Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 22-23/21

  • НОВИ ЗАКОНИ

   • 5
    Закон о допунама Закона о порезу на добит правних лица – мр Предраг Петровић
   • 7
    Измене и допуне Закона о порезима на имовину
    • 1. Порез на имовину
    • 2. Порез на наслеђе и поклон
    • 3. Порез на пренос апсолутних права
   • 14
    Измене Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара
   • 15
    Измене Закона о Централној евиденцији стварних власника – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Одредбе Измена Закона
   • 18
    Измене Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре – Дејан Младеновић
    • 1. Разлози за доношење
    • 2. Одредбе Измена Закона
  • НОВИ ПРОПИСИ

   • 22
    Уредба о процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику – Зоран Килибарда
    • 1. Предмет Уредбе и софтверско решење за електронско чување
    • 2. Одобравање Листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања
    • 3. Електронско архивирање документарног материјала пре предаје надлежном архиву
    • 4. Обављање стручног надзора у еАрхиву
    • 5. Начин издвајања електронског документарног материјала који се уништава
    • 6. Мере заштите софтверског решења у којем се врши електронско архивирање
   • 25
    Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“ – Дејан Младеновић
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 27
    Превоз добара у систему ПДВ – мр Предраг Петровић
    • 1. Пружалац услуге превоза добара и превоз у низу, накнада за превоз
    • 2. Место услуге превоза добара и порески обвезник у смислу члана 12. Закона о ПДВ
    • 3. Пружање услуге превоза добара страним лицима
    • 4. Пружање услуге превоза добара између домаћих лица
    • 5. Пружање услуге превоза добара од стране страних лица домаћем лицу
    • 6. Случајеви у којима је превоз добара споредан трошак или споредан промет
  • 49
   ПОПИС – др Рада Стојановић, др Весна Нешић, мр Предраг Петровић, Дејан Младеновић

   • 49
    Попис имовине и обавеза на крају 2021.
   • 60
    Попис уписаног а неуплаћеног капитала, нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава
   • 75
    Попис дугорочних финансијских пласмана и потраживања
   • 80
    Попис недовршене производње и готових производа
   • 90
    Попис залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара
   • 95
    Попис залиха робе и сталних средстава намењених продаји
   • 100
    Попис готовине и готовинских еквивалената
   • 103
    Усаглашавање и попис потраживања и обавеза, отпис и застарелост потраживања
   • 117
    Обрачун ПДВ на разлике утврђене пописом
   • 125
    Нормативи за утврђивање расхода на који се не плаћа ПДВ
   • 128
    Специфичности пописа имовине и обавеза код лица који пословне књиге воде по систему простог књиговодства
   • 132
    Обрачун акцизе на разлике утврђене пописом
   • 134
    Рачуноводствено евидентирање резултата пописа
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 144
    Опорезивање прихода нерезидената (физичких лица) и међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања – мр Дејан Дабетић
    • 1. Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања (у наставку текста: уговор)
    • 2. Нерезиденти (физичка лица) и опорезивање порезом по одбитку, порезом по решењу и самоопорезивањем
    • 3. Опорезивање дохотка од непокретности
    • 4. Опорезивање дивиденди
    • 5. Опорезивање камате
    • 6. Опорезивање ауторских накнада
    • 7. Услови за примену бенефицираних стопа пореза по одбитку на дивиденде, камату или ауторске накнаде (као и осталих погодности предвиђених уговором о избегавању двоструког опорезивања)
    • 8. Опорезивање накнада за техничке услуге и опорезивање провизије
    • 9. Опорезивање капиталног добитка
    • 10. Опорезивање дохотка од самосталних личних делатности
    • 11. Опорезивање зарада из радног односа
    • 12. Опорезивање накнада директора
    • 13. Опорезивање уметника/извођача и спортиста
    • 14. Опорезивање осталог дохотка
    • 15. Закључак
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 182
    Израда плана јавних набавки за 2022. годину – Бранимир Благојевић
    • 1. Процес планирања, (не)обавезна садржина и објављивање плана јавних набавки
    • 2. Сачињавање плана јавних набавки коришћењем Портала јавних набавки
    • 3. Интерни акти наручиоца и процес планирања набавки
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 189
    Попис имовине и обавеза код корисника буџетских средстава и ООСО, на крају 2021. године – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Нормативно уређење начина и рокова вршења пописа
    • 2. Након измена и допуна Уредбе, Правилник о попису имовине и обавеза КБС РС примењују сви њени обвезници
    • 3. Усклађивање евиденција и стања пословних књига
    • 4. Предмет пописа
    • 5. Карактеристике пописа потраживања и обавеза
    • 6. Одлука о вршењу пописа и образовању комисије/а
    • 7. Поступак извршења пописа, односно рад комисија за попис и Извештај о извршеном попису
    • 8. Достављање података о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије
    • 9. Евиденција непокретности у јавној својини
    • 10. Примери књижења резултата пописа
    • 11. Врши се само обрачун исправке вредности, без исказивања расхода (амортизације, употребе средстава за рад)
    • 12. Не постоји обавеза обрачуна ревалоризације
   • 236
    Попис и/или ревизија књига, филмова, фотоса, архивске грађе и другог на крају 2021. године – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Дефиниције
    • 2. Рачуноводствена евиденција
    • 3. Када и зашто обвезници врше попис и/или ревизију књига, филмова, фотоса, архивске грађе и другог
    • 4. Специфичности пописа/ревизије књига и часописа – библиотечко-информационе грађе и извора
    • 5. Начин поделе књига и часописа на опрему или потрошни материјал и обавеза обрачуна амортизације
   • 245
    Ревидирана фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину – Дејан Младеновић
    • 1. Главни циљеви економске и фискалне политике
    • 2. Макроекономски оквир
    • 3. Пројекција макроекономских индикатора и фискалне пројекције за период 2022-2024
    • 4. Структурне мере за унапређење стабилности и одрживости јавних финансија
    • 5. Завршне одредбе Ревидиране Фискалне стратегије
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 253
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – децембар 2021. године
   • 256
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава од децембра 2020, односно марта 2021. године
   • 259
    3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 261
    4. Тарифa Управе за трезор
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • 263
    ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА – мр Дејан Дабетић
    • 263
     1. Пореска евазија и избегавање – исти или различити термини
    • 264
     2. Опорезивање накнада директора
    • 264
     3. Камата коју оствари и стварно поседује финансијска институција коју контролише или претежно поседује влада ...
  • АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 266
    1. Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима
   • 266
    2. Предложене измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
   • 267
    3. Обавештење о исплати личне зараде предузетника – рок 15. децембар 2021. године, доставља се искључиво у електронском облику
   • 267
    4. Ступање на снагу и почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања закљученог са Јапаном
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 271
    Децембар 2021

АРХИВА

ereste