Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 16/20

  • ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

   • 5
    Примена новог пакета мера Владе РС – др Весна Нешић
    • 1. Мере Владе које се односе на правна лица
    • 2. Мере за велика правна лица
    • 3. Новооснована правна лица
    • 4. Привредни субјекти који до сада нису користили мере Владе
    • 5. Мере за предузетнике који плаћају порез и доприносе на опорезиву добит
    • 6. Мере које се односе на предузетнике паушалце
    • 7. Мере за предузетнике који исплаћују личну зараду
    • 8. Новоосновани предузетници
   • 11
    Нове одлуке о мораторијуму на отплату рата за два месеца на кредите банака и лизинг кућа – мр Предраг Петровић
    • 1. Обавезе банке у погледу мораторијума
    • 2. Обавезе даваоца лизинга у погледу мораторијума
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 17
    Помоћ за лечење лица која нису запослена код исплатиоца (укључујући организовану социјалну, хуманитарну и другу врсту помоћи)) – др Весна Нешић
    • 1. Организована социјална и хуманитарна помоћ
    • 2. Новчана помоћ за лечење у земљи и иностранству
    • 3. Новчана помоћ која не представља еквивалент за рад
   • 20
    Солидарна и новчана помоћ за лечење која се исплаћује запосленом – др Весна Нешић
    • 1. Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности
    • 2. Новчана помоћ за лечење у земљи и иностранству
   • 23
    Солидарнa помоћ запосленом за рођење детета – др Весна Нешић
   • 26
    Помоћ у случају смрти члана породице запосленог – др Весна Нешић
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 28
    Уговори о избегавању двоструког опорезивања и дефиниција камате – мр Дејан Дабетић
   • 30
    Третман камате у УИДО кроз питања и одговоре – мр Дејан Дабетић
    • 1. Накнада која се наплаћује за обраду кредита, као и за неповлачење одобрених средстава у уговореном року
    • 2. Банкарска контрагаранција
    • 3. Камата која се плаћа приликом продаје на одложено
    • 4. Негативна камата
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 35
    Нормативно уређење радних односа – плата, накнада и других примања запослених у јавном сектору – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Престанак важења закона о максималном броју запослених и стара забрана заснивања радног односа код корисника јавних средстава
    • 2. Прописи о систему плата у јавном сектору и правима из радних односа у локалној власти
    • 3. Активни прописи, којима се утврђују и/или ограничавају права и број запослених у јавном сектору
    • 4. Начин уређења радних односа, према основним групама послова и корисницима јавних средстава
   • 55
    Примери обрачуна и књижења плата, додатака, накнада плата запослених и других примања корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • 1. Плате
    • 2. Појачана исхрана и маркица за превоз
    • 3. Социјална давања – накнаде на терет фондова, отпремнине и солидарне помоћи
    • 4. Превоз на посао у новцу и друге накнаде трошкова запослених
    • 5. Награде и остали посебни расходи
    • 6. Посланички додатак
    • 7. Трошкови службеног путовања
    • 8. Услуге по уговору - ауторски, уговор о делу, допунски рад, волонтерски, привремени и повремени послови
    • 9. Привремени и повремени послови
  • 143
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – август 2020. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2019. години (и даље)
   • 3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 151
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Промене у приступу порталу локалне пореске администрације (lpa.gov.rs)
   • 2. Потписан Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Јапаном
   • 3. Измењен уговор о избегавању двоструког опорезивања са Летонијом
  • 153
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Август 2020

АРХИВА

ereste