Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 17/19

  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 5
    Специфичности амортизације основних средстава прибављених од 01.01.2019. године – мр Предраг Петровић
    • 1. Нова правила пореске амортизације
    • 2. Утврђивање пореске амортизације за сва стална средства пропорционалном методом
    • 3. Стална средства стечена током пореског периода амортизују се пропорционално периоду коришћења
    • 4. Уколико је рачуноводствена амортизација нижа од пореске, у пореском билансу се као расход признаје рачуноводствена амортизација
    • 5. Амортизација инвестиционих некретнина које се вреднују по фер вредности, утврђује се на набавну вредност
    • 6. Амортизација нематеријалних средстава признаје се у износу рачуноводствене амортизације
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 13
    Накнада за унапређење енергетске ефикасности улази у ПДВ основицу – мр Предраг Петровић
   • 17
    Промет фабричке опреме уз фабрику као споредан промет – мр Предраг Петровић
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 20
    Продаја робе на мало посредством интернета или поште – Дејан Младеновић
    • 1. Продаја робе на мало посредством интернета или поште са аспекта Закона о трговини, Закона о електронској трговини и Закона о заштити потрошача
    • 2. Продаја робе на мало посредством интернета или поште са аспекта фискалних каса
    • 3. Порески аспект продаје робе на мало посредством интернета или поште
    • 4. Рачуноводствено–организациони аспект продаје робе на мало посредством интернета или поште
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 28
    Одобравање краткорочног и дугорочног зајма запосленима – др Весна Нешић
    • 1. Правни основ за давање зајма
    • 2. Критеријуми за одобравање зајма који се уређују општим актом
    • 3. Рачуноводствено евидентирање одобреног зајма
    • 4. Обавезе у случају отписа зајма (опрост дуга)
   • 38
    Накнаде трошкова и неопорезива примања запослених – др Весна Нешић
    • 1. Право на одбитак претходног пореза приликом накнаде трошкова запосленима
    • 2. Подношење пореске пријаве
   • 42
    Накнада трошкова службеног путовања у земљи запосленима и предузетницима – др Весна Нешић
    • 1. Дужина трајања службеног пута
    • 2. Прековремени рад на службеном путу
    • 3. Дневнице за службено путовање
    • 4. Накнада трошкова смештаја на службеном путу
    • 5. Накнада трошкова превоза на службеном путу
    • 6. Остали трошкови службеног путовања
    • 7. Накнада трошкова службеног путовања предузетника
    • 8. Издаци за службени пут у АП Косово и Метохија
    • 9. Издаци за службени пут у Републику Црну Гору
   • 56
    Издаци за службено путовање у иностранство – др Весна Нешић
    • 1. Начин исплате накнаде трошкова за службено путовање у иностранство
    • 2. Дневница за службени пут у иностранство
    • 3. Трошкови смештаја и превоза на службеном путу у иностранству
    • 4. Трошкови репрезентације и издавања визе
    • 5. Плаћање путног осигурања за запослене упућене на службени пут у иностранство
    • 6. Правдање путних трошкова
    • 7. Пример обрачуна путних трошкова
   • 64
    Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену и теренски додатак – др Весна Нешић
   • 66
    Накнада трошкова за службени пут лицима која нису запослена код исплатиоца – др Весна Нешић
    • 1. Накнада трошкова физичком лицу – нерезиденту
    • 2. Пореско ослобођење за накнаду трошкова лицима која нису запослена код исплатиоца
    • 3. Признавање накнаде трошкова лицима која нису запослена код исплатиоца у пореском билансу
   • 78
    Друга примања запослених – др Весна Нешић
   • 79
    Плаћање премије осигурања за запослене (добровољно пензијско и здравствено осигурање, колективно осигурање, животно осигурање) – др Весна Нешић
    • 1. Премија додатног добровољног пензијског и инвалидског осигурања
    • 2. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
    • 3. Плаћање премије животног осигурања за запослене
   • 84
    Јубиларна награда – др Весна Нешић
   • 86
    Солидарна и новчана помоћ за лечење која се исплаћује запосленом – др Весна Нешић
    • 1. Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности
    • 2. Новчана помоћ за лечење у земљи и иностранству
   • 89
    Помоћ за лечење лица која нису запослена код исплатиоца (укључујући организовану социјалну, хуманитарну и другу врсту помоћи) – др Весна Нешић
    • 1. Организована социјална и хуманитарна помоћ
    • 2. Новчана помоћ за лечење у земљи и иностранству
    • 3. Новчана помоћ која не представља еквивалент за рад
   • 93
    Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе запосленог – др Весна Нешић
    • 1. Дефиниција зараде
    • 2. Доношење одлуке о давању запосленом на коришћење службеног аутомобила за његове приватне потребе
    • 3. Порески третман
    • 4. Утврђивање вредности примања
    • 5. Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе са аспекта Закона о ПДВ
    • 6. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 101
    Коришћење станова који су у власништву послодавца или на располагању послодавцу од стране запосленог – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање вредности примања
    • 2. Коришћење станова са аспекта Закона о ПДВ
    • 3. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 105
    Порески третман плаћања необавезних систематских прегледа за запослене – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 3. ПДВ се не плаћа на систематске прегледе
    • 4. Издаци по основу необавезних систематских прегледа представљају порески признати расход
    • 5. Исказивање података у пореској пријави ППП ПД
   • 110
    Давање запосленима одеће и обуће ради коришћења у службене сврхе – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 3. Право на одбитак претходног пореза
    • 4. Признавање расхода по основу набавке обуће и одеће за запослене у пореском билансу
    • 5. Попуњавање пореске пријаве ППП ПД
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 113
    Динарско кредитирање у девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Динарски кредити које страни кредитор одобрава резиденту дужнику
    • 2. Кредити које банка одобрава нерезиденту у динарима
   • 116
    Текући послови и прекршаји према Закону о девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Текући послови – материјалне одредбе
    • 2. Казнене одредбе за прекршаје учињене у обављању текућих послова
   • 123
    Девизна благајна – Бранка Ђорђевић
    • 1 Наплата у ефективном страном новцу
    • 2. Накнада трошкова насталих при пружању услуге међународног робног и путничког превоза
    • 3. Остали случајеви из Одлуке
    • 4. (Не)постојање потребе за прописивањем додатних случајева
   • 126
    Грађевински радови у иностранству и извештавање – Бранка Ђорђевић
    • 1. Грађевински радови према Закону о спољнотрговинском пословању
    • 2. Девизно пословање и извођење инвестиционих радова
    • 3. Извештавање о трансакцијама на основу извођења инвестиционих (грађевинских) радова
    • 4. Извештавање о стању и промету на рачунима резидената у иностранству
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 130
    Грађевински дневник, Грађевинска књига и Књига инспекције – мр Предраг Петровић
    • 1. Начин вођења књига и случајеви у којима се воде књиге
    • 2. Књига инспекције
    • 3. Грађевински дневник
    • 4. Грађевинска књига
   • 134
    Измене и допуне Правилника о инспекцијском надзору у области заштите животне средине – Милан Стефановић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 138
    Измене и допуне Правилника о обављању девизног платног промета у КРТ-у – Зоран Килибарда
    • 1. Циљ доношења Измена и допуна Правилника
    • 2. Извршене измене и допуне Правилника
   • 142
    Једанаеста измена Одлуке о максималном броју запослених – Зоран Килибарда
    • 1. Последња, једанаеста измена Одлуке
    • 2. Ефекти укупних измена и допуна Одлуке
    • 3. Дефиниције јавног сектора и његових система, на које се примењује рационализација
   • 145
    Измене Правилника о начину обављања организованог превоза деце – Зоран Килибарда
  • 147
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – септембар 2019. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава (државни органи и организације, локалне власти, установе и јавне службе)
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 155
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Ревалоризација отплатних рата на дан 1. јула 2019. године
  • 157
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Септембар 2019

АРХИВА

ereste