Računovodstvena praksa

Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 16-17/18

  • АКТУЕЛНО

   • 5
    Попуњавање Обрасца ПОПДВ према Корисничком упутству – мр Предраг Петровић
    • 1. Подаци који се не уносе у ПОПДВ
    • 2. Извршени промет добара и услуга са накнадом (издати рачуни и др.)
    • 3. Примљени аванси
    • 4. Набављена добра и услуге са накнадом (примљени рачуни и друга одговарајућа документација)
    • 5. Дати аванси
    • 6. Измене пореске основице
    • 7. Евидентирање промета без накнаде
    • 8. Евидентирање увоза добара
    • 9. Евидентирање набавки од пољопривредника
    • 10. Исказивање претходног пореза
   • 22
    Креирање и подношење Пореске пријаве ПДВ са прегледом обрачуна ПДВ – Образац ПОПДВ – Дејан Младеновић
   • 34
    Измене и допуне Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци – мр Предраг Петровић
    • 1. Случајеви у којима се обавезно издаје рачун за промет без накнаде
    • 2. Издавање рачуна за услуге непосредно повезане са услугама из члана 5. став 3. тачка 1) Закона о ПДВ
  • РЕВИЗИЈА

   • 37
    Обавеза закључивања уговора о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину и остале законске обавезе у вези са ревизијом – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници ревизије
    • 2. Рок за закључивање уговора о ревизији
    • 3. Обављање ревизије и предузећа за ревизију
    • 4. Обавеза правних лица и предузетника да одговоре на конфирмацију ревизора
    • 5. Обавеза према ревизији у вези са пописом
    • 6. Друштва за ревизију
  • ЈАВНА ДРУШТВА

   • 46
    Уговарање ревизије и ревизија јавних друштава – ограничен број узастопних ревизија и критеријуми за ревизора – мр Предраг Петровић
    • 1. Број узастопних ревизија правног лица за ревизију код истог јавног друштва ограничен је на пет
    • 2. Законски захтеви у вези са ревизијом јавних друштава
    • 3. Критеријуми за ревизора јавног друштва
    • 4. Захтев за стављање на листу, поступак утврђивања и објављивања листе друштава за ревизију
    • 5. Консултантске услуге које друштво за ревизију може да пружа обвезнику ревизије
    • 6. Минималан садржај извештаја о ревизији финансијских извештаја јавних друштава
    • 7. Листа ревизорских кућа које могу да врше ревизију јавних друштава за 2018. годину
   • 54
    Састављање полугодишњих извештаја јавних друштава – мр Предраг Петровић
    • 1. Обвезници састављања полугодишњих извештаја
    • 2. Органи и правна лица којима се достављају полугодишњи извештаји
    • 3. Садржај полугодишњег извештаја
    • 4. Начин састављања полугодишњих финансијских извештаја
    • 5. Достављање полугодишњих извештаја Комисији и берзи
    • ОСТАЛИ ПРОПИСИ
   • 63
    Аутентично тумачење закона и добијање мишљења надлежних органа о примени прописа – Зоран Килибарда
    • 1. Начин доношења аутентичног тумачења закона
    • 2. Службена објашњења и стручна мишљења (инструкције и упутства) надлежних органа државне управе
    • 3. Поступак за добијање стручног мишљења од органа државне управе (подношење захтева и плаћање таксе)
    • 4. Мишљења надлежних органа у вези са (не)остваривањем права на (не)ослобођење од плаћања такси
  • АКТУЕЛНОСТИ ИЗ РАДНИХ ОДНОСА

   • 74
    Измене и допуне Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство – др Весна Нешић
    • 1. Укидање обавезе достављања образаца Обавештења и Уверења министарству надлежном за рад
    • 2. Новине код пријаве промене основа осигурања у Централном регистру
    • 3. Прописивање додатног услова за упућивање запосленог на привремени рад у иностранство
    • 4. Обавеза Централног регистра да доставља извештаје министарству надлежном за рад
   • 76
    Упућивање запослених на привремени рад у иностранство од 7. јула 2018. године – др Весна Нешић
    • 1. Ко се сматра запосленима упућеним на привремени рад у иностранство
    • 2. Услови упућивања запосленог на привремени рад у иностранство
    • 3. Обавезе послодавца у вези са упућивањем запосленог на привремени рад у иностранство
    • 4. Поступак упућивања запосленог на привремени рад у иностранство
    • 5. Зарада запослених упућених на привремени рад у иностранство
    • 6. Накнаде зарада запослених упућених на привремени рад у иностранство
    • 7. Порески третман других примања запослених упућених на рад у иностранство
   • 89
    Измена и допуна Закона о запошљавању странаца – др Весна Нешић
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 90
    Накнаде трошкова запосленима – др Весна Нешић
    • 1. Право на одбитак претходног пореза приликом накнаде трошкова запосленима
    • 2. Подношење пореске пријаве
   • 93
    Накнада трошкова за долазак и повратак са рада – др Весна Нешић
    • 1. Коришћење такси превоза за долазак и повратак са рада
    • 2. Коришћење службеног или сопственог возила за долазак и одлазак са рада
    • 3. Лица која имају право на неопорезиви износ накнаде трошкова
   • 100
    Накнада трошкова службеног путовања у земљи запосленима и предузетницима – др Весна Нешић
    • 1. Дужина трајања службеног пута
    • 2. Прековремени рад на службеном путу
    • 3. Дневнице за службено путовање
    • 4. Накнада трошкова смештаја на службеном путу
    • 5. Накнада трошкова превоза на службеном путу
    • 6. Остали трошкови службеног путовања
    • 7. Накнада трошкова службеног путовања предузетника
    • 8. Издаци за службени пут у АП Косово и Метохија
    • 9. Издаци за службени пут у Републику Црну Гору
   • 114
    Издаци за службено путовање у иностранство – др Весна Нешић
    • 1. Начин исплате накнаде трошкова за службено путовање у иностранство
    • 2. Дневница за службени пут у иностранство
    • 3. Трошкови смештаја и превоза на службеном путу у иностранству
    • 4. Трошкови репрезентације и издавања визе
    • 5. Плаћање путног осигурања за запослене упућене на службени пут у иностранство
    • 6. Правдање путних трошкова
    • 7. Пример обрачуна путних трошкова
   • 122
    Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену и теренски додатак – др Весна Нешић
   • 124
    Накнада трошкова за службени пут лицима која нису запослена код исплатиоца – др Весна Нешић
    • 1. Накнада трошкова физичком лицу – нерезиденту
    • 2. Пореско ослобођење за накнаду трошкова лицима која нису запослена код исплатиоца
    • 3. Признавање накнаде трошкова лицима која нису запослена код исплатиоца у пореском билансу
   • 136
    Друга примања запослених – др Весна Нешић
   • 137
    Плаћање премије осигурања за запослене (добровољно пензијско и здравствено осигурање, колективно осигурање, животно осигурање) – др Весна Нешић
    • 1. Премија додатног добровољног пензијског и инвалидског осигурања
    • 2. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
    • 3. Плаћање премије животног осигурања за запослене
   • 142
    Јубиларна награда – др Весна Нешић
   • 144
    Солидарна и новчана помоћ за лечење која се исплаћује запосленом – др Весна Нешић
    • 1. Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности
    • 2. Новчана помоћ за лечење у земљи и иностранству
   • 147
    Помоћ за лечење лица која нису запослена код исплатиоца (укључујући организовану социјалну, хуманитарну и другу врсту помоћи) – др Весна Нешић
    • 1. Организована социјална и хуманитарна помоћ
    • 2. Новчана помоћ за лечење у земљи и иностранству
  • а помоћ која не представља еквивалент за рад

   • 151
    Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе запосленог – др Весна Нешић
    • 1. Дефиниција зараде
    • 2. Доношење одлуке о давању запосленом на коришћење службеног аутомобила за његове приватне потребе
    • 3. Порески третман
    • 4. Утврђивање вредности примања
    • 5. Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе са аспекта Закона о ПДВ
    • 6. Пример обрачуна пореза и доприноса 155
   • 159
    Коришћење станова који су у власништву послодавца или на располагању послодавцу од стране запосленог – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање вредности примања
    • 2. Коришћење станова са аспекта Закона о ПДВ
    • 3. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 163
    Порески третман плаћања необавезних систематских прегледа за запослене – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 4. Издаци по основу необавезних систематских прегледа представљају порески признати расход
    • 5. Исказивање података у пореској пријави ППП ПД
  • на систематске прегледе

   • 168
    Порески третман обезбеђивања рекреације за запослене – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 3. Послодавац нема право на одбитак претходног пореза по основу рекреације запослених
    • 4. Рекреација запослених признаје се као расход у пореском билансу
    • 5. Попуњавање пореске пријаве ППП ПД
   • 171
    Давање запосленима одеће и обуће ради коришћења у службене сврхе – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Рачуноводствено евидентирање
    • 3. Право на одбитак претходног пореза
    • 4. Признавање расхода по основу набавке обуће и одеће за запослене у пореском билансу
    • 5. Попуњавање пореске пријаве ППП ПД
   • 174
    Организовање Team Building-а за запослене – др Весна Нешић
    • 1. Организовање Team Building-а ради дружења запослених
    • 2. Организовање путовања у пословне сврхе и ради спровођења заједничких активности запослених
   • 179
    Помоћ у случају смрти запосленог или члана његове породице – др Весна Нешић
   • 181
    Помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја – др Весна Нешић
  • АКЦИЗА И ДУВАН

   • 183
    Утврђени су износи минималне акцизе за дуванске прерађевине – Велимир Турановић
   • 185
    Измене и допуне Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла – Велимир Турановић
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 187
    Централизоване јавне набавке Управе за заједничке послове у 2019. години – Зоран Килибарда
    • 1. Предмет централизованих јавних набавки у 2019. години
    • 2. Информациони систем централизованих јавних набавки
    • 3. Државни органи и организације за које ће се спроводити централизоване јавне набавке
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 190
    Извештавање о извршеним расходима за плате корисника буџета Републике Србије за 2018. – Зоран Килибарда
    • 1. Обрасци, начин и рок за достављање
    • 2. Врсте и садржај образаца
   • 192
    Основне и средње школе морају да до 15. септембра 2018. године, доставе ЦЕНУС за школску 2018/2019. годину – Зоран Килибарда
  • 201
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – август 2018.
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 208
    ПОРЕСКИ ПОСТУПАК
    • 1. Камата на враћену накнаду плаћену по поништеном решењу
    • 2. Могућност успостављања хипотеке на објекту у другој општини
    • 3. Одговорност наследника за пореске дугове оставиоца
    • 4. Одлагање плаћања пореског дуга се не сматра измирењем
    • 5. Замена средстава обезбеђења
    • 6. Принудна наплата над зарадом након промене послодавца
   • 212
    ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
    • 7. Ослобођење од пореза на имовину за некретнину намењену продаји
    • 8. Пренос акумулираних средстава добровољног пензијског фонда наследницима
    • 9. Опорезивање стицања права својине имовине правног претходника судским путем
   • 215
    АКЦИЗЕ И ДУВАН – Велимир Турановић
    • 10. За тестирање контроле квалитета не могу се користити цигаре из увоза обележене страним акцизним маркицама
    • 11. Предузетник који поред основне делатности обавља и превоз за сопствене потребе има право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за транспортне сврхе
    • 12. Променом власника пословног простора али не и закуподавца тог истог простора, закупопримац може да оствари право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте за загревање пословног простора
    • 13. Произвођач који нема акцизну дозволу, обрачун акцизе врши приликом сваког отпремања акцизних производа из производног погона изузев у царинско складиште
    • 14. На купљено пиво од произвођача ради извоза купац може остварити право на рефакцију плаћене акцизе само за количину пива коју је извозио
    • 15. На увезени дуван за пушење обавеза по основу акцизе настаје даном настанка обавезе обрачунавања увозних дажбина
    • 16. Акциза на алкохолна пића уплаћују се на уплатне рачуне прописане планом рачуна за уплату јавних прихода
   • 225
    ТОКОВИ ОТПАДА – Велимир Турановић
    • 17. Угоститељ који производи више од 50 оброка дужан је да води евиденцију о отпадним уљима
    • 18. Отпаци од стакла који настају уградњом и оправком стакала на аутомобилима су отпад за који се води евиденција о отпаду
    • 19. Законом о водама уређена је накнада за отпадне воде
  • 230
   АКТУЕЛНИ ПРОПИСИ

   • Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика и посебним елементима инспекцијског надзора у области транспорта опасне робе – Велимир Турановић
  • 232
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Примена новог Закона о финансијској подршци породици са децом
   • 2. Право на новчано давање породиљи за трећерођено дете (град Београд)
   • 3. Измене и допуне Закона о мирном решавању радних спорова
   • 4. Донет је посебан закон о радном ангажовању на сезонским пословима са одложеном применом
   • 5. Мишљење Министарства финансија о плаћању обавеза на накнаду за рад по уговору о правима и обавезама директора, када се директор одрекне те накнаде
   • 6. По други пут усаглашен Нацрт уговора о избегавању двоструког опорезивања са Израелом
   • 7. Привремено прекинути преговори ради закључења Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Португалом
  • 237
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Август 2018

АРХИВА

ereste