Усклађени неопорезиви износи пореза на доходак грађана који се примењују од 1. фебруара 2022.

У „Сл. гласнику РС" брoj 10/2022 од 28. јануара 2022. године објављени су усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана који се примењују од 1. фебруара 2022. године.

   

Усклађене динарске неопорезиве износе пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана који се примењују од 1. фебруара 2022. године, објављујемо у наставку:

 

 

усклађени динарски неопорезиви износи

1) у члану 9. став 1:

 

- помоћ коју у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог, послодавац исплаћује члану његове породице - тачка 9)

76.281

- стипендије и кредити ученика и студената - тачка 12)

39.413

- накнада за исхрану - хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт - тачка 13)

10.898

- накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора и за рад на попису становништва - тачка 29)

5.851

- новчана помоћ физичким лицима која нису запослена код даваоца - тачка 30)

14.480

- накнада трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација - тачка 31)

111.380

2) у члану 18. став 1:

 

- накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада - тачка 1)

4.359

- дневница за службено путовање у земљи - тачка 2)

2.617

- накнада превоза на службеном путовању - тачка 5)

7.630

- солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице - тачка 7)

43.591

- поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића - тачка 8)

10.898

- јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад - тачка 9)

21.794

- помоћ у случају смрти члана породице запосленог - тачка 9а)

76.281

3) у члану 21а став 2:

 

- премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

6.541

4) у члану 83. став 4:

 

- појединачно остварен добитак - тачка 1)

111.380

5) у члану 85. став 1:

 

- награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца - тачка 11)

14.480


АРХИВА ВЕСТИ

ereste