Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 23/18

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    Главни и споредни промет и споредни трошкови – мр Предраг Петровић
    • 1. Разлика између споредних трошкова и споредног промета
    • 2. Споредни трошкови уз главни промет
    • 3. Нејасноће и спорне ситуације око тога да ли се ради о споредним трошковима или нечем другом
    • 4. Споредни промет уз главни промет
    • 5. Нејасноће и спорне ситуације у вези са тим да ли се ради о споредном промету уз главни промет или о два независна промета
    • 6. Рачуноводствено евидентирање главног и споредног промета и споредних трошкова са аспекта МСФИ 15 – Приходи
  • СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

   • 26
    Упитник Управе за спречавање прања новца – мр Предраг Петровић
    • 1. Најбитније опште обавезе према Управи у вези са достављањем података
    • 2. Процедуре за спречавање прања новца и анализа ризика и предузете активности рачуновође
    • 3. Подаци о странкама
    • 4. Достављање података Управи
    • 5. Остале радње и мере које обавља рачуновођа
    • Упитник о активностима предузетника/привредног друштва за пружање рачуноводствених услуга у области спречавања прања новца и финансирања тероризма
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 34
    Лична зарада предузетника – рок за достављање обавештења је 15. децембар 2018. године – др Весна Нешић
    • 1. Обавештење о исплати личне зараде
    • 2. Доношење одлуке о исплати личне зараде
    • 3. Обавезе које се плаћају приликом исплате личне зараде
    • 4. Рачуноводствено евидентирање исплаћене личне зараде
    • 5. Подношење појединачне пореске пријаве ППП ПД
    • 6. Лична зарада као порески признат расход
    • 7. Подизање прихода од самосталне делатности
    • 8. Порез на приходе од самосталне делатности утврђује се и плаћа самоопорезивањем
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 43
    Променa утврђеног пореза на имовину за 2018. годину због престанка пореске обавезе над неком непокретношћу
   • 50
    Пријављивање настанка обавезе на основу пореза на имовину у току 2018. године
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 66
    Одлука о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената – Бранка Ђорђeвић
    • 1. Услови и начин вршења контроле
    • 2. Посредна контрола
    • 3. Непосредна контрола
    • 4. Онемогућавање контроле
    • 5. Записници и други акти
    • 6. Решење о налозима
    • 7. Тајност података у вршењу контроле
    • 8. Завршне одредбе
   • 70
    Одлукa о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања – Бранка Ђорђeвић
    • 1. Посредна контрола
    • 2. Непосредна контрола
    • 3. Онемогућавање контроле
    • 4. Записници и други акти
    • 5. Решење о налозима
    • 6. Одузимање овлашћења
    • 7. Тајност података при вршењу контроле
    • 8. Завршне одредбе
   • 75
    Нова одлука о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, програму обуке и условима које морају да испуњавају предавачи – Бранка Ђорђeвић
    • 1. Услови за стицање цертификата
    • 2. Обука за обављање мењачких послова
    • 3. Провера знања стеченог на обуци
    • 4. Извештај о резултатима испита и издавање цертификата
    • 5. Ступање на снагу
   • 78
    Ограничен распон курсева динара према евру у мењачницама – Дејан Младеновић
  • ТРГОВИНА

   • 79
    Инспекцијски надзор у области тржишне инспекције – мр Предраг Петровић
    • 1. Посебни елементи за процену ризика
    • 2. Непосредна процена ризика
    • 3. Учесталост вршења инспекцијског надзора и посебни елементи плана инспекцијског надзора
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 86
    Уредба о условима за припрему документа за поуздано електронско чување – Дејан Младеновић
    • 1. Интерна правила и праћење примене интерних правила
    • 2. Утврђивање облика и начина креирања изворног документа
    • 3. Припрема документа
    • 4. Вођење евиденција
    • 5. Формати документа погодни за дуготрајно чување
   • 91
    Измене и допуне Закона о планирању и изградњи – Дејан Младеновић
   • 97
    Измене и допуне Закона о озакоњењу – Дејан Младеновић
    • 1. Уводне одредбе
    • 2. Услови за озакоњење
    • 3. Начин и поступак озакоњења
    • 4. Поступак озакоњења
    • 5. Вођење евиденција
    • 6. Рушење објеката
    • 7. Прикључење на инфраструктуру
    • 8. Измене и допуне казнених одредби
    • 9. Прелазне одредбе
   • 102
    Закон о грађевинским производима – Велимир Турановић
    • 1. Разлози за доношење Закона
    • 2. Садржај Закона
   • 106
    Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају – Велимир Турановић
    • 1. Разлози за доношење Закона
    • 2. Измене и допуне Закона
   • 112
    Закон о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе – Велимир Турановић
   • 115
    Правилници о посебним елементима процене ризика у области пољопривредне инспекције, транспорта опасне робе и опреме под притиском – Велимир Турановић
    • 1. Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области транспорта опасне робе
    • 2. Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области опреме под притиском
    • 3. Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области пољопривредне инспекције
  • ПОЉОПРИВРЕДА

   • 119
    Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства – Велимир Турановић
    • 1. Врсте подстицаја
    • 2. Услови за остваривање права на подстицаје
    • 3. Начин остваривања права на подстицаје
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 123
    Смернице за израду годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа за 2019. годину, односно за период 2019–2021. године – Дејан Младеновић
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 127
    Укинути су преференцијали домаћих понуђача у поступцима јавних набавки у односу на чланице Европске уније – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 131
    Донета су Упутства за припрему Закона о буџету РС и одлука о буџету локалне власти за 2019. годину – Зоран Килибарда
    • Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину
  • 149
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – децембар 2018.
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 157
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
   • 2. Правилник о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа
  • 159
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Децембар 2018

АРХИВА

ereste