Израда и достављање Предлога приоритетних области финансирања за период 2023-2025 године

Сходно одредбама члана 31. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09... 118/21 - др. закон) којим је уређен буџетски календар за доношење Закона о буџету Републике Србије и одлука о буџету локалних власти, према којем су прописане прве активности/обавезе које се односе на приоритетне области финансирања, и то:

- 15. фебруар - министар даје инструкцију за предлагање приоритетних области финансирања за буџетске кориснике које укључују и средњорочне приоритете јавних инвестиција,

- 15. март - директни корисници средстава буџета Републике Србије на основу инструкције из подтачке (1) ове тачке достављају Министарству предлоге за утврђивање приоритетних области финансирања за буџетску и наредне две фискалне године, као и годишњи извештај о учинку програма за претходну годину.

  

У складу са претходним, министар финансија је корисницима средстава буџета тј. директним корисницима, односно носиоцима раздела доставио Инструкцију за предлагање приоритетних области финансирања за период 2023 - 2025 године (у даљем тексту: Инструкција), а која је објављена и на сајту Министарства финансија 17. фебурара 2022. године.

  

Након достављене инструкције, потребно је да директни корисници средстава буџета, односно носиоци раздела објављену инструкцију проследе органима у свом саставу и индиректним корисницима који су у њиховој надлежности - ради коначне израде писаног Предлога приоритетних области финансирања и достављања Министарству финансија најкасније до 15. марта 2022. године.

  

План потребних средстава за приоритетне области финансирања за период 2022 - 2025. године, уноси се у софтверску апликацију за планирање буџета, у којој је дата програмска структура, односно програми са припадајућим програмским активностима и пројектима усвојеним Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, која ћe корисницима буџета послужити као основа за припрему предлога приоритетних области финансирања.

  

Напомињемо да су заједно са Инструкцијом, достављени и на сајту Министарства финансија објављени:

- Прилог 1 - Планирана средства за плате (Excel)

- Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталних пројеката (Word)

- Прилог 3 - Преглед капиталних пројеката.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste