Донета је Уредба о достављању података и вођењу Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава

Влада Републике Србије, донела је Уредбу о начину и поступку достављања података,  као и о другим питањима у вези са достављањем података и вођењем Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС", бр. 6/21), која је ступила на снагу 30. јануара 2021. Године.

   

РЕГИСТРАР запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Регистар) у електронском облику води Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) који се састоји од следећих функционалних целина:

1)       Регистар корисника јавних средстава;

2)       Регистар кадровских података;
3)       Регистар финансијских података;
4)       Администрација корисничких налога.

   

Корисници јавних средстава дужни су да податке, у електронском облику, доставе Регистру ЦРОСО до десетог у месецу за претходни месец, почев од података за јануар месец 2021. године - што значи да ће прве податке за јануара 2021. године морати да доставе до 10. фебруара 2021. године.

    

ЦРОСО ће извршити ИНИЦИЈАЛНУ ДОДЕЛУ АДМИНИСТРАТОРСКОГ ПРАВА ПРИСТУПА РЕГИСТРУ лицима која поседују администраторско овлашћење за рад на Порталу ЦРОСО код изабраног корисника јавних средстава, који су евидентирани у систему ЦРОСО на дан 31. децембра 2020. године, а за оне који се региструју након овог датума ЦРОСО ће извршити иницијалну доделу администраторског права приступа Регистру лицима која поседују администраторско овлашћење за рад на Порталу ЦРОСО код изабраног корисника јавних средстава.

  

ПРИСТУП СИСТЕМУ РЕГИСТРА ради достављања података, омогућено је ОВЛАШЕЋНОМ ЛИЦУ, које је овлашћено од стране корисника јавних средстава (КЈС) тј. лицу које поседује квалификовани електронски сертификат.

   

Овлашћено лице код корисника јавних средстава ДОСТАВЉА
- кадровске податке и
- финансијске податке о износу исплаћеном на име свих примања за запослена, изабрана, именована, постављена и ангажована лицa код корисника јавних средстава.

  

на обрасцима у електронском облику (ХML формату), и то: 

1) Подаци о запосленима на неодређено и одређено време, изабраним, именованим и
    постављеним лицима
(Образац 1);

2) Подаци о ангажованим лицима на основу уговора (Образац 2);

3) Подаци о ангажованим лицима преко студентских и омладинских задруга (Образац 3);

4) Подаци о примањима запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица
    (Образац 4).

 

Подаци се достављају учитавањем фајлова  XML формата или у online режиму директним уносом у Регистар, сагласно корисничком Упутству о изгледу, садржају, начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар, објављеном на web страници ЦРОСО.

   

ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЦИМА, из члана 4. ове уредбе, корисници јавних средстава врше на основу документације коју садржи досије запосленог, изабраног, именованог постављеног и ангажованог лица и података из службене евиденције корисника јавних средстава, а у случају промене података о запосленима корисници јавних средстава дужни су да у Регистру изврше промену података о запосленима у року од седам дана од дана настанка промене.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste