Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 20/20

  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 5
    Контни оквир за привреду који ће се примењивати у 2021. години – мр Предраг Петровић
    • 1. Контни оквир за привреду који ће се примењивати у 2021. години
    • 2. Укључивање конта исправке вредности у основна конта
    • 3. Конта везана за лизинг
    • 4. Промене везане за евидентирање хартија од вредности и финансијских пласмана
    • 5. Промене на контима капитала
    • 6. Промене на контима расхода
    • 7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.
    • 8. Други пословни приходи
    • 9. Ванбилансне евиденције
    • 10. Обрачун трошкова и учинака
    • 11. Остале измене
    • 12. Прекњижавање са рачуна садашњег контног оквира на рачуне Новог контног оквира
   • 14
    Обрасци финансијских извештаја који ће се примењивати у 2021. години – мр Предраг Петровић
    • 1. Обрасци финансијских извештаја за привреду који ће се примењивати у 2021. години
     • 1.1. Образац новог Биланса стања у поређењу са садашњим
     • 1.2. Образац новог Биланса успеха у поређењу са садашњим
     • 1.3. Образац новог Извештаја о осталом резултату у поређењу са садашњим
     • 1.4. Образац новог Извештаја о токовима готовине у поређењу са садашњим
     • 1.5. Образац новог Извештаја о променама на капиталу у поређењу са садашњим
     • 1.6. Напомене уз финансијске извештаје у складу са новим Правилником
     • 1.7. Образац новог Статистичког извештаја у поређењу са садашњим
   • 34
    Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица – др Рада Стојановић
    • 1. Основне одредбе, претпоставке и начела финансијског извештавања
    • 2. Вредновање позиција биланса стања
    • 3. Вредновање позиција биланса успеха
    • 4. Напомене уз финансијске извештаје
    • 5. Закључне напомене
  • ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ

   • 54
    Губитак права на директна давања и фискалне погодности – др Весна Нешић
    • 1. До када привредни субјекти не смеју да смањују број запослених за више од 10%
    • 2. Да ли предузетник може да трајно затвори радњу пре 31. децембра 2020. године, а да не изгуби право на директна давања
    • 3. До када средства могу да се утроше са посебног наменског COVID рачуна
    • 4. Изузимање запослених на одређено време од смањења броја запослених
    • 5. Поступање у случају губитка права на фискалне погодности и директна давања
  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 60
    Подношења захтева за паушално опорезивање до 31. октобра 2020. године – др Весна Нешић
    • 1. Подношење захтева за паушално опорезивање
    • 2. Нове делатности за које је дозвољено паушално опорезивање (књиговодствене агенције, аутомеханичари и др.)
    • 3. Лимитирање увећања основице у прве три године примене Уредбе
    • 4. Подношење Пореске пријаве ППДГ-1Р
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 63
    Одобравање краткорочног и дугорочног зајма запосленима – др Весна Нешић
    • 1. Правни основ за давање зајма
    • 2. Критеријуми за одобравање зајма који се уређују општим актом
    • 3. Рачуноводствено евидентирање одобреног зајма
    • 4. Обавезе у случају отписа зајма (опрост дуга)
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 73
    Опорезивање прихода нерезидената (физичких лица) и међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања – мр Дејан Дабетић
    • 1. Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања (у наставку текста: уговор)
    • 2. Нерезиденти (физичка лица) и опорезивање порезом по одбитку, порезом по решењу и самоопорезивањем
    • 3. Опорезивање дохотка од непокретности
    • 4. Опорезивање дивиденди
    • 5. Опорезивање камата
    • 6. Опорезивање ауторских накнада
    • 7. Услови за примену бенефицираних стопа пореза по одбитку на дивиденде, камату или ауторске накнаде (као и осталих погодности предвиђених уговором о избегавању двоструког опорезивања)
    • 8. Опорезивање накнада за техничке услуге и опорезивање провизије
    • 9. Опорезивање капиталног добитка
    • 10. Опорезивање дохотка од самосталних личних делатности
    • 11. Опорезивање зарада из радног односа
    • 12. Опорезивање накнада директора
    • 13. Опорезивање уметника/извођача и спортиста
    • 14. Опорезивање осталог дохотка
    • Закључак
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 110
    Подзаконски акти које доносе јединице локалне самоуправе ради утврђивања пореза на имовину за 2021. годину
    • 1. Подзаконски акти које су јединице локалне самоуправе дужне да донесу
    • 2. Подзаконски акти које могу донети јединице локалне самоуправе
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 121
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2020 – 30.9.2020) – Дејан Младеновић
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 123
    Набавка стручне литературе / стручних часописа различитих издавача, према одредбама новог Закона о јавним набавкама – Бранимир Благојевић
   • 125
    Јавне набавке у Републици Србији у 2020. години – Бранимир Благојевић
    • 1. Почела је примена новог Закона о јавним набавкама
    • 2. Донети су подзаконски акти на основу Закона
    • 3. Пуштен је у рад нови Портал јавних набавки
  • 133
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – октобар 2020. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2019. години (и даље)
   • 3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 142
   ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

   • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА – мр Дејан Дабетић
    • 1. Стварни власник: Исплата дивиденди оснивачу свог оснивача – да или не?
  • 145
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Измена Правилника о додели ПИБ-а
   • 2. Регистар здравствених установа почео са радом 11. октобра 2020. године
   • 3. Одобравање субвенција за подршку рада дела хотелске индустрије Србије
  • 151
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Новембар 2020

АРХИВА

ereste