Предузетници разврстани у мала, средња и велика правна лица подносиће (ипак!) „пун“ сет финансијских извештаја путем ПИС АПР који је отворен за приступ 20. јануара 2021. године

Према информацијама и најавама из Министарства финансија, упркос исказаним досадашњим нејасноћама у вези са применом и старог и новог Закона о рачуноводству у прелазном двогодишњем периоду, предузетници који су се на основу финансијских извештаја за 2019. годину разврстали као мала, средња или велика правна лица подносиће „пун" сет финансијских извештаја за 2020. годину, који чини:

- Биланс стања,

- Биланс успеха,

- Извештај о осталом резултату,

- Извештај о променама на капиталу,

- Извештај о токовима готовине и

- Напомене уз финансијске извештаје.

 

Предузетници који су разврстани као микро правна лица достављаће „скраћени" сет финансијског извештаја, који чини само:

- Биланс стања, и

- Биланс успеха.

   

Свакако, највећи број предузетника припада групи која се разврстала као микро правна лица и у том смислу ће и достављати само биланс стања и биланс успеха, док ће значајно мањи број предузетника који су се разврстали као мала, средња или велика правна лица достављати „пун" сет финансијског извештаја.

  

Према информација са интернет странице Агенције за привредне регистре (АПР) www.apr.gov.rs, корисницима је од 20. јануара 2021. године омогућен приступ апликацији за достављање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са прописаном документацијом, односно изјаве о неактивности за 2020. годину (извештаји за 2020. годину), преко Посебног информационог система Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања тих извештаја.

  

Апликацији се приступа на интернет страници Регистра финансијских извештаја, преко линка: https://reid.apr.gov.rs/SSO/  (на веб - сајту Агенције).

 

У оквиру Посебног информационог система, Агенција је обезбедила и ове године:

- Техничко упутство за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским потписом, и

- Техничко упутство за електронско плаћање, као и

- одговарајућа видео упутства која се односе на креирање захтева, попуњавање образаца, потписивање и ажурирање документације, плаћање накнаде, као и потписивање и достављање извештаја.

           

Такође, доступна су и детаљна корисничка упутства за састављање и достављање свих врста извештаја за 2020. годину.

 

Када је реч о сету образаца на сајту АПР је наведено да прописани сет образаца који чине део извештаја за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај зависи од величине и групе правних лица, као и примењене рачуноводствене регулативе, а одређен је на следећи начин:

- Велика, средња и мала правна лица, осим других правних лица, као и сва јавна друштва независно од величине обавезно достављају извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај на обрасцима: 

- Биланс стања, 

- Биланс успеха, 

- Статистички извештај,

- Извештај о осталом резултату, 

- Извештај о токовима готовине, 

- Извештај о променама на капиталу, 

- Напомене уз финансијске извештаје (у форми текста).

 

Наведени сет образаца који су прописани подзаконским актом за привредна друштва, достављају и микро правна лица и предузетници, као и друга правна лица која одлуче да примењују МСФИ за МСП, односно МСФИ. Подаци у наведеним обрасцима исказују се на свим позицијама.

- Велика, средња и мала друга правна лица, која примењују Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица, достављају извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај на обрасцима: 

- Биланс стања, 

- Биланс успеха, 

- Статистички извештај, 

- Напомене уз финансијске извештаје (у форми текста). 

 

Подаци у наведеним обрасцима исказују се на свим позицијама.

- Микро правна лица (привредна друштва, задруге, огранци и предузетници који воде двојно књиговодство, друга правна лица и приватни инвестициони фондови), која примењују Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица, достављају извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај на обрасцима: 

- Биланс стања, 

- Биланс успеха,

- Статистички извештај.

 

Подаци у наведеним обрасцима исказују се на позицијама означеним словима и римским бројевима (без података на позицијама означеним арапским бројевима).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste