Измењен Образац ППДГ-3Р

 

У „Сл. гласнику РС" број 67, дана 2. јула 2021. године, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу (у наставку: Измена правилника), који је ступио на снагу 3. јула 2021. године и којим је измењена пореска пријава ППДГ-3Р (Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке).
 

Изменама правилника, прописано је да се пореска пријава ППДГ-3Р сада састоји из девет, уместо осам делова. Новододати део јесте део бр. 7 - Подаци од значаја за остваривање права на пореско ослобођење код улагања средстава у основни капитал привредног друштва, односно капитал инвестиционог фонда.
 

Преостале измене у пореској пријави ППДГ-3Р омогућавају унос и обрачун капиталних добитака и губитака по основу промета дигиталне имовине.
 

Наиме, прво је у вези са претходно наведеним измењен опис ознаке 3 за основ пријаве, тако да сада гласи „пренос удела у капиталу правних лица, укључујући и дигиталну имовину". Међу основима за пријаву додата је нова ознака „6" - продаја дигиталне имовине по основу које може да се оствари право на пореско ослобођење.
 

У оквиру дела 3. пореске пријаве ППДГ-3Р „Подаци за утврђивање пореза код преноса права/удела/дигиталне имовине" извршене су измене на тај начин што је омогућен унос датума преноса дигиталне имовине, продајне цене дигиталне имовине, датум стицања дигиталне имовине, као и набавне цене дигиталне имовине.
 

 У оквиру новододатог дела 7. пореске пријаве ППДГ-3Р „Подаци од значаја за остваривање права на пореско ослобођење код улагања средстава у основни капитал привредног друштва, односно капитал инвестиционог фонда" уносе се следећи подаци:
 

Редни број - редни број за појединачно остварено улагање које се исказује у пријави, а по основу којег се утврђује право на пореско ослобођење;
 

Датум улагања средстaва у основни капитал привредног друштва, односно капитал инвестиционог фонда - дан, месец и година улагања средстава од продаје дигиталне имовине у основни капитал привредног друштва, односно капитал инвестиционог фонда;
 

Износ уложених средстава у основни капитал привредног друштва - износ новчаних средстава остварених продајом дигиталне имовине који је уложен у основни капитал привредног друштва;
 

Износ уложених средстава у капитал инвестиционог фонда - износ новчаних средстава остварених продајом дигиталне имовине који је уложен у капитал инвестиционог фонда.
 

За утврђивање капиталног добитка/губитка након 3. јула 2021. године подноси се пореска пријава ППДГ-3Р на новом обрасцу.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste