Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 10/18

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    ПДВ третман инвестиционог злата – мр Предраг Петровић
    • 1. Шта се сматра инвестиционим златом
    • 2. (Не)обрачунавање ПДВ на промет инвестиционог злата
    • 3. Коришћење претходног пореза код промета инвестиционог злата
    • 4. Рачун за промет инвестиционог злата
    • 5. Евиденције о промету инвестиционог злата
    • 6. Обавештења која је требало доставити до 31. марта 2018. године
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 11
    Обрачун, плаћање и могућност измене месечне аконтације пореза на добит за 2018. (књижење аконтације пореза на добит) – Дејан Младеновић
    • 1. Обрачун и плаћање месечних аконтација
    • 2. Могућност измене месечне аконтације
    • 3. Књижење аконтација пореза на добит
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 19
    Консолидовање финансијских извештаја за 2017. годину – др Рада Стојановић
    • 1. Обавеза консолидовања финансијских извештаја
    • 2. Основи вредновања билансних ставки код правних лица која улазе у круг консолидовања
    • 3. Одређивање круга консолидовања
    • 4. Достављање консолидованих финансијских извештаја
    • 5. Претпоставке консолидовања финансијских извештаја
    • 6. Поступци консолидовања
    • 7. Анализа информација садржаних у консолидованим финансијским извештајима
  • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

   • 43
    Усвајање финансијских извештаја и мишљења ревизора – мр Предраг Петровић
    • 1. Усвајање финансијских извештаја
    • 2. Неусвајање финансијских извештаја
    • 3. Побијање Одлуке о усвајању финансијских извештаја
    • 4. Утицај мишљења овлашћеног ревизора на усвајање финансијских извештаја
    • 5. Достављање редовних финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје
    • 6. Достављање усвојених финансијских извештаја јавних друштава
    • 7. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације за 2017. годину
   • 53
    Годишњи извештај о пословању – мр Предраг Петровић
    • 1. Законски основ за састављање
    • 2. Садржина годишњег извештаја о пословању
    • 3. Општи садржај годишњег извештаја о пословању
    • 4. Додатни садржај годишњег извештаја о пословању јавних друштава
  • АКТУЕЛНО

   • 72
    Закључак о укидању обавезне употребе печата у пословању привредних субјеката – Дејан Младеновић
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 73
    Опорезивање накнада од услуга и уговори о избегавању двоструког опорезивања – мр Дејан Дабетић
    • Опорезивање накнада од услуга (УОПШТЕ)
    • Накнаде од услуга (УОПШТЕ) Добит од пословања или Остали доходак – ПОЈАШЊЕЊЕ
    • Опорезивање накнада за техничке услуге
    • Опорезивање провизије
    • ЗАКЉУЧАК
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 82
    Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Преглед битних измена и допуна из Предлога закона
    • 2. Измене одредби којима се уређују мењачки послови, као и послови контроле девизног и мењачког пословања
   • 85
    Предлог закона о изменама и допунама Закона о факторингу – Бранка Ђорђевић
    • 1. Измене и допуне
    • 2. Одговорност правних лица за кривична дела
  • ЈАВНА ДРУШТВА

   • 88
    Достављање годишњег финансијског извештаја јавних друштава Комисији за ХОВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници достављања годишњег извештаја
    • 2. Обавеза извештавања јавних друштава и рок за достављање извештаја
    • 3. Садржина годишњег извештаја о пословању
    • 4. Начин предаје годишњег финансијског извештаја и друге документације Комисији и Београдској берзи
   • 93
    Састављање кварталних извештаја јавних друштава чијим се хартијама од вредности тргује на листингу – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници састављања и достављања кварталних извештаја
    • 2. Садржај кварталног извештаја
    • 3. Састављање кварталних извештаја
    • 4. Достављање кварталних извештаја Комисији и берзи
  • НОВИ ПРОПИСИ

   • 99
    Закон о електронској управи – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Структура закона
    • 3. Основне одредбе
    • 4. Инфраструктура у електронској управи
    • 5. Електронско управно поступање
    • 6. Надзор
    • 7. Казнене одредбе
   • 103
    Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење Закона
    • 2. О Закону
   • 106
    Уредбе о утврђивању програма подстицања предузетништва и регионалног и локалног развоја – Велимир Турановић
    • 1. Уредба о утврђивању програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
    • 2. Уредба о утврђивању програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години
    • 3. Уредба о утврђивању програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години
    • 4. Уредба о утврђивању програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години
  • АКЦИЗЕ И ДУВАН

   • 111
    Усклађени су износи накнада прописаних Законом о дувану – Велимир Турановић
    • 1. Накнада за упис у Регистар произвођача дуванских производа
    • 2. Накнада за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима
    • 3. Накнада за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
    • 4. Накнада за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 113
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2018 – 31.3.2018) – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 115
    Организовање екскурзија и других активности, које су финансиране тзв. „родитељским динаром“ – Зоран Килибарда
    • 1. Основни проблеми у примени прописа
    • 2. Надокнада за наставника не може имати карактер дневнице
    • 3. Финансијска средства добијена од ученичких родитеља не могу имати карактер прихода од продаје добара и услуга
    • 4. Примена Закона о јавним набавкама је обавезна, приликом избора туристичке агенције и набавке добара и услуга, од новца родитеља
    • 5. Измирење новчаних обавеза према туристичким агенцијама у року од 45/60 дана
    • 6. Остваривање радних/стварних права наставника и других пратилаца на дневницу и/или надокнаду приликом извођења ученичких екскурзија
    • 7. Проблем извора финансирања трошкова накнаде за услуге које врши Управа за трезор
    • 8. Не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе новца прикупљеног за ваннаставне активности
   • 130
    Рачуноводствена (билансна и ванбилансна) евиденција екскурзија и других ваннаставних активности, финансираних од ученичких родитеља – Зоран Килибарда
    • 1. Због чега је неадекватан конто Родитељски динар за ваннаставне активности
    • 2. Накнада трошкова службеног пута и надокнада тзв. дневница за наставника
    • 3. Потреба за увођењем ванбилансне евиденције
    • 4. Рачуноводствена евиденција извођења екскурзије
   • 137
    Увећање коефицијената за инспекторе у локалним и покрајинским инспекцијама – Зоран Килибарда
   • 138
    Правилник о инвестиционој документацији за капиталне пројекте – Зоран Килибарда
    • 1. Предмет уређења, врсте документације и њено достављање према категоријама пројеката
    • 2. Календар активности и рокови достављања документације
  • 141
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – мај 2018.
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 148
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Измењена Одлука о плаћању, наплаћивању, уплати и исплати у ефективном страном новцу
   • 2. Ревалоризација отплатних рата на дан 1. априла 2018. године према уговорима закљученим од 02.08.1992. до 18.07.1994. године
   • 3. Годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2018. години
   • 4. Уредба о висини накнада за воду за 2018. годину
   • 5. Правилник о садржини и начину спровођења годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2018. годину
   • 6. Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
   • 7. Потписан Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Сан Марином
   • 8. Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Алжиром – одржана прва рунда преговора
  • 153
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Мај 2018

АРХИВА

ereste