Просечна зарада за децембар 2021, неопорезиви износ за годишњи порез на доходак грађана и петоструки износ за обрачун пореске амортизације

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 25. фебруара 2022. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за децембар 2021. године износила је 102.196 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74.629 динара.

 

У односу на претходни месец (новембар 2021. године), просечна бруто зарада за децембар 2021. године номинално је већа за 7,2% а реално већа за 6,8%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 7,9% а реално већа за 7,5%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2021. године номинално је већа за 12,5%, а реално за 4,3%, док је просечна нето зарада, такође, већа за 12,9% номинално, односно за 4,6% реално.

   

Такође, у наведеном саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради исплаћеној у периоду јануар - децембар 2021. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у периоду јануар - децембар 2021. године износи 90.784 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у периоду јануар - децембар 2021. године износи 65.864 динара.

   

Дакле, просечна годишња зарада у 2021. години износила је 1.089.408 динара (90.784 * 12), а неопорезиви износ за примену приликом утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2020. годину износи 3.268.224 динара (1.089.408 * 3).

   

За потребе обрачуна пореске амортизације за стална средства стечена закључно са 31. децембром 2018. године, приликом попуњавања Обрасца ОА, петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2021. године износи 510.980 динара (102.196 * 5).

             

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

децембар 2021

I-XII 2021

децембар 2021

I-XII 2021

Република Србија - укупно

102 196

90 784

74 629

65 864

Зараде запослених у радном односу

102 690

91 198

75 014

66 184

Зараде запослених ван радног односа

63 647

59 018

44 593

41 350

Зараде запослених у правним лицима

109 053

96 893

79 759

70 393

Зараде предузетника и запослених код њих

53 436

48 196

38 151

34 296

Зараде у јавном сектору

103 578

101 064

74 526

72 674

Зараде ван јавног сектора

101 618

86 440

74 673

62 987

           


АРХИВА ВЕСТИ

ereste