Ко не може да ради у наредних пет дана

У "Сл. гласнику РС", бр. 23/21, објављена је Наредба о измени и допуни Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID 19, која је ступила на снагу 16. марта 2021. гоидне. Овом наредбом су извршене измене у тачки 1. Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болест COVID 19 ("Сл. гласник РС", бр. 22/21, у наставку текста: Наредба), којима се прописује ограничење рада за поједине делатности у периоду од 16. марта 2021. године од 21,00 часова до 22. марта 2021. године до 6,00 часова.

   

У односу на вест коју смо објавили данас у току дана на нашем сајту, изменама Наредбе је прописано да у наведеном периоду не могу радити шалтери и киосци за продају хране и пића.

 

Ограничење радног времена не односи се на киоске и трафике, који су као такви регистровани и класификовани и постављени на јавној површини и у којима се продају штампа, дуванске прерађевине и ситна непрехрамбена роба и која се обавља тако да купац не улази у објекат.

 

Послодавци, који у складу са изменама и допунама Наредбе не могу да раде наредних пет дана, требало би да упуте своје запослене на тзв. "принудни одмор" у складу са одредбама чл. 116. или 117. Закона о раду (алтернатива је да запослени користе годишњи одмор у складу са Законом о раду).

  

У Наредби је додата нова тачка 1а, којом се пропсује на кога се још не односи ограничење радног времена (финансијске институције, државни органи, јавна предузећа, јавне установе, судови, јавни бележници, извршитељи, привредна друштва и други привредни субјекти осим оних наведених у тачки 1. Наредбе).
 

 

Наредба
о измени и допуни Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 

1. У Наредби о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС", број 22/21) тачка 1. мења се и гласи:
 

„1. Изузетно од одредаба члана 8. став 3, члана 9. став 2, члана 11. став 2. и члана 13. став 1. тач. 5. и 6. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, у периоду од 16. марта 2021. године од 21.00 часова до 22. марта 2021. године до 06.00 часова, неће радити објекти у којима се обављају делатности:
 

1) у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);
 

2) пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, шалтери и киосци за продају хране и пића, и сл.);
 

3) пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.);
 

4) приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);
 

5) пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте);
 

6) у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије);
 

7) области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.).
 

Ограничења из става 1. ове тачке не односи се на радно време:
 

1) апотека (укључујући пољопривредне апотеке), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;
 

2) трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворених и отворених пијаца, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;
 

3) киоска и трафика који су као такви регистровани и класификовани и постављени на јавној површини и у којима се продају штампа, дуванске прерађевине и ситна непрехрамбена роба и којa се обавља тако да купац не улази у објекат;
 

4) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.;
 

5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа;
 

6) објеката намењених за спорт и рекреацију - када се користе у сврху тренинга и припрема и одржавања регистрованих такмичења у надлежности националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима;
 

7) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања.
 

2. После тачке 1. додаје се тачка 1a која гласи:
 

„1a Ограничење радног времена из тачке 1. ове наредбе не односи се на:
 

1) финансијске институције (банке, осигуравајућа друштва, мењачнице, и др.);
 

2) државне органе, органе државне управе, органе АП Војводине, органе јединица локалних самоуправе;
 

3) јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе;
 

4) јавне установе чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе, осим оних установа које обављају делатности из тачке 1. ове наредбе;
 

5) судови и јавна тужилаштва, јавни бележници, извршитељи и други правосудни или са њима везани органи и службе;
 

6) привредна друштва и други привредни субјекти, осим оних која обављају делатности из тачке 1. ове наредбе."
 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".
 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste