Основне и средње школе, већ до 15. јула 2021. године достављају одређене захтеве надлежним органима, а до 16. септембра 2021. године, достављају ЦЕНУС за школску 2021/2022. годину

Министарства просвете, науке и технолошког развоја је издало Стручно упутство, бр. 601-00-00025/2021-15 од 23.6.2021. године према којем су школе у обавези да најкасније до 16. септембра 2021. године, кроз информациони систем овог министарства - еУпис, доставе Извод из годишњег плана рада школе са елементима потребним за утврђивање цене услуга (ЦЕНУС) - на основу којих се утврђује право на финансирање. Такође, овај извод, оверен и потписан од стране директора школе, треба доставити надлежном саветнику за финансијскo-материјалне послове, односно руководиоцу Групе за обављање финансијско-материјалних послова за подручје надлежне школске управе и руководиоцу школске управе.
 

Проверу и усклађивање утврђених права на финансирање са школом врши Саветник за финансијско-материјалне послове, најкасније до 9. новембра 2021. године (октобарска плата)
 

Поред свих релевантих прописа (за образовни систем) и важних елемената из овог упуства, посебно напомињемо да школе, као и сви други корисници јавних средстава, када је у питању (ново) запошљавање и додатно радно ангажовање примењују одредбе члана 27к Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09... 149/20), односно Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 159/20).
 

Иако је текст упутства, уобичајено, разумљив у посебној табели смо издвојили неке од најважнијих послова које школе треба да обаве и у вези са тим, у одређеним роковима, да обавесте надлежне органе, као и обавеза надлежних органа и рок до када дају одговор у вези са оствареним правом на финансирање:
 

Захтеви, изводи, обавештења

Орган коме се доставља

Рокови

Захтев за добијање сагласности за отварање новог одељења целодневне наставе и групе продуженог боравка за ученике основне школе

Министарству преко надлежне школске управе

до 15. јула 2021. године

Образложени предлог, основне школе, за формирање одељења за наредну школску годину који садржи податке о броју ученика на нивоу разреда и преглед броја одељења са бројем ученика на нивоу разреда за матичну школу, односно за свако издвојено одељење

надлежној школској управи и саветнику за финансијско-материјалне послове

до 15. јула 2021. године - за наредну школску годину

Захтев за признавање мањег броја ученика од прописаног у одељењу у коме се образовно-васпитни рад остварује на језику и писму националне мањине  у основној школи

надлежној школској управи Министарства

до 15. јула 2021. године - за наредну школску годину

Достављање на сагласност средње школе изводе из плана и програма наставе и учења којима се прописују помоћни наставници и годишњи фонд часова за вежбе, вежбе у блоку и практичну наставу, за одговарајуће подручје рада, образовни профил, наставни предмет и разред

Сектору за средње образовање и васпитање

до 1. августа 2021. године - за  наредну школску годину

Утврђивање броја ученика од другог до осмог разреда у основној школи

 

до 2. августа 2021. године - за наредну школску годину

Захтев за признавање групе са мањим бројем од 15 ученика за изборни предмет/програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе од другог до осмог разреда, основна школа

надлежној школској управи Министарства

до 2. августа 2021. године - за наредну школску годину

Захтев за признавање мањег броја ученика од 25 у постојећој групи продуженог боравка у основној школи

надлежној школској управи Министарства

до 2. августа 2021. године  - за наредну школску годину

Захтев (уз образложење) за признавање одељења са више од 30 ученика (највише до 33 ученика) у основној школи

надлежној школској управи Министарства

до 16. августа 2021. године - за наредну школску годину

Обраћање, уз образложење, школа која остварује програм основног образовања одраслих  за признавање мањег, односно већег броја ученика у одељењу или групи од прописаног

надлежној школској управи Министарства

до 15. августа 2021. године - за  наредну школску годину

Захтев за признавање другачијег броја извршилаца од броја утврђеног овим Правилником, основне и средње школе

Министарству

до 15. августа 2021. године за сваку школску годину

Обраћање, уз образложење, средње школе за признавање мањег, односно већег броја ученика у одељењу или групи од прописаног

надлежној школској управи Министарства

до 25. августа 2021. године

Обраћање основне школе, уз образложење, за добијање сагласности за формирање групе припремног предшколског програма (може да буде мања од 15, односно већа од 26, уз сагласност Министарства)

Министарству преко надлежне школске управе

до 1. септембра 2021. године

Захтев за признавање групе са мањим бројем од 15 ученика за изборни предмет/програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе за први разред, основна школа

надлежној школској управи Министарства

до 13. септембра  2021. године - за текућу школску годину

Достављање извода из годишњег плана рада основне и средње школе са елементима потребним за утврђивање цене услуга (ЦЕНУС), везаним за запослене, број ученика/полазника, одељења и група, податке који се односе на површину школског простора који се користи, начин грејања и број оброка за ученике

кроз информациони систем Министарства

до 16. септембра 2021. године

Достављање извода из годишњег плана рада основне и средње школе које остварују програм основног образовања одраслих, извод из годишњег плана рада школе са елементима потребним за утврђивање цене услуга (ЦЕНУС) за текућу школску годину, везаним за број ученика/полазника, одељења и група, податке који се односе на површину школског простора који се користи, начин грејања и број оброка за ученике

надлежном саветнику за финансијске послове

до 5. октобра 2021. године

Коначна одлука о одобравању формирању група за изучавање изборног предмета/програма Матерњи језик/говор са елементима националне културе

надлежна школска управа

до 20. септембра 2021. године - за текућу школску годину

Саветник за финансијско-материјалне послове врши проверу и усклађивање утврђених права на финансирање са основном и средњом школом

 

до 9. новембра 2021. године (октобарска плата)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste