Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 12-13/18

  • АКТУЕЛНО

   • 5
    Закључци са 49. Симпозијума Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Златибор, 2018.
  • ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

   • 8
    Централна евиденција стварних власника – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење Закона
    • 2. Обвезници примене Закона
    • 3. Појмови
    • 4. Централна евиденција
    • 5. Чување података
    • 6. Правнo средство за стварне власнике
    • 7. Казнене одредбе
    • 8. Обавезе регистрованих субјеката
  • ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИХОДА ГРАЂАНА

   • 13
    Измене и допуне у Обрасцима ППДГ-1Р, ППДГ-2Р и ППДГ-3Р
    • 1. Измене у Обрасцу ППДГ-1Р
    • 2. Измене у Обрасцу ППДГ-2Р
    • 3. Измене у Обрасцу ППДГ-3Р
    • Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу ("Сл. гласник РС", бр. 90/17 од 06.10.2017, 38/18 од 18.05.2018)
    • Образац ППДГ-3Р
   • 31
    Привремени и повремени послови – др Весна Нешић
    • 1. Основна обележја привремених и повремених послова
    • 2. Могућност уговарања и исплате накнаде трошкова лицу на привременим и повременим пословима и порески третман тих трошкова
    • 3. Лица са којима може да се закључи уговор о привременим и повременим пословима
    • 4. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
    • 5. Допринос за здравствено осигурање
    • 6. Допринос за осигурање од незапослености
    • 7. Пријава на осигурање
    • 8. Најнижа и највиша основица за обрачун социјалног доприноса и сразмерна најнижа основица
    • 9. Плаћање пореза на накнаду по уговору о привременим и повременим пословима
    • 10. Преглед пореза и доприноса на накнаде по основу уговора о привременим / повременим пословима
    • 11. Примери обрачуна накнаде за привремене и повремене послове
   • 46
    Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању – др Весна Нешић
    • 1. Уговор о стручном оспособљавању
    • 2. Уговор о стручном усавршавању
    • 3. Обавезе које се плаћају код уговора о стручном оспособљавању и усавршавању без уговорене накнаде
    • 4. Обавезе које се плаћају према уговору о стручном оспособљавању и усавршавању када је уговорена накнада
    • 5. Плаћање трошкова, без исплате накнаде за рад лицу које ради по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању
    • 6. Подношење пореске пријаве
    • 7. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 57
    Уговор о волонтерском раду закључен у складу са Законом о волонтирању – др Весна Нешић
    • 1. Појам волонтирања
    • 2. Волонтер и организатор волонтирања
    • 3. Накнада трошкова и могућност исплате џепарца за дугорочно волонтирање
    • 4. Уговор о волонтирању
    • 5. Престанак уговора о волонтирању
    • 6. Обавезе које се плаћају на основу волонтерског рада
   • 63
    Плаћање доприноса за ученике и студенте на професионалној пракси или практичној настави – др Весна Нешић
   • 66
    Приходи од ауторског права и права индустријске својине – др Весна Нешић
    • 1. Приходи од ауторских права
    • 2. Приходи од права индустријске својине
    • 3. Предмет опорезивања
    • 4. Порески обвезник
    • 5. Пореска основица
    • 6. Стопа пореза
    • 7. Доприноси за социјално осигурање
    • 8. Обрачун пореза и доприноса
    • 9. Порески третман накнаде трошкова аутору које ради по уговору о ауторском делу
    • 10. Подношење пореске пријаве
   • 76
    Приходи од права сродних ауторском праву (самостални уметници – интерпретатори) – др Весна Нешић
    • 1. Дефинисање појма права сродних ауторском праву
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Пореска основица
    • 4. Процена пореске основице
    • 5. Стопа пореза
    • 6. Доприноси за обавезно социјално осигурање интерпретатора
   • 84
    Приходи од капитала – др Весна Нешић
    • 1. Камата
    • 2. Дивиденде и учешће у добити
    • 3. Приход од инвестиционе јединице фонда
    • 4. Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника за његове приватне потребе и личну потрошњу
    • 5. Утврђивање и плаћање пореза на приходе од капитала
   • 93
    Приходи од непокретности – др Весна Нешић
    • 1. Предмет опорезивања
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Пореска основица и пореска стопа
    • 4. Уговарање закупнине
    • 5. Подношење пореских пријава и утврђивање пореза
    • 6. Пример обрачуна пореза на приходе од закупа непокретности
    • 7. Плаћање пореза у случају закључења уговора о закупу непокретности са предузетником паушалцем
    • 8. Уговор о закупу непокретности између оснивача привредног друштва и привредног друштва чији је он власник
    • 9. Коришћење непокретности предузетника за обављање делатности
    • 10. Подзакуп непокретности
   • 108
    Капитални добици – др Весна Нешић
    • 1. Појам капиталног добитка и капиталног губитка
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Случајеви у којима се не утврђује капитални добитак
    • 4. Одређивање капиталног добитка
    • 5. Пореска основица и пореска стопа
    • 6. Пребијање капиталних добитака и капиталних губитака
    • 7. Пореско ослобођење
    • 8. Утврђивање и плаћање пореза на капитални добитак
   • 122
    Остали и други приходи (у складу са чланом 81-85. Закона о порезу на доходак грађана) – др Весна Нешић
   • 125
    Приходи од давања у закуп покретних ствари – др Весна Нешић
   • 128
    Добици од игара на срећу – др Весна Нешић
   • 130
    Приходи од осигурања лица – др Весна Нешић
   • 131
    Приходи спортиста и спортских стручњака – др Весна Нешић
   • 136
    Уговор о делу – др Весна Нешић
    • 1. Плаћање обавеза када је уговор закључен са нерезидентним физичким лицем
    • 2. Исплата прихода физичком лицу – страном држављанину, који ради на реализацији пројекта који се финансира из средстава ИПА фонда
    • 3. Пример обрачуна пореза и доприноса код уговора о делу
    • 4. Пријава на осигурање
    • 5. Обрасци који се достављају приликом исплате накнаде по уговору о делу
   • 142
    Примања чланова органа управе правног лица, накнаде посланика и одборника, судских поротника, вештака, судских тумача и стечајних управника – др Весна Нешић
   • 145
    Уговор о допунском раду – др Весна Нешић
   • Примања запослених и чланова органа управе на основу учешћа у добити – др Весна Нешић 148
   • 154
    Приходи физичких лица по основу прикупљања и продаје секундарних сировина – др Весна Нешић
    • 1. Прикупљање и продаја секундарних сировина
    • 2. Порески третман
    • 3. Плаћање пореза и подношење пореске пријаве
    • 4. Достављање обавештења Пореској управи
   • 157
    Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа и услуга – др Весна Нешић
    • 1. Појам пољопривредних и шумских производа и услуга
    • 2. Изузимање из опорезивања
    • 3. Обрачун пореза и доприноса
    • 4. Подношење пореске пријаве
    • 5. Достављање обавештења Пореској управи
   • 162
    Приходи остварени на основу узгоја и продаје печурки, пчелињег роја и пужева – др Весна Нешић
   • 165
    Приходи од прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, односно на основу продаје других добара остварених обављањем привремених или повремених послова – др Весна Нешић
   • 168
    Продаја делова имовине физичког лица "од случаја до случаја" – др Весна Нешић
   • 171
    Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – др Весна Нешић
   • 173
    Обрачун пореза и доприноса самоопорезивањем физичког лица као пореског обвезника (пореска пријава ПП ОПО) – др Весна Нешић
    • 1. Примена самоопорезивања
    • 2. Начин обрачунавања пореза и доприноса
    • 3. Начин подношења пореске пријаве ПП ОПО
    • 4. Попуњавање пореске пријаве ПП ОПО
    • Каталог врсте прихода
   • 193
    Примања изузета из опорезивања према одредбама члана 9. Закона – др Весна Нешић
   • 196
    Отпремнина при одласку у пензију – др Весна Нешић
    • 1. Престанак радног односа због остваривања права на пензију
    • 2. Право запосленог на отпремнину при одласку у пензију
    • 3. Порески третман отпремнине при одласку у пензију
    • 4. Датум исплате отпремнине при одласку у пензију
   • 200
    Отпремнина приликом отпуштања с посла (технолошки вишак) – др Весна Нешић
    • 1. Програм за решавање вишка запослених
    • 2. Право на отпремнину у случају отпуштања с посла
    • 3. Утврђивање висине отпремнине према Закону о раду
    • 4. Порески третман исплате отпремнине у износу већем од износаутврђеног према Закону о раду
    • 5. Рок за исплату отпремнине и могућа застарелост потраживања
    • 6. Могућност одрицања од права на отпремнину
    • 7. Права запосленог по престанку радног односа
    • 8. Запошљавање после утврђивања вишка запослених
   • 208
    Отпремнина у складу са Програмом за решавање вишка запослених у поступку приватизације – др Весна Нешић
   • 210
    Отпремнина приликом споразумног раскида радног односа (стимулативна отпремнина) – др Весна Нешић
   • 213
    Стипендије и кредити ученика и студената – др Весна Нешић
   • 216
    Хранарине и стипендије спортиста аматера – др Весна Нешић
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 218
    Нове одлуке НБС из девизног пословања – Бранка Ђорђевић
    • 1. Одлука о измени Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
    • 2. Одлука о измени и допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
   • 221
    Измењена и допуњена Одлука о условима и начину рада девизног тржишта – Бранка Ђорђевић
   • 224
    Измене Одлуке о улагању у стране дужничке дугорочне хартије од вредности – Бранка Ђорђевић
    • 1. Измене Одлуке о утврђивању степена ризика издаваоца дужничких дугорочних хартија од вредности у које резиденти могу да улажу у иностранству
    • 2. Ступање на снагу
  • МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ

   • 227
    Примена Опште уредбе о заштити података у Европској унији (GDPR – General Data Protection Regulation) – Дејан Младеновић
  • САОБРАЋАЈ

   • 230
    Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају – Велимир Турановић
   • 234
    Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају – Велимир Турановић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 239
    Kоришћење годишњег одмора запослених у јавном сектору у 2018. години – Зоран Килибарда
    • 1. Начин и услови остваривања права запослених у вези са коришћењем годишњег одмора
    • 2. Специфичности код државних службеника и намештеника, запослених у органима локалне власти и професионалних војних лица
    • 3. Специфичности код запослених у основном, средњем и високом образовању
    • 4. Годишњи одмор у колективним уговорима за поједине делатности јавног сектора
    • 5. План и распоред коришћења годишњих одмора, обавеза доношења и начин достављања решења
    • 6. Накнада плате и друга примања запослених поводом коришћења годишњег одмора
    • 7. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
    • 8. Напомене за књижења, према Контном плану за буџетски систем
    • 9. Мишљења надлежних органа
   • 262
    Корисници јавних средстава, који су укључени у КРТ, не могу давати поклоне (донације), кредите и позајмице – Зоран Килибарда
  • 269
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јун 2018.
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 277
    Консолидовани финансијски извештаји – др Рада Стојановић
    • 1. Потпуни сет консолидованих финансијских извештаја
    • 2. Околности у којима се не достављају консолидовани финансијски извештаји
    • 3. Кашњење у достављању консолидованих финансијских извештаја
    • 4. Састављање Консолидованог извештаја о укупном осталом резултату
    • 5. Поступци консолидовања
    • 6. Исказивање мањинских учешћа у консолидованим финансијским извештајима
    • 7. Укључивање у круг консолидовања зависних правних лица чије седиште је у иностранству
    • 8. Консолидовање одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза
    • 9. Поступање са зависним правним лицима над којима је покренут поступак стечаја или ликвидације приликом консолидовања
    • 10. Поступање са зависним правним лицем над којим је пре 31.12.2017. окончан поступак ликвидације
    • 11. Стицање статуса матичног правног лица у току обрачунског периода
    • 12. Обавезе привредног друштва које је у току 2016. године постало матично друштво након статусне промене издвајање уз оснивање
    • 13. Губљење статуса матичног правног лица у току обрачунског периода
    • 14. Исказивање обавезе по основу пореза на добит правних лица у консолидованим финанијским извештајима
    • 15. Исказивање у консолидованим финансијским извештајима обавеза за плаћање пореза и више плаћени порез (ПДВ, порез на имовину, порез на доходак грађана)
    • 16. Консолидовање и ревизија
    • 17. Остваривање индиректне контроле
    • 18. Придружено правно лице и консолидовање
    • 19. Инвестиционе некретнине које ентитет издаје у закуп у оквиру групе за консолидовање, ентитету који је такође обухваћен кругом консолидовања
    • 20. Консолидовање робе продате зависном правном лицу од стране матичног правног лица које у пословним књигама та иста добра евидентира као опрему
    • 21. Исказивање у консолидованим извештајима продаје софтвера од стране матичног правног лица зависном правном лицу
    • 22. Исказивање податка о укупном капиталу у консолидованом билансу стања
    • 23. Консолидовани годишњи извештај о пословању
   • 288
    Порези на имовину
    • 24. Ко је обвезник пореза на имовину, предузетник или радња
    • 25. Опорезивање донација политичким субјектима
    • 26. Расподела објекта између суинвеститора
    • 27. Опорезивање подземног резервоара
   • 295
    Избегавање двоструког опорезивања мр Дејан Дабетић
    • 28. Опорезивање ауторских накнада (уступање права телевизијског преноса утакмица Светског првенства у фудбалу)
  • 299
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Прописи омогућавају привредним субјектима достављање документације за отварање рачуна у банкама и у електронској форми
   • 2. Потврда о неосуђиваности предуслов за регистрацију књиговодствених агенција и друштава за ревизију
   • 3. Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћавање и одлагање отпада
   • 4. Измена Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
   • 5. Република Србија депоновала Инструмент потврђивања (заједно са коначним резервама и обавештењима) „Мултилатералне конвенције о примени мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре” (Мултилатерална конвенција)
  • 303
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Јун 2018

АРХИВА

ereste