Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 8/19

  • АКТУЕЛНО

   • 5
    Додатна питања у вези документовања трошкова превоза запослених – др Весна Нешић, мр Предраг Петровић
    • 1. Издавање рачуна за гориво на име физичког лица
    • 2. Признавање трошкова превоза у градовима у којима је организован бесплатан превоз
    • 3. Послодавци који настављају да поступају „по старом“
    • 4. Обавеза исплате накнаде трошкова запосленим у складу са Законом о раду
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 8
    Обрачун, плаћање и могућност измене месечне аконтације пореза на добит за 2019. (књижење аконтације пореза на добит) – Дејан Младеновић
    • 1. Обрачун и плаћање месечних аконтација
    • 2. Могућност измене месечне аконтације
    • 3. Књижење аконтација пореза на добит
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 16
    Консолидовање финансијских извештаја за 2018. годину – др Рада Стојановић
    • 1. Обавеза консолидовања финансијских извештаја
    • 2. Основи вредновања билансних ставки код правних лица која улазе у круг консолидовања
    • 3. Одређивање круга консолидовања
    • 4. Достављање консолидованих финансијских извештаја
    • 5. Претпоставке консолидовања финансијских извештаја
    • 6. Поступци консолидовања
    • 7. Анализа информација садржаних у консолидованим финансијским извештајима
  • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

   • 40
    Усвајање финансијских извештаја и мишљења ревизора – мр Предраг Петровић
    • 1. Усвајање финансијских извештаја
    • 2. Неусвајање финансијских извештаја
    • 3. Побијање Одлуке о усвајању финансијских извештаја
    • 4. Утицај мишљења овлашћеног ревизора на усвајање финансијских извештаја
    • 5. Достављање редовних финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје
    • 6. Достављање усвојених финансијских извештаја јавних друштава
    • 7. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације за 2018. годину
   • 50
    Годишњи извештај о пословању – мр Предраг Петровић
    • 1. Законски основ за састављање
    • 2. Садржина годишњег извештаја о пословању
    • 3. Општи садржај годишњег извештаја о пословању
    • 4. Додатни садржај годишњег извештаја о пословању јавних друштава
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 69
    Усклађивање пријаве података на обавезно социјално осигурање у ЦРОСО са новим шифарницима – др Весна Нешић
   • 72
    Ослобађање од плаћања пореза и доприноса за новооснована привредна друштва и предузетнике од 1. јануара 2019. године – др Весна Нешић
    • 1. Ко може да користи олакшице и у чему се оне састоје
    • 2. Услови за остваривање права на олакшице
    • 3. Период коришћења олакшице и неопорезиви износ олакшице
    • 4. Престанак права на олакшице
    • 5. Ограничења при примени олакшица
    • 6. Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање
    • 7. Подношење Пореске пријаве ППП ПД
   • 76
    Обавештење о новим шифрама врста прихода са олакшицом, у примени од 01.01.2019. године
   • Ускршњи, васкршњи и првомајски празници у 2019. години – др Весна Нешић 79
    • 1. Накнада зараде за време одсуствовања на дан празника
    • 2. Увећана зарада за рад на дан празника
    • 3. Табеларни приказ могућих случајева рада на дан празника
  • ЈАВНА ДРУШТВА

   • 85
    Достављање годишњег финансијског извештаја јавних друштава Комисији за ХОВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја
    • 2. Обавеза извештавања јавних друштава и рок за достављање извештаја
    • 3. Садржина годишњег извештаја о пословању
    • 4. Начин предаје годишњег финансијског извештаја и друге документације Комисији и Београдској берзи
   • 90
    Састављање кварталних извештаја јавних друштава чијим се хартијама од вредности тргује на листингу – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници састављања и достављања кварталних извештаја
    • 2. Садржај кварталног извештаја
    • 3. Састављање кварталних извештаја
    • 4. Достављање кварталних извештаја Комисији и берзи
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 96
    Лични и физички преноси средстава плаћања – Бранка Ђорђевић
    • 1. Лични пренос средстава плаћања
    • 2. Физички пренос средстава плаћања
   • 100
    Одлука о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената – Бранка Ђорђевић
    • 1. Појам и врсте рачуна
    • 2. Отварање рачуна
    • 3. Рачуни привредних субјеката
    • 4. Рачуни физичких лица
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 105
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/ трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2019 – 31.3.2019) – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 107
    Права запослених у јавном сектору за Васкрс/Ускрс и Празник рада у 2019. години – Зоран Килибарда
    • 1. Дани празновања у априлу и мају 2019. године
    • 2. Утврђивање права запосленог на накнаду плате/зараде у дане верских и државних празника
    • 3. Примери остваривања права запосленог на накнаду плате/зараде за Васкршње/Ускршње и Првомајске празнике у 2019. години
    • 4. Остваривање права запосленог који ради у дане празника
   • 119
    Дозвољено плаћање трошкова основних и средњих школа асигнацијом – Зоран Килибарда
  • 121
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – април 2019. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава (државни органи и организације, локалне власти, установе и јавне службе)
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 130
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Послодавци немају обавезу достављања Обрасца М-4 за 2018. годину
   • 2. Прописана је Пореска пријава ППДГ-4Р, за приходе физичког лица од угоститељских услуга на које се порез плаћа по решењу
   • 3. Измењена Одлука о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
   • 4. Усвојени нови закон о здравственом осигурању, закон о здравственој заштити и нови закон о предметима опште употребе
  • 137
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Април 2019

АРХИВА

ereste