Издања

У продаји

IFAC-ов приручник за контролу квалитета за мале и средње праксе

Треће издање - званичан превод

Цена: 10000 динара

У продаји

Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уверавања и сродних услуга

Савез рачуновођа и ревизора Србије, у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Ре­пуб­лике Српске и Институтом сертификованих рачуновођа Црне Горе, сходно правима и оба­­в­езама по основу чланства у Међународној федерацији рачуновођа (IFAC) и по ов­лаш­ћењу Одбора за Ме­ђу­на­родне станадарде ревизије и уверавања извршио је превод нај­но­ви­јег издања Међународних стандарда ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга.


Овај приручник садржи стандарде који су об­јав­љени до 31.12.2011. године, од стра­не Ме­ђународне федерације ра­чу­но­вођа (IFAC). Обухваћени су сви Ме­ђу­на­родни стан­дарди ревизије, контроле ква­­ли­те­та, ангажовања прегледа, уве­ра­вања и срод­них услуга као и саоп­ште­ња о ме­ђу­на­родној професионалној прак­си који су на снази или ступају на сна­гу у бу­ду­ћем периоду.


  

ЦЕНА 14.400
Цена са ПОПУСТОМ за претплатнике издања Рачуновдствена пракса и Рачуноводство7.200

    

Цена са попустом важи и за кандидате за стицање професионалних звања.

Цена: 14000 динара

У продаји

Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор

Издање 2011.

    

Савез РР Србије, као члан Међународне федерације ра­чу­но­вођа (IFAC) и носилац права превођења Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор за подручје Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, извршио је пре­во­ђење, и у сарадњи са Савезом РР Републике Српске и Ин­сти­тутом сертификованих рачуновођа Црне Горе објавио зва­нично издање МРС-ЈС - 2011.

   

Комплет од две књиге.

Цена: 7000 динара

У продаји

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Званичан превод обухвата: Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете, Илустративне финансијске извештаје, Контролну листу презентације и обелодањивања и Основе за закључивање.

  

(комплет од три књиге) 

Цена: 5000 динара

У продаји

Међународни стандарди финансијског извештавања (за примену у 2010)

 

Садржи нове Међународне стандарде финансијског извештавања, измењене Међународне рачуноводствене стандарде и нова и допуњена Тумачења. Примењује се од 01.01.2010.

 

Цена: 14000 динара

У продаји

Међународни стандарди финансијског извештавања

Садржи нове Међународне стандарде финансијског извештавања, измењене Међународне рачуноводствене стандарде и нова и допуњена Тумачења.

Примењује се од 01.01.2006.

Цена: 2792 динара

У продаји

Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор

Примењују се за састављање финансијских извештаја према Уредби о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/03, од 17.12.2003)

Књига садржи и

  • Примену Међународних стандарда ревизије у ревизији јавних предузећа
  • Политике и процедуре контроле квалитета професионалних услуга са упутством за примену
  • IFAC-ов Етички кодекс

Цена: 6400 динара

У продаји

IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође

IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође

  • Непосредно применљив на професионалне рачуновође, чланове Савеза

Цена: 215 динара

ИЗДАЊА

ereste