Допуњен Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција и начинима плаћања

У „Сл. гласнику РС" број 49 од 21. априла 2022. године објављен је Правилник о допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна, који је ступио на снагу 22. априла 2022. године.

   

Наведеном допуном Правилника се у Правилнику о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Сл. гласник РС", бр. 31/21, 99/21 и 10/22), после члана 2. додаје члан 2а.

   

Према одредбама новододатог члана, када се промет добара и услуга на мало врши имаоцу корпорацијскe картицe издатe од стране обвезникa фискализације (испоручиоца добара, односно пружаоца услуга, a којa служи за утврђивање новчаних обавеза примаоца добара, односно услуга према издаваоцу), обвезник фискализације издаје искључиво фискални рачун за промет, независно од тога да ли је реализација тог промета претходно наплаћена, ако су испуњени следећи услови:

  
1)     да су издавалац и прималац корпорацијске картице закључили писани уговор о коришћењу корпорацијске картице, којим се уређује коришћење корпорацијскe картице;
2)     да је уговором из тачке 1) овог става предвиђено да испоручилац добара, односно пружалац услуга утврђује новчану обавезу примаоца за календарски месец или за краћи период у календарском месецу.

   

За наведени промет добара и услуга (путем корпорацијске картице) обвезник фискализације - испоручилац добара, односно пружалац услуга издаје рачун, односно рачуне у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.

   

Обвезник фискализације који је издао рачун, односно рачуне за целокупан промет добара и услуга извршен у календарском месецу може за тај промет да изда фискални рачун на којем наводи податак: „рефундација".

   

У складу са претходно наведеним, очекујемо да ће Пореска управа изменити одговарајућа упутства.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste