Само претходно вакцинисани имају право на накнаду зараде у висини 100%, због потврђене заразне болести COVID-19

 

 Влада је, на основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Сл. гласник РС", бр. 55/05... 30/18 - др. закон), а у вези са чланом 8. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС", бр. 24/05... 95/18 - аутентично тумачење), донела Закључак 05 број 53-4228/2021, који је објављен 7. маја 2021. године у „Службеном гласнику РС", број 46/2021, а којим се допуњава закључак 05 број 53-3008/2020-2 од 2. априла 2020. године („Сл. гласник РС", бр. 50/20).

 

Дакле, новим закључком допуњен је првобитно донети закључак новом тачком 3а, која гласи:

 

 Право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде обезбеђује се запосленима који су, у време трајања проглашене епидемије заразне болести и пре привременог одсуствовања са рада због потврђене заразне болести COVID -19, вакцинисани, као и запосленима који из здравствених разлога не могу бити вакцинисании који, о томе, уз извештај лекара о привременој спречености за рад, доставе одговарајућу потврду надлежне здравствене установе."

   

Ради примене овог закључка, у наставку преносимо текст првобитно донетог закључка Владе, који гласи:

 

1. Препоручује се послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду или други појединачни акт, у делу којим се уређује накнада зараде, односно накнада плате (у даљем тексту: накнада зараде), тако да запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID -19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова и радних задатака, односно службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена болест COVID -19 или наложена мера изолације или самоизолације, обезбеде право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде.

   

2. Препоручује се послодавцима да остваривање права из тачке 1. овог закључка обезбеде запосленима, и то тако да:

   

1) за првих 30 дана одсуства са рада, висину накнаде зараде исплате из својих средстава;

  

2) почев од 31. дана одсуства са рада, висину накнаде зараде исплате тако што ће из средстава обавезног здравственог осигурања обезбедити законом прописани износ накнаде зараде, а из својих средстава обезбедити разлику до висине од 100% основа за накнаду зараде.

   

3. Одсуство са рада из тачке 1. овог закључка запослени доказује решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака), у складу са законом.

   

4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

 

Након ове допуне закључка можемо очекивати да ће бити потписане допуне посебних колективних уговора којима се утврђују већа права и повољнији услови рада, од права и услова који су утврђени законом, за запослене у јавном сектору - које, с једне стране, потписује Влада, а са друге стране репрезентативни (грански, самостални...) синдикати.

 

Такође, исти поступци допуна посебних колективних уговора, правилника, односно уговора о раду може се очекивати и у приватном сектору, код оних послодаваца који су прихватили и применили првобитно донети закључак Владе и утврдили већа права и повољнији услови рада за своје запослене (обезбеђење накнаде у износу од 100% запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19).

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste