Донети и објављени прописи у вези са релаксирањем епидемиолошких мера током трајања заразне болести COVID-19

У „Сл. гласнику РС" број 60 од 16. јуна 2021. годинe, у вези са најновијим одлукама Кризног штаба и новим релаксирањем епидемиолошких мера, објављена су следећа акта:


§         Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19;
§         Одлука о престанку важења Одлуке о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда;
§         Наредба о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19;
§         Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору;
§         Упутство о допунама Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19.

 

Наведена акта су ступила на снагу даном објављивања, односно јуче 16. јуна 2021. године.

 

На основу Наредбе о забрани окупљања, забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном и отвореном простору - када се истовремено окупља више од 500 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 2 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице и што се приликом окупљања мора обезбедити спровођење и других утврђених противепидемиолошких мера.

 

Изузетно, више од 500 лица може се окупити ако се за то окупљање претходно прибави дозвола Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, као и приликом окупљања на спортском догађају који је организован у оквиру регистрованих званичних такмичења, с тим што број присутних лица приликом спортског догађаја који се одржава на отвореном простору не може да буде већи од 50% капацитета објекта у коме се спортски догађај одржава, односно од 30% капацитета када се спортски догађај одржава у затвореном простору.

 

Наведена забрана окупљања трајаће док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

 

Наредбом о радном времену и просторним ограничењима утврђују се ограничења радног времена и просторна ограничења приликом обављања делатности која треба да, сагласно епидемиолошкој ситуацији, допринесу спречавању и сузбијању заразне болести COVID-19. Према новој Наредби о радном времену, правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше у затвореном простору од 06.00 часова до 01.00 часа наредног дана и у простору организованих башти на отвореном без ограничења радног времена - уз примену следећих превентивних мера, односно тако да се:


1)      у затвореном делу угоститељског објекта мора обезбедити да:
-        корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
-        запослени морају носити заштитне маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
-        мора обезбедити прописано међусобно растојање између присутних лица, односно, у зависности од величине објекта, обезбедити да укупна попуњеност објекта не може вити већа од 50% максималне попуњености,
-        на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;
 
2)     
у отвореном делу угоститељског објекта мора обезбедити да:
-        корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
-        запослени морају носити заштитне маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
-        између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,
-        за столом не може седети више од пет особа,
-        уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 4 m² може боравити само једно лице,
-        отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,
-        се репродуковањe, односно емитовањe музикe или извођење музичко-сценског програма уживо (тзв. жива музика) не може вршити у време од 01.00 часа до 06.00 часова.

 

Затворени или отворени трговински центри и слични објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (у даљем тексту: објекат), осим угоститељских објеката у затвореном простору, а који се налазе у склопу тог објекта и у којима се врши услуживање хране и пића седећих гостију (дозвољена је шалтерска продаја) могу радити у радном времену и уз примену мера утврђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС", бр. 151/20, ... , 59/21 и 60/21), под условом да управљач објекта обезбеди:
1)      да се испред шалтера за продају хране и пића не окупља већи број лица, да између лица која чекају на куповину хране и пића постоји размак од најмање два метра у свим правцима, као и да су видно обележени линија кретања до и од шалтера;
2)      да на улазу обавезно буде истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се продајни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;
3)      да, уколико објекат има више улаза и излаза, буду одређена и видљиво обележена који су улазна, а који излазна врата;
4)      да у објекту обавезно буду одређене и видљиво обележене линије кретања унутар објекта на тај начин да се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;
5)      да се на улазу у објекат обавезно поставе и користе дезобаријере;
6)      физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;
7)      да запослени обавезно носе заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима;
8)      да се заједничке просторије и предмете које користе корисници (тоалети, рукохвате на степеницама, лифтови и сл.), на сваких сат времена, обавезно дезинфикују раствором на бази 70% алкохола;
9)      9) да се обавезно одреди лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико објекат има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, управљач центра је дужан да одреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј. излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар;
10)  да корона редар обавезно носи видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар);
11)  да корона редар обавезно упозорава кориснике на обавезу ношења маске приликом уласка у објекат и приликом кретања у објекту све време боравка;
12)  да, ако корона редар примети да неко лице не носи маску, без одлагања обавестити то лице да напусти објекат са упозорењем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице одбије да напусти објеката без одлагања о томе обавестити надлежне инспекцијске службе.

 

Правно лице и предузетник који продаје робу односно пружа услуге у објекту у оквиру простора у коме продаје робу, односно пружа услуге (у даљем тексту: радња), поред спровођења мера утврђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, дужан је да обезбеди следеће:
1)      на улазу у радњу мора видно бити истакнута корисна површина радње и број лица која могу бити присутна;
2)      ако радња има више улаза и излаза, морају се одредити и видљиво обележити који су улазна, а који излазна врата;
3)      у радњи морају бити одређене и видљиво обележене линије кретања унутар радње на тај начин да се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;
4)      испред каса или приликом другог чекања корисника у реду мора уочљивим ознакама бити видно обележено неопходно растојање између корисника од минимум два метра;
5)      физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;
6)      запослени морају носити заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима, као што су запослени који раде на касама, и сл.;
7)      заједничке просторије и предмете које користе корисници (тоалети, гардеробе и сл.), морају се на сваких сат времена дезинфиковати раствором на бази 70% алкохола;
8)      мора бити одређено лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико радња има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, правно лице (предузетник) дужан је да одреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј. излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар;
9)      корона редар мора носити видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар);
10)  корона редар је дужан да упозори кориснике на обавезу ношења маскe приликом уласка у радњу као и за све време боравка у радњи;
11)  уколико корона редар примети да неко лице не носи маску, без одлагања ће обавестити то лице да напусти радњу са упозорењем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице одбије да напусти радњу, без одлагања ће о томе обавестити надлежне инспекцијске службе;
12)  корона редар је дужан да упозори кориснике на неопходност држања физичке удаљености приликом чекања у реду.

  

У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити:
1)      објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места) изузев сталних или покретних киоска и трафика, који могу радити без ограничења радног времена (трговина на мало, претежно новине и дуван);
2)      објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и друге услужне делатности;
3)      објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);
4)      објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);
5)      трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце,
6)      радње и продајна места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.);
7)      радње, продајна места и места у којима се продаје роба на мало или пружају услуге, а који продају или пружање услуга обављају у трговинским центрима и за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;
8)      објекти у којима се пружају услуге у области културе (позоришта, музеји, галерије).

  

Биоскопи (шифра делатности 59.14.) могу радити тако што ће последња пројекција започети не после 23.00 часа, до када могу и радити благајне за продају карата за те пројекције.

 

Без ограничења радног времена могу радити:

1)      апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);

2)      бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива;

3)      трговински, угоститељски и други објекти који врше доставу хране;

4)      ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл.

   

У радном времену претходно наведених случајева, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 4 m² може боравити само једно лице. Изузетно, у објектима у којима се пружају фризерске и козметичке услуге, односно друге услуге које захтевају непосредан контакт између запосленог и корисника услуге, а који располажу малом површином и у којима се не може обезбедити прописано растојање, поред пружаоца услуге, односно запосленог, може бити присутно само лице коме се услуга пружа.

 

Изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, између осталог, прописано је:

§         Извођење наставе у просторијама средњих и основних школа и непосредног рада установа предшколског васпитања и образовања и ученичког и студентског стандарда, укључујући и извођење екскурзија и организовање матурских забава, као и извођење предавања, вежби, семинара и сличних облика рада са студентима у просторијама високошколских установа врши се у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежног завода, односно института за јавно здравље;

§         Радно време угоститељских објеката, изузев оних у којима се припрема храна и пиће које се доставља корисницима или у којима се продају хранa и пића преко шалтера, односно без уласка купца у сам објекат, као и оних у којима се услуге пружају у отвореном делу објекта, ограничава се тако да ти објекти и ноћни клубови неће радити од 01.00 часа до 06.00 часова наредног дана;

§         Приликом одржавања спортских такмичења у затвореном простору дозвољено је присуство највише до 30% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца;

§         Када се спортско такмичење одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство највише до 50% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца;

§         Приликом одржавања организованих свечаности, прослава, концерата и других догађаја који не представљају културно-уметничке догађаје у затвореном и на отвореном простору дозвољено је присуство највише 500 лица уз обавезно придржавања превентивних мера. У изузетним случајевима, по претходно прибављеној сагласности Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, дозвољено је присуство и више од 500 лица.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste