Одложена примена одредби које се односе на повратну амбалажу из Правилника о ПДВ за 1. јануар 2022. године

 

У „Сл. гласнику РС", бр. 64/21 од 25.6.2021. године, објављен је Правилник

о допуни Правилника о порезу на додату вредност.
  

Допунама је прописано да се одредбе члана 44, члана 55. став 1. тачка 3) подтачка (4) и члана 230. овог правилника, које се односе на промет повратне амбалаже, примењују од 1. јануара 2022. године.
 

Обвезник ПДВ који врши промет добара у повратној амбалажи и који примаоцу добара не зарачунава повратну амбалажу, дужан је да на дан 31. децембра 2021. године утврди мањак амбалаже, да на утврђени мањак обрачуна ПДВ и да обрачунати ПДВ плати у складу са Законом.
 

Наведеним изменама је одложена примена одредби о повратној амбалажи из Правилника о ПДВ, за 2022. годину.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste