Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 7/20

  • ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

   • 5
    Расподела добити и покриће губитка – др Рада Стојановић
    • 1. Добит која је предмет расподеле
    • 2. Расподела добити акционарског друштва
    • 3. Расподела добити друштва са ограниченом одговорношћу
    • 4. Расподела добити у ортачком друштву
    • 5. Расподела добити у командитном друштву
    • 6. Расподела добити у јавним предузећима
    • 7. Рачуноводствени аспект расподеле добити
    • 8. Порески аспекат расподеле добити
    • 9. Пример расподеле добити за различите намене и њене евиденције
    • 10. Покриће губитка
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 25
    Порез на имовину за 2020. годину обвезници који воде пословне књиге утврђују самоопорезивањем до 31. марта 2020. године
    • 1. Ко има обавезу да сам утврди порез на имовину за 2020. годину и да поднесе пореску пријаву
    • 2. Моменат настанка и престанка пореске обавезе
    • 3. Рок за подношење пореске пријаве
    • 4. Образац пореске пријаве
    • 5. Пореска ослобођења
    • 6. Пореска основица и стопа
    • 7. Утврђивање пореза
    • 8. Плаћање пореза на имовину
   • 48
    Утврђивање пореза на имовину обвезницима који не воде пословне књиге за 2020. годину
    • 1. Ко су обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге
    • 2. Рокови за подношење пореских пријава
    • 3. Настанак пореске обавезе
    • 4. Престанак пореске обавезе
    • 5. Утврђивање пореза на имовину за 2020. годину
    • 6. Пореска ослобођења
    • 7. Пореска основица
    • 8. Пореске стопе
    • 9. Порески кредит
    • 10. Плаћање пореза на имовину
  • ПРЕДУЗЕТНИШТВО

   • 64
    Књижење у пословним књигама предузетника по систему двојног књиговодства – др Весна Нешић
    • 1. Пословне књиге по систему двојног књиговодства
    • 2. Прелазак са простог на двојно књиговодство 1. јануара 2019. године
    • 3. Књижење пореза на приходе од самосталне делатности
    • 4. Књижење доприноса који се плаћају на опорезиву добит
    • 5. Књижење исплаћене личне зараде
    • 6. Подизање прихода од самосталне делатности
    • 7. Лични расходи предузетника
    • 8. Уношење личне имовине предузетника у радњу
   • 70
    Финансијски резултат пољопривредника и физичких лица обвезникa ПДВ по систему простог књиговодствa – др Весна Нешић
    • 1. Обвезници који воде пословне књиге по систему простог књиговодства
    • 2. Утврђивање и плаћање пореза и доприноса самоопорезивањем
    • 3. Пословне књиге по систему простог књиговодства и утврђивање финансијског резултата
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 82
    Порески аспект давањa поклона поводом 8. марта – Дана жена – др Весна Нешић
    • 1. Давање поклона са аспекта пореза на доходак грађана
    • 2. Давање поклона са аспекта ПДВ
    • 3. Давање поклона са аспекта пореза на добит правних лица
  • АКЦИЗА И ДУВАН

   • 90
    Месечни обрачун акцизе за период од 1.2. до 29.2.2020. године – Дејан Младеновић
    • 1. Акцизни производи
    • 2. Износи и стопе акцизе
    • 3. Састављање и подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОА
    • 4. Обавеза плаћања акцизе
    • 5. Пореска пријава за акцизу за електричну енергију за крајњу потрошњу
    • 6. Садржина Обрасца ПП ОАЕЛ
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 103
    Послови преноса потраживања и дуговања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга – Бранка Ђорђевић
    • 1. Предмет преноса потраживања и дуговања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената
    • 2. Спољнотрговински промет услуга
    • 3. Уговор о преносу потраживања и дуговања
    • 4. Учесници у пословима преноса потраживања и дуговања
    • 5. Обавештавање дужника, односно прибављање сагласности повериоца
    • 6. Послови преноса потраживања и дуговања из члана 7. став 4. Закона
   • 107
    Обавеза извештавања о директним инвестицијама нерезидената и садржај Обрасца ДИ-1 – Бранка Ђорђевић
    • 1. Садржај Обрасца ДИ-1
    • 2. Заглавље Обрасца ДИ-1
    • 3. Табела 1 - Подаци о страним инвеститорима који поседују удео у власништву обвезника извештавања
    • 4. Табела 2 - Подаци о уделу у власништву који обвезник извештавања поседује у другим домаћим правним лицима
    • 5. Табела 3 - Подаци о власничким улагањима из иностранства
    • 6. Табела 4 - Подаци о стању позиције капитала обвезника извештавања на крају извештајног тромесечја
    • 7. Табела 5 - Подаци о исплатама страним инвеститорима власничких прихода, односно дивиденди и нераспоређене добити из претходних периода
    • 8. Табела 6 - Подаци о стању власничких улагања обвезника извештавања у другим домаћим правним лицима
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 112
    Резервисани сопствени удео – измене и допуне Закона о привредним друштвима из децембра 2019. године – Златко Стефановић
    • 1. Резервисани сопствени удео
    • 2. Финансијски инструмент – право на стицање удела
    • 3. Институти сродни институту финансијског инструмента ПСУ у акционарским друштвима
    • 4. Остале промене ЗПД
    • 5. Закључак
    • 6. Литература
   • 124
    Закуп стана у својини грађана, задужбина и фондација – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 126
    Консолидовани годишњи извештаји за 2019. годину – корисника јавних средстава, који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • 1. Појам и значење консолидације у општој и професионалној регулативи
    • 2. Консолидација у релевантним прописима за јавни сектор
    • 3. Састављање консолидованог финансијског извештаја (за ниво буџета Републике Србије)
   • 135
    Порез на добит за 2019. годину код недобитних организација које примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • 1. Недобитне организације, као стварни порески обвезници и (не)обавезно достављање пореске пријаве и пореског биланса
    • 2. Релевантне (старе и нове) одредбе у прописима за обрачун и пријављивање пореза на добит корисника буџетских средстава
    • 3. Пореска основица и пореска стопа
    • 4. Могуће пореско ослобођење
    • 5. Одређивање прихода који се (не) сматрају приходима са тржишта
    • 6. Начин састављања пореског биланса на Обрасцу ПБН
    • 7. Начин састављања и достављања пореске пријаве на Обрасцу ПДП
    • 8. Књижење обрачунатог и плаћеног коначног пореза на добит
   • 163
    Карактеристике отварања пословних књига за 2020. годину код корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Прекњижавања приликом отварања почетног стања
    • 2. Евидентирање распоређеног суфицита
   • 172
    Корисници јавних средстава ни у 2020. години не могу вршити исплате поводом 8. марта – Дана жена – Зоран Килибарда
    • 1. Нормативно прописана могућност другог примања – награде за 8. март
    • 2. Немогућност – забрана обрачуна и исплате свих врста награда и бонуса
   • 175
    Израда и достављање Предлога приоритетних области финансирања – Зоран Килибарда
   • 180
    Извештавање о расходима за плате корисника буџета РС за 2020. годину – Зоран Килибарда
    • 1. Обрасци, начин и рок за достављање
    • 2. Врсте и садржај образаца
   • 182
    Извештавање о расходима за плате локалних власти у 2020. години – Зоран Килибарда
    • 1. Обавеза извештавања и обрасци
    • 2. Унос података у обрасце
   • 184
    Годишњи извештај о раду интерне ревизије руководилац интерне ревизије доставља руководиоцу корисника јавних средстава до 15. марта – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ 186

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – март 2020. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2019. години (и даље)
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 194
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Примена усклађених динарских износа акциза одложена за 1. јун 2020. године
   • 2. Проширење примене колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на све послодавце који обављају комуналну делатност
   • 3. Измене и допуне Закона о тржишту капитала
  • 197
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Март 2020

АРХИВА

ereste