Измена Уредбе о делатностима које су ослобођене евидентирања промета преко фискалног уређаја

На седници Владе Републике Србије, одржаној 2. децембра 2021. године, донета је Уредба о изменама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја (у наставку: Измена Уредбе) за коју се очекује да ће бити објављена у наредном броју „Сл. гласника РС" а ступиће на снагу осмог дана од дана објављивања.

                                                                                   

Суштина Измена Уредбе јесте у промени члана 3. и 4. Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Сл. гласник РС", број 32/21), којим се одређују делатности за које не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја. Наиме, члан 3. се мења и гласи:

   

„Делатностима, за које у смислу члана 1. ове уредбе не постоји обавеза евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја, сматрају се делатности из следећих области, грана и група класификације делатности из Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС", број 104/09) и Уредбе о Класификацији делатности („Службени гласник РС", број 54/10), и то:

 

Делатности у оквиру следећих области, грана, односно група:

 

1)

49.31  

Градски и приградски копнени превоз путника

2)

49.32   

Такси превоз;

3)

51.10    

Ваздушни превоз путника у делу који се односи на међународни превоз путника;

4)

52.21  

Услужне делатности у копненом саобраћају у делу који се односи на наплату и одржавање:

- путева, мостова и тунела;

- паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др. која се наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора;

5)

53.10

Поштанске активности јавног сервиса;

6)

61

Телекомуникације;

7)

64

Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;

8)

65

Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања;

9)

66

Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;

10)

69.10

Правни послови изузев активности јавних бележника и извршитеља;

11)

75.00

Ветеринарске делатности - Примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња;

12)

84.30

Обавезно социјално осигурање;

13)

85

Образовање, осим делатности из гране 85.5 - Остало образовање;

14)

86

Здравствене делатности - здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања;

15)

87

Социјална заштита са смештајем;

16)

88

Социјална заштита без смештаја;

17)

92

Коцкање и клађење у делу који се односи на игре на срећу чији је приређивач Државна лутрија Србије, као и за игре на срећу за које приређивач у електронској форми доставља податке о извршеном промету органу надлежном за игре на срећу, у складу са прописима;

18)

94.91

Делатност верских организација.".

   

Такође, у члану 4. Уредбе извршене су следеће измене:

 

- алинеја прва сада гласи:

                „- делатности из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), осим следећих комуналних делатности: управљање гробљима и сахрањивање; погребна делатност; управљање јавним паркиралиштима која се не наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора и пружањe услуга на пијацама, и то: издавање у закуп објеката, тезги и простора на њима;".

 

- у алинеји трећој речи: „активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила." замењене су речима: „активност чистача ципела и носача.".

  

Детаљније о наведеним Изменама Уредбе говорићемо на наредном вебинару са темом „Нови систем е-фискализације", који ће бити одржан 10. децембра 2021. године и писаћемо у наредном броју „Рачуноводствене праксе".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste