Измене и допуне Правилника о ПДВ

У „Сл. гласнику РС", бр. 49/22 објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност, који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, 22.4.2022. године. Наведеним правилником извршене су три измене Правилника о ПДВ.

 

Прва измена се односи на имаоце корпорацијске картице. Првом изменом је прописано да ако се промет добара и услуга врши имаоцу корпорацијске картице, фискални рачун за тај промет, који се издаје у складу са прописима којима се уређује фискализација, се не сматра  рачуном у смислу Закона о ПДВ. С обзиром да се у овом специфичном случају фискални рачун не сматра рачуном у смислу Закона о ПДВ, ако имаоц корпорацијске картице жели да користи претходни порез, вршиоц промета би требао да имаоцу корпорацијске картице изда рачун за извршени промет, у складу са Законом о ПДВ.

   

Другом изменом је прописано да се рачун обвезникa ПДВ за промет добара и услуга извршен имаоцу корпорацијске картице у одређеном периоду, за који су у складу са прописима којима се уређује фискализација издати фискални рачуни и фискални рачун у којем је наведен податак „рефундација" за све промете за које је издат рачун у складу са Законом, сматра примљеним последњег дана периода на који се тај рачун односи. И ова измена се односи на имаоце корпорацијске картице, и везана је за претходну. Овом изменом је имаоцима корпорацијске картице омогућено да претходни порез користе у пореском периоду на који се рачун односи, чак и ако је рачун стварно издат по истеку тог пореског периода.

   

Трећом изменом и допуном је прописано да корисник донације доставља Пореској управи доказ којим се потврђује да су новчана средства која су предмет уговора о донацији непосредно дата кориснику од стране даваоца донације, односно доказ којим се потврђује да ће се добра или услуге платити из средстава донације, односно делом из средстава донације, а делом из других средстава, ако је такво финансирање предвиђено ратификованим међународним уговором, списак страних лица са којима има закључене уговоре о промету добара и услуга за реализацију пројекта који је предмет донације, као и те уговоре. Измена и допуна се односи на примену чл. 24. ст. 1. тач. 16а) Закона о ПДВ, и представља прецизирање да се добра или услуге могу платити из средстава донације, односно делом из средстава донације, а делом из других средстава, ако је такво финансирање предвиђено ратификованим међународним уговором, и да ће у оба случаја бити могуће пореско ослобођење.

   

Опширније о овим изменама писаћемо у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste