Објављен сет правилника из ПДВ и пореза на добит

 

У „Сл. гласнику број 159 дана 30. децембра 2020. године објављен је сет измена и допуна правилника из Закона о ПДВ, један нов правилник из ПДВ, као и два правилника из пореза на добит.
 

На основу одредаба Закона о ПДВ донети су и објављени следећи правилници:
 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност,
 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду,
 

- Правилник о измени и допуни Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза,
 

- Правилник о измени и допунама Правилника о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка,
 

- Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима,
 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ,
 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ,
 

који ступају на снагу 1. јануара 2021. године.
 

Осим наведених, на основу одредаба Закона о порезу на добит донети су и објављени следећи правилници:
 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица,
 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица.
 

Детаљније о правилницима из ПДВ писаћемо у наредном броју Рачуноводствене праксе, а о правилницима из пореза на добит писаћемо у Рачуноводственој пракси која ће бити посвећена теми пореза на добит.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste