Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 21-22/19

  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 5
    Рефакција ПДВ страном путнику – мр Предраг Петровић
    • 1. Поступак остваривања пореског ослобођења и рефакције ПДВ у складу са Правилником
    • 2. Рокови за изношење добара из земље и подношење захтева за повраћај
   • 13
    Правилник о утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем – мр Предраг Петровић
    • 1. Услуге телекомуникација
    • 2. Услуге пружене електронским путем
    • 3. Критеријум и претпоставке за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем, као и начин њихове примене
   • 16
    Измене и допуне Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Промет добара у складу са чл. 6. и промет између даваоца концесије и концесионара сврстан у врсте промета према Правилнику
    • 2. Подаци о смањењу основице и исправци – смањењу ПДВ на основу измене – смањења основице за набављена добра, односно примљене услуге за промет за који није порески дужник не морају се евидентирати на основу рачуна, односно другог документа
    • 3. Евиденција обрачунатог ПДВ за промет страног лица садржи и податке о промету страног лица које врши промет добара и услуга у Републици лицу које није обвезник ПДВ, осим лицу из члана 9. став 1. Закона о ПДВ
    • 4. Уведена евиденција промета добара и услуга у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње ауто-путева од јавног интереса
    • 5. Уношење услуга техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период на одговарајућа места у Правилнику
   • 20
    Пореска ослобођења код увоза добара од 15.10.2019. године – мр Предраг Петровић
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 25
    Новине у вези са прeласком на прву примену МСФИ за МСП – др Рада Стојановић
    • 1. Прва примена МСФИ за МСП и обелодањивање у вези са њом (параграфи 35.2 и 35.12А)
    • 2. Додавање изузећа ретроактивне примене за државне зајмове (параграф 35.9б)
    • 3. Одмеравање фер вредности узроковано неким догађајем (параграф 35.10)
    • 4. Одмеравање учешћа у зависним, придруженим или заједнички контролисаним ентитетима у појединачним финансијским извештајима (параграф 35.10 ф)
    • 5. Прелазак на МСФИ за МСП ентитета који се баве активностима које подлежу законски регулисаним ценама (параграф 35.10)
    • 6. Прелазак на МСФИ за МСП ентитета чија функционална валута је изложена великој хиперинфлацији (параграф 35.10)
    • 7. Новодонети Прилог А о преласку на МСФИ за МСП (тачке А1-А3 параграфа 35)
  • ПОПИС – др Рада Стојановић, др Весна Нешић, Велимир Турановић, мр Предраг Петровић, Дејан Младеновић

   • 32
    Попис имовине и обавеза на крају 2019.
   • 43
    Попис уписаног а неуплаћеног капитала, нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава
   • 57
    Попис дугорочних финансијских пласмана
   • 61
    Попис недовршене производње и готових производа
   • 71
    Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара
   • 80
    Попис залиха робе и сталних средстава намењених продаји
   • 85
    Попис готовине и готовинских еквивалената
   • 88
    Усаглашавање и попис потраживања и обавеза, отпис и застарелост потраживања
   • 102
    Обрачун ПДВ на разлике утврђене пописом
   • 111
    Нормативи за утврђивање расхода на који се не плаћа ПДВ
   • 114
    Специфичности пописа имовине и обавеза предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства
   • 122
    Обрачун акцизе на разлике утврђене пописом
   • 124
    Рачуноводствено евидентирање резултата пописа
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 133
    Извршавање обавезе запошљавања особа са инвалидитетом – др Весна Нешић
    • 1. Појам особе са инвалидитетом
    • 2. Процена радне способности особа са инвалидитетом
    • 3. Обвезници који имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом
    • 4. Начини извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
    • 5. Праћење извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
    • 6. Начин доказивања извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
    • 7. Попуњавање Обрасца ИОСИ
    • 8. Укинута је обавеза плаћања пенала за неизвршавање обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
    • 9. Олакшице код запошљавања особа са инвалидитетом
    • 10. Мере активне политике запошљавања особа са инвалидитетом
   • 149
    11. новембар – Дан примирја у Првом светском рату – празнује се нерадно – др Весна Нешић
    • 1. Накнада зараде за време одсуствовања са рада 11. новембра
    • 2. Увећана зарада за рад на дан 11. новембар
   • 152
    Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника до 30. новембра – др Весна Нешић
    • 1. Предузетници којима се не признаје право на паушално опорезивање
    • 2. Подношење захтева и пореске пријаве за паушално опорезивање
    • 3. Доношење решења по поднетом захтеву
    • 4. Евиденције предузетника који се паушално опорезује
    • 5. Престанак права на паушално опорезивање
    • 6. Коришћење средстава остварених пословањем
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 159
    Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Одредбе закона
   • 164
    Закон о алтернативним инвестиционим фондовима – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Одредбе закона
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 171
    Застарелост девизних прекршаја – Бранка Ђорђeвић
    • 1. Рокови застарелости у облигационом праву
    • 2. Рокови застарелости у прекршајном праву
    • 3. Закон о девизном пословању и институт застарелости прекршаја
   • 176
    Утицај рокова на послове извоза и увоза робе и услуга, са аспекта члана 4. Закона о девизном пословању – Бранка Ђорђeвић
    • 1. Рокови наплате увоза и извоза робе и услуга – упоредан преглед претходно важећих прописа из области девизног пословања са важећим законом
    • 2. Обавеза извештавања у складу са Одлуком о извештавању о кредитним пословима са иностранством
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 180
    Годишњи програм пословања јавних предузећа за 2020. годину – Дејан Младеновић
   • 183
    Смернице за израду годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа – Дејан Младеновић
    • 1. Смернице за израду годишњег/ трогодишњег програма пословања
  • НАКНАДЕ ЗА ЈАВНА ДОБРА

   • 187
    Мишљења Министарства финансија у вези са применом Закона о накнадама за коришћење јавних добара – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 191
    Нови Закон о контроли државне помоћи – Зоран Килибарда
    • 1. Почетак примене и прелазне и завршне одредбе
    • 2. Разлози за доношење новог Закона
    • 3. Најбитније новодонете норме и институти
   • 198
    Попис имовине и обавеза код корисника буџетских средстава и ООСО, на крају 2019. године – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Нормативно уређење начина и рокова вршења пописа
    • 2. Нови Правилник о попису имовине и обавеза, који се односи (само) на кориснике буџетских средстава РС
    • 3. Усклађивање евиденција и стања пословних књига
    • 4. Обвезници пописа, у складу са (старом) Уредбом о евиденцији и попису
    • 5. Предмет пописа
    • 6. Карактеристике пописа потраживања и обавеза
    • 7. Одлука о вршењу пописа и образовању комисије/а
    • 8. Поступак извршења пописа, односно рад комисија за попис и Извештај о извршеном попису
    • 9. Достављање података о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије
    • 10. Примери књижења резултата пописа
    • 11. Врши се само обрачун исправке вредности, без исказивања расхода (амортизације, употребе средстава за рад)
    • 12. Не постоји обавеза обрачуна ревалоризације
    • 13. Модели аката обвезника пописа
   • 239
    Попис и/или ревизија књига, филмова, фотоса, архивске грађе и другог на крају 2018. године – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Дефиниције
    • 2. Рачуноводствена евиденција
    • 3. Када и зашто обвезници врше попис и/или ревизију књига, филмова, фотоса, архивске грађе и другог
    • 4. Специфичности пописа/ревизије књига и часописа – библиотечко-информационе грађе и извора
    • 5. Начин поделе књига и часописа на опрему или потрошни материјал и обавеза обрачуна амортизације
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 248
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – новембар 2019. године
   • 251
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава (државни органи и организације, локалне власти, установе и јавне службе)
   • 254
    3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 254
    4. Тарифa Управе за трезор
  • АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 256
    1. Донети правилници о нуспроизводима
   • 259
    2. Ступање на снагу и почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања закљученог са Израелом
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 261
    Новембар 2019

АРХИВА

ereste