Донета су Упутства за припрему Закона о буџету РС и буџета локалне власти за 2022. годину

Као и претходне године, а након низа година у којима нису поштовани рокови из буџетског календара, Министар финансија донео је и на сајту Министарства финансија 5. јула 2021. године објавио 
 

– Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину и
 

– Упутство за припрему буџета локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину.
 

Ово значи да су упутства донета и објављена у прописаном року, који је према члану 31. ст. 1. тач. 1) подтачка (10) и (11) Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/09... 149/20) 5. јул, када је утврђена обавеза да министар доставља упутство за припрему:
 

– нацрта буџета Републике Србије;
 

– одлуке о буџету локалној власти, као и Фискалну стратегију организацијама за обавезно социјално осигурање.

1. Припрема буџета Републике Србије за 2022. годину
 

У Допису Министра финансија Број: 401-00-06384/2021-03 од 5. јула 2021. године, наведено је да се:
 

– Предлог финансијског плана буџетског корисника за 2022. годину и пројекције за 2023. и 2024. годину (у наставку: Предлог финансијског плана за 2022. годину), са образложењем, уносе у апликативни софтвер за планирање буџета;
 

– прилози преузимају са сајта Министарства финансија www.mfin.gov..rs и попуњени достављају у штампаном и електорoнском облику на Е-mail адресу: budzet@mfin.gov.rs.
 

– Предлог финансијског плана, са образложењем, неопходно је доставити и у штампаном формату са печатом и потписом функционера, односно руководиоца буџетског корисника;
 

– Рок за достављање Предлога финансијског плана, са образложењем и попуњеним прилозима је 1. септембар 2021. године.
 

Напомена: Сходно одредбама чл. 31. ст. 1. тач. 1) подтачка (12) Закона о буџетском систему, прописано је да (овај) предлог средњорочног и финансијског плана, који се доставља Министарству финансија до 1. септембра, треба да садржи и Извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће године.
 

Истовремено са овим дописом Министра финансија на званичном сајту Министарства финансија 5. јула 2021. године, објављено је комплетно Упутсво буџета РС за 2022. годину, са лимитима, БИС корисничким упутством и свим неопходним табелама за израду Предлог финансијског плана за 2022. годину.
 

Дакле, уз чињеницу да је Влада, пре законског рока, већ 5. јуна (законски рок је 15. јун - члан 31. став 1. тачка 1) подтачка (8) Закона о буџетском систему) усвојила Фискалну стратегију за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, благовремено су створени законски и релаксирани услови да директни корисници буџетских средстава Републике Сбије, а нарочито они који у својој надлежности имају индиректне кориснике буџетских средстава, на правилан начин донесу и у прописаном року доставе своје Предлога финансијског плана.
 

Осим тога, важно је истаћи да основна методологија и начин израде Предлог финансијског плана и за следећу 2022. годину нису мењане и да директини и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије неби требало да имају (никаквих) проблема при његовој изради и достављању у законском року.
 

2. Припрема буџета локалне власти
 

Као и у случају припреме за израду буџета Републике Србије за 2022. годину, односно Упутсва буџета РС за 2022. годину истичемо да методологија и начин израде Предлог финансијског плана директних (и индиректних) корисника буџета локалне власти није мењана и да директини и индиректни корисници буџета локалних власти неби требало да имају (никаквих) проблема при његовој изради, усвајању (од стране скупштине локалне власти) и достављању Министру финансија у законском року који је до 20, односно 25. децембар 2021. године, сходно одредбама чл. 31. ст. 1. тач. 2) подтачка (5) и (6) Закона о буџетском систему.
 

Према томе, на сајту Министарства финансија објављено је:
 

– Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину и
 

– (Excel) Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2022. годину.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste