Računovodstvena praksa

Цена пакета

  • Квартална

    18.500 дин

  • Полугодишња

    33.500 дин

  • Годишња

    63.000 дин

Претплата

Пакет претплате садржи све што је потребно за успешну и правилну примену прописа у пракси.

Професионалним рачуновођама, члановима Савеза, корисницима ове професионално-стручне литературе евидентира се 28 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Претплата обухвата

Приручник - 24 броја годишње (6 бројева квартално)


У петнаестодвеном приручнику свеобухватно и на инструктиван начин објашњава се примена прописа у пракси, опорезивање и рачуноводствено обухватање пословних промена у различитим делатностима, обрачун пореза и састављање пореских пријава, састављање годишњег финансијског извештаја и др.

Редовне рубрике: практична примена прописа у области рачуноводства (привредна друштва и друга правна лица, порези и акцизе, буџетски систем, девизно пословање, приходи по основу рада и ван рада, радни односи и др.), практична примена МСФИ и МСФИ за МСП, мишљења Министарстава, актуелне информације, судска пракса, подсетник за измирење обавеза, актуелни статистички подаци, актуелности Савеза РР Србије

Бесплатне, неограничене консултантске услуге и стручна помоћ


Свакодневно телефоном, mail-ом, факсом или непосредном посетом (уз претходну најаву), на располагању је наша служба стручних саветника која вам даје одговоре на питања и помаже у примени прописа.

Семинари – саветовања


Претпплатници стичу право на бесплатно присуство семинарима посвећеним састављању годишњег финансијског извештаја. За учешће на осталим семинарима претплатници остварују право на попуст.

Збрике прописа


Штампано издање које садржи пречишћене текстове најзначајнијих прописа (законе, подзаконска акта и мишљења министарстава) по областима: ПДВ и други порези, ЗПППА, рачуноводство, девизно пословање, трговина, радни односи, социјални доприноси и други прописи

Актуелне информације


Излази периодично, по потреби, а садржи нове хитне информације које су актуелне између два броја приручника.

Електронски водич кроз пословање


CD који садржи преко 30.000 хиљада прописа, модела уговора у привреди и мишљења министарстава. Претплатницима се квартално доставља CD са ажурираним прописима. Могућност свакодневног ажурирања преко Интернета. Брза претрага.

Електронска архива бројева приручника из претходне године