембру 2020. године.

 

Поред исплате диектних давања, у складу са тачком 5. Закључка, привредни субјекти имају право и на одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада само за један месец - август 2020. године. Правна лица која желе да одложе порез и доприносе на зараде и накнаде зарада запосленима за август месец, треба да поднесу пореску пријаву ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године, у којој ће у пољу 1.4. - Датум плаћања, унети датум 5. јануар 2021. године.

 

Није прописан рок до када се подноси пореска пријава за август 2020. године са одложеним датумом плаћања, али како је за новоосноване прописано да се подноси до 15. септембра 2020. године, наша је сугестија да и остали привредни субјекти то учине. Привредни субјекти који не желе да одложе плаћање пореза и доприноса за август 2020. године, не губе право на исплату директних давања у августу и септембру 2020. године.

 

 

Одложени порез и доприноси до 5. јануара 2021. године, мораће тада и да се плате, јер није прописана могућност плаћања ове обавезе на рате.

 

  

У складу са наведеним, за месец јун и јул 2020. године, послодавац нормално врши исплату зараде и накнаде зараде запосленима, при чему у пореску пријаву ППП ПД као датум плаћања уноси датум када врши исплату зарада и накнада зарада (без одлагања). Средства за исплату зараде за јул (а можда и за јун, све у зависности динамике исплате зарада запосленима код послодавца) може искористити са посебног наменског COVID-19  рачуна, уколико до пријема ових средстава не буде исплатио ту зараду, односно накнаду зараде. Када буде вршио исплату зараде за август 2020. године, имаће могућност да одложи плаћање пореза и доприноса по основу те зараде до 5. јануара 2021. године.

 

 

Напомињемо да Закључком Владе РС није прописано да се одлаже аконтација пореза на добит.

 

  

2. Мере за велика правна лица

   

Иако је најављено да велика правна лица неће добити директна давања, одредбама тачке 2. Закључка прописано је да право на директна давања у августу и септембру 2020. године остварују и велика правна лица. Овим одредбама је прописано да се правним лицима, која су разврстана као велика у складу са финансијским извештајима за 2018. годину, која имају право на исплату директних давања и нису то право изгубила у складу са Уредбомза месец јун и јул 2020. године,  исплаћују директна давања, и то:
- у августу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених утврђеног у складу са чланом 10. Уредбе за које је поднет Образац СЛ у року одређеним овим закључком за обрачунски период јун 2020. године и износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године;

- у септембру 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених утврђеног у складу са чланом 10. Уредбе за које је поднет Образац СЛ у року одређеним овим закључком за обрачунски период јул 2020. године и износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године.

  

Услов за исплату директних давања великим правним лицима јесте да, најкасније до 15. августа 2020. године, доставе Образац СЛ, који је прописан Правилником о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава („Сл. гласник РС", бр. 56/20).

 

Велика правна лица која су имала право на директна давања по Уредби и која су то право изгубила, јер су престала да испуњавају услове из Уредбе, немају право на нови пакет мера Владе РС.

 

3. Новооснована правна лица

   

У  складу са тачком 3. Закључка, право на исплату директних давања у августу и септембру 2020. године, уколико испуњавају услове из Уредбе, имају и новооснована правна лица после 15. марта, а закључно са 20. јулом 2020. године.


Новооснована привредна друштва ће добити директна давања у висини од 120% минималне зараде по запосленом за зараде и накнаде зарада (30.367,04 x 120% = 36.440,45 динара), уколико поднесу пореску пријаву ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године, и то  најкасније до 15. септембра 2020. године, при чему у пољу 1.4. - Датум плаћања, треба да унесу датум 5. јануар 2021. године.

 

Према томе, новоосновани, уколико желе морају се пријавити за нови пакет мера Владе РС, подношењем пореске пријаве ППП ПД за обрачунски период август до 15. септембра 2020. године, са датумом плаћања 5. јануар 2021. године. Новооснована правна лица, која се пријаве за нови пакет мера, добијају једнократну уплату у септембру у висини од 36.440,45 динара по запосленом.

 

Број запослених се утврђује у складу са одговарајућим одредбама Уредбе. Број запослених за које  је правно лице поднело ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године, умањује се за број запослених којима је код привредног субјекта престао радни однос почев од 1. па закључно са 31. августом 2020. године.

 

Према овој одредби, у смањење броја запослених улази и запослени којем је престао радни однос 1. августа и 31. августа 2020. године. То значи да у случају да је запослени радио током целог месеца августа и одјављен је 31. августа 2020. године, послодавац за њега неће добити средства, а уколико добије, не би требао да их користи. Напомињемо да ово важи само за новооснована правна лица (примењује се и за привредне субјекте који до сада нису користили мере Владе што је објашњено у наредној тачки овог написа).

 

Према овим одредбама следи да ће новоосновани добити одједном директна давања за два месеца, и то највероватније тек у септембру, јер ће прву пореску пријаву са одложеним роком плаћања пореза и доприноса поднети до 15. септембра 2020. године.

 

4. Привредни субјекти који до сада нису користили мере Владе

  

Тачком 3. Закључка прописана је могућност исплате директних давања привредним субјектима који до сада нису користили мере Владе РС, а који испуњавају услове за исплату директних давања у складу са Уредбом.


Овим правним лицима се исплаћују директна давања у висини од 120% минималне зараде по запосленом за зараде и накнаде зарада, као и за новооснована правна лица (36.440,45 динара по запосленом). Услов за исплату директних давања је да поднесу пореску пријаву ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године, најкасније до 15. септембра 2020. године, са датумом плаћања 5. јануар 2021. године. Ова правна лица добијају једнократну уплату директних давања у септембру, за оба месеца (120% од минималне зараде по запосленом, што износи 36.440,45 динара по запосленом).

 

За ова правна лица, број запослених  утврђује се у складу са одговарајућим одредбама Уредбе. Број запослених за које  је правно лице поднело пореску пријаву ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године, умањује се за број запослених којима је, почев од 1. па закључно са 31. августом 2020. године престао радни однос.

 

Према томе и код ових правних лица, као и код новооснованих правних лица, у смањење броја запослених улази и запослени којем је престао радни однос 1. августа и 31. августа 2020. године. У складу са тим, у случају да је запослени радио током целог месеца августа и одјављен је 31. августа 2020. године, послодавац за њега неће добити средства, а уколико добије, не би требао да их користи.

  

Дакле, правна лица која до сада нису користили мере Владе РС, могу оставрити право на директна давања за два месеца, као и одлагање плаћања пореза и доприноса за један месец.

 

5. Мере за предузетнике који плаћају порез и доприносе на опорезиву добит

  

У складу са тачком 6. Закључка, доспелост плаћања аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности, која по одредбама одговарајућих закона доспева за плаћање у августу 2020. године, изузев привредних субјеката који се паушално опорезују, одлаже се до дана подношења коначне пореске пријаве за порезе и доприносе на приходе од самосталне делатности за 2020. годину.

 

Према томе, обвезницима пореза на приход од самосталне делатности који плаћају порез и доприносе на опорезиву добит, одложе се плаћање аконтације пореза и доприноса за јул 2020. године, до 15. априла 2021. године. За ово одлагање није потребно поднети никакав захтев нити пријаву. Када обавеза доспе за плаћање (15. април 2021. године), није прописана могућност плаћања на рате, што значи да ће обвезници морати одмах да је измире.

Уколико је предузетник који плаћа порез и доприносе на опорезиву добит примио директна давања у јулу 2020. године (није пензионер и није запослен код другог послодавца), поред одлагања плаћања пореза и доприноса на опорезиву добит за јул 2020. године, примиће и директна давања током два месеца - августа и сепртембра, у висини 60% износа који је примио у јулу 2020. године (18.220,22 динара месечно). За ову уплату није потребно да достави било какву пријаву Пореској управи.

 

Дакле, уколико наведени предузетник нема запослене, за примену новог пакета мера Владе РС, не треба ништа да подносе надлежном пореском органу, већ по Закључку добија директна давања за два месеца и одложено плаћање пореза и доприноса на опорезиву добит за један месец. 

 

Поред наведеног, уколико ови обвезници имају запослене, за њих остварују право на мере као и правна лица (погледати тачку 1. овог текста).

 

6. Мере које се односе на предузетнике паушалце

  

Према одредбама тачке 5. Закључка, аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности привредних субјеката који се паушално опорезују која доспева за плаћање у августу 2020. године у складу са одредбама одговарајућих закона, доспева за плаћање 5. јануара 2021. године.

 

У складу са тим, аконтација пореза и доприноса на паушални приход за јул 2020. године, одлаже се до 5. јануара 2021. године, при чему Закључком није прописана могућност плаћања ове обавезе на рате.

 

Поред наведеног, уколико је предузетник паушалац примио директна давања за себе у јулу 2020. године (ако није пензионер и ако није запослен код другог послодавца), примиће директна давања у августу и јулу у висини од 60% минималне зараде за март месец (18.220,22 динара месечно). За ову уплату није дужан да достави пореску пријаву.

 

Може се закључити да предузетник паушалац, који нема запослене, за примену новог пакета мера Владе РС, ништа не подноси надлежном пореском органу, већ по Закључку добија директна давања за два месеца и одложено плаћање пореза и доприноса на паушални приход за један месец. 

 

Ако предузетник паушалац има запослене, за њих има право на мере као и правна лица (погледати тачку 1. овог написа).

 

7. Мере за предузетнике који исплаћују личну зараду

 

Према одредбама тачке 5. Закључка, порез и доприноси на личну зараду предузетника за обрачунски период август 2020. године, могу се одложити уколико предузетник поднесе пореску пријаву ППП ПД за обрачунски период август 2020. године, са датумом плаћања 5. јануар 2021. године.

 

У складу са тим, предузетник који исплаћује личну зараду може одложити плаћање пореза и доприноса на личну зараду за августдо 5. јануара 2021. године, али наглашавамо да није прописано да се обавезе када доспеју за плаћање могу платити на рате, што значи да ће морати тада да се измире.

 

Уколико је предузетник који исплаћује личну зараду примио директна давања за себе у јулу 2020. године (ако није пензионер и ако није запослен код другог послодавца), примиће и директна давања у августу и септембру у висини од 60% минималне зараде за март месец (18.220,22 динара месечно). За ову исплату директних давања, предузетник нема обавезу да поднесе пореску пријаву ППП ПД са одложеним датумом плаћања пореза и доприноса (то ће учинити за август, ако жели да одложи порез и дорпиносе на личну зараду за август). Међутим, приликом исплате личне зараде са посебног наменског COVID-19 рачуна, предузетник свакако мора поднети пореску пријаву са датумом плаћања који одговара датуму када врши испалту личне зараде и мора платити порез и доприносе на ту личну зараду.

 

Ако овај предузетник има запослене, за њих има право на мере као и правна лица (погледати тачку 1. овог написа).

 

8. Новоосновани предузетници

   

Према тачки 3. Закључка, право на мере Владе РС имају и обвезници пореза на приходе од самосталне делатности који су регистровани или су стекли статус обвезника ПДВ након 15. марта, а закључно са 20.  јулом 2020. године. Овим лицима исплаћују се директна давања у висини од 120% минималне зараде по запосленом.

 

Уколико имају запослене, наведени обвезници треба да поднесу пореску пријаву ППП ПД за август најкасније до 15. септембра 2020. године, у коју ће као датум плаћања унети 5. јануар 2021. године. За њих се број запослених  утврђује у складу са одговарајућим одредбама Уредбе. Број запослених за које  је поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године, умањује се за број запослених којима је, почев од 1. па закључно са 31. августом 2020. године, престао радни однос (погледати тачку 3. овог написа).

Наведени обвезници ће примити једнократну уплату директних давања за оба месеца у септембру 2020. године, у висини 120% минималне нето зараде по запосленом (36.440,45 динара по запосленом).


Одредбама тачке 4. Закључка прописано је уколико наведени обвезници немају запослене, директна давања им се исплаћују у септембру 2020. године у висини од 120% основне минималне нето зараде за март 2020. године, и то:

- паушално опорезованим привредним субјектима и предузетницима друго лице који немају запослене; и

- предузетницима и предузетницима пољопривредницима који плаћају порез на приходе од самосталне делатности на стварни приход и немају запослене, а нису се определили за исплату личне зараде. 

   

Наведени обвезници остварују право на директна давања само за себе, пошто немају запослене, директно по Закључку (не подносе пореску пријаву), и то у септембру у висини 120% основне минималне нето зараде за март 2020. године (36.440,45 динара укупно).


У складу са тачком 8. Закључка, доспелост плаћања аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за наведене новоосноване обвезнике, која по одредбама одговарајућих закона доспева за плаћање у септембру 2020. године, одлаже се до дана подношења коначне пореске пријаве за порезе и доприносе од самосталне делатности за 2020. годину.

  

Дакле, за новоосноване предузетнике, као и предузетнике друга лица и предузетнике пољопривреднике који су овај статус стекли после 15. марта, а закључно са 20. јулом 2020. године, одлаже се плаћање пореза и доприноса за август 2020. године, до 15. априла 2021. године, при чему за то није неопходно подношење посебне пријаве.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste