Računovodstvena praksa

Цена пакета

  • Квартална

    18.500 дин

  • Полугодишња

    33.500 дин

  • Годишња

    63.000 дин

Претплата

:: Приручник - Рачуноводствена пракса


ПОРУЏБЕНИЦА ЗА ПРЕТПЛАТУ

:: Остала издања


Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME) - (5000 динара)
Примена међународних стандарда финансијског извештавања - (19100 динара)
Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уве­ра­вања и сродних услуга - (31600 динара)
Часопис Рачуноводство бр. 1-2/2018. - (19500 динара)
Спречавање криминалних радњи - смањењем скривених трошкова до тржишне предности - професионални приступ - (10000 динара)
Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор - (17000 динара)
Приручник за примену МСФИ за МСЕ за микро правна лица - (6630 динара)
КОМПЛЕТ Приручник за примену МСФИ за МСЕ за микро правна лица и Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME) - (9600 динара)
Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME) - (500 динара)
Аналитички контни план за друга правна лица - (880 динара)
Аналитички контни план - (900 динара)
Примена компјутера у спречавању и откривању криминалних радњи - (10000 динара)
IFAC-ов приручник за контролу квалитета за мале и средње праксе - (10000 динара)
Приручник о ПДВ (штампано и електронско издање) - (5500 динара)
Примена Контног плана за буџетско рачуноводство - (6480 динара)
Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уверавања и сродних услуга - (14000 динара)
Планирање ревизије на бази ризика - (10000 динара)
Опорезивање имовине у Републици Србији - (3500 динара)
Интерна ревизија - Аутоматизацијом до ефикасности - (10000 динара)
Испитни предмет Управљање кадровима и системима - (3700 динара)
Испитни предмет Управљање кадровима - (4300 динара)
Интерни ревизор у пракси - (10000 динара)
ИЗВЕШТАЈИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ после Sarbanes-Oxley закона - Приручник за процес извештавања - (10000 динара)
Међународни стандарди финансијског извештавања (за примену у 2010) - (14000 динара)
Управљање ризиком пословања - (10000 динара)
Ревизија криминалне радње и форензичко рачуноводство - (10000 динара)
Практична примена МСФИ у Републици Србији - (7900 динара)
Ревизија информационих технологија - (10000 динара)
Република Србија и избегавање двоструког опорезивања - (2900 динара)
Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовина (текстови 35. уговора које примњује Р. Србија) - (1500 динара)
Комплет: Република Србија и избегавање двоструког опорезивања + Збирка Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовина - (3700 динара)
Девизно пословање - (2500 динара)
Међународни стандарди финансијског извештавања - (2792 динара)
Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор - (6400 динара)
Професионална пракса интерне ревизије (званичан превод) - (9800 динара)
Основни приручник за интерну ревизију - (10000 динара)
IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође (2018) - (1400 динара)
Порески систем - (2480 динара)
Пословно право - (1480 динара)
Контрола извршења буџета предузећа - (1680 динара)
Менаџмент контрола - (2048 динара)
Испитни предмет Финансијске информације за менаџмент - (4200 динара)
Испитни предмет Финансијски менаџмент и контрола - (4700 динара)
Испитни предмет Финансијско извештавање - (4800 динара)
Испитни предмет 2 Информације за менаџмент контролу - (3200 динара)

:: Подаци наручиоца:


Назив наручиоца
ПИБ
Адреса
Поштански број и место
Контакт особа
Телефон
Е-пошта
Факс

ТОТАЛ: динара