Од 1. октобра обавеза угоститеља да пријаве туристе путем система „еТуриста“

На основу одредбе чл. 16. став 1. Закона о угоститељству („Сл. гласник РС", број 17/19; у наставку: Закон), којим је прописано да ће министар надлежан за послове туризма уз сагласност министра надлежног за унутрашње послове прописати начин уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система у области угоститељства и туризма као и његову садржину и врсту података, донет је Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података („Сл. гласник РС", број 87/20; у наставку: Правилник), који је ступио на снагу 27. јуна 2020. године.

   

Правилник се примењује од 1. октобра 2020. године, осим одредаба члана 9. ст. 6. и 7. (додела корисничких налога од стране администратора система) и члана 10. ст. 7. и 8. (додела корисничких налога угоститељима), које се примењују од 1. септембра 2020. године.

             

Према томе, од 1. октобра 2020. године почиње у потпуности са радом информациони систем Е-туриста.

   

Детаљније о Централном информационом систему у области угоститељства и туризма (Е-туриста) писано је у Рачуноводственој пракси број 12-13/2020.

   

Централни информациони систем у области угоститељства и туризма (Е-туриста - http://www.eturista.gov.rs/) је јединствен и централизован електронски информациони систем, који садржи све релевантне податке о пружаоцима услуге смештаја и објектима за смештај, преко кога се врши њихова евиденција и уносе други подаци проистекли из обављања угоститељске, наутичке и ловнотуристичке, односно туристичке делатности или услуга у туризму.

   

Е-туриста обухвата следеће целине:

- Евиденцију угоститеља;

- Евиденцију угоститељских објеката за смештај;

- Податке о корисницима услуга смештаја (о домаћим и страним туристима);

- Категоризацију угоститељских објеката за смештај;

- Боравишна такса;

- Извештаји и аналитика.

   

Према саопштењу са портала Е-туриста, све јединице локалне самоуправе дужне су да до 1. октобра 2020. године креирају корисничке налоге за све угоститеље на својој територији које категоришу као и за угоститеље који немају законску обавезу категоризације већ евидентирања у јединици локалне самоуправе.

   

Од 1. октобра 2020. године све прописане евиденције јединице локалне самоуправе и угоститељи искључиво и једино могу да воде у систему Е-туриста.

   

Дакле, угоститељи ће од 1. октобра пријаву и одјаву домаћих и страних туриста вршити искључиво путем централног информационог система Е-туриста.

   

За избегавање наведене обавезе, према казненим одредбама Закона о угоститељству, прописане су високе новчане казне.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste