Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 6/18

  • АКТУЕЛНО

   • 5
    Начин и поступак регистровања фактура и других захтева за плаћање привредних субјеката јавном сектору код Управе за трезор – Зоран Килибарда
    • 1. Приступање и рад у Централном регистру фактура
    • 2. Регистрација фактура
    • 3. Поступање дужника - плаћање
    • 4. Казнене одредбе за непоштовање одредаба у вези са регистрацијом фактура
    •  5. Обавештење Управе за трезор о почетку рада Централног регистра фактура
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 8
    Порез на имовину за 2018. годину утврђују самоопорезивањем обвезници који воде пословне књиге до 31. марта 2018. године
    • 1. Ко има обавезу да сам утврди порез на имовину за 2018. годину и да поднесе пореску пријаву
    • 2. Када настаје пореска обавеза
    • 3. Рок за подношење пореске пријаве
    • 4. Образац пореске пријаве
    • 5. Пореска ослобођења
    • 6. Пореска основица и стопа
    • 7. Утврђивање пореза
    • 8. Плаћање пореза на имовину
   • 24
    Утврђивање пореза на имовину обвезницима који не воде пословне књиге за 2018. годину
    • 1. Ко су обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге
    • 2. Рокови за подношење пореских пријава
    • 3. Настанак пореске обавезе
    • 4. Престанак пореске обавезе
    • 5. Утврђивање пореза на имовину за 2018. годину
    • 6. Пореска ослобођења
    • 7. Пореска основица
    • 8. Пореске стопе
    • 9. Порески кредит
    • 10. Плаћање пореза на имовину
  • ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

   • 34
    Усклађени неопорезиви износи који се примењују од 1. фебруара 2018. године – др Весна Нешић
    • 1. Примери обрачуна уз умањење новог неопорезивог износа зараде
    • 2. Неопорезиви износи по чл. 9. Закона (помоћ у случају смрти запосленог или члана породице, стипендије и кредити ученика и студената, хранарине спортиста аматера и др.)
    • 3. Неопорезиви износи по члану 18. Закона (накнада трошкова запослених по основу превоза на рад и са рада, дневнице у земљи, коришћења сопственог возила на сл. путу, солидарне помоћи, јубиларне награде и поклона деци за Нову годину и Божић)
    • 4. Неопорезиви износ из члана 21а Закона (премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд)
   • 42
    Утврђени су подаци који се користе код годишњег пореза на доходак грађана за 2017. годину – Велимир Турановић
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 44
    Порески аспект давањa поклона поводом 8. марта – Дана жена – др Весна Нешић
    • 1. Давање поклона са аспекта пореза на доходак грађана
    • 2. Давање поклона са аспекта ПДВ
    • 3. Давање поклона са аспекта пореза на добит правних лица
  • АКЦИЗА И ДУВАН

   • 51
    Годишњи обрачун акцизе за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године – Велимир Турановић
    • 1. Акцизни производи
    • 2. Износи и стопе акцизе
    • 3. Припреме за годишњи обрачун акцизе
    • 4. Начин састављања годишњег обрачуна акцизе
   • 74
    Месечни обрачун акцизе за период од 1.1. до 31.1.2018. године – Велимир Турановић
    • 1. Састављање и подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОА
    • 2. Садржај Обрасца ПП ОА
    • 3. Обавеза плаћања акцизе
    • 4. Пореска пријава за акцизу за електричну енергију за крајњу потрошњу (Образац ПП ОАЕЛ)
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 80
    Нове листе девиза и ефективног страног новца којима се тргује на домаћем девизном тржишту – Бранка Ђорђевић
    • 1. Нове валуте којима се може трговати на домаћем девизном тржишту
    • 2. Обједињена листа девиза и ефективног страног новца које могу куповати и продавати банке
    • 3. Нова листа девиза којима Народна банка Србије може трговати на домаћем девизном тржишту
    • 4. Нова листа ефективног страног новца којим на девизном тржишту могу трговати овлашћени мењачи и јавни поштански оператор
    • 5. Идентичне три листе девиза и ефективног страног новца којима се може трговати на домаћем девизном тржишту
    • 6. Ступање на снагу
   • 83
    Измењен је Закон о исплати девизне штедње штедишама из бивших република СФРЈ – Бранка Ђорђевић
    • 1. Остваривање права према основној верзији закона којим се уређује питање јавног дуга на основу неисплаћене девизне штедње грађана
    • 2. Продужен рок за пријаву потраживања и исплату девизне штедње уређене Законом
    • 3. Надлежност за издавање потврда девизним штедишама у бившим републикама СФРЈ
    • 4. Ступање на снагу Закона
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 86
    Консолидовани годишњи извештаји за 2017. годину – корисника јавних средстава, који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • 1. Појам и значење консолидације у општој и професионалној регулативи
    • 2. Консолидација у релевантним прописима за јавни сектор
    • 3. Састављање консолидованог финансијског извештаја (за ниво буџета Републике Србије)
   • 94
    Порез на добит за 2017. годину код недобитних организација које примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • 1. Недобитне организације, као стварни порески обвезници и (не)обавезно достављање пореске пријаве и пореског биланса
    • 2. Релевантне (старе и нове) одредбе у прописима за обрачун и пријављивање пореза на добит корисника буџетских средстава
    • 3. Пореска основица и пореска стопа
    • 4. Могуће пореско ослобођење
    • 5. Одређивање прихода који се (не) сматрају приходима са тржишта
    • 6. Начин састављања пореског биланса на Обрасцу ПБН
    • 7. Начин састављања и достављања пореске пријаве на Обрасцу ПДП
    • 8. Књижење обрачунатог и плаћеног коначног пореза на добит
   • 120
    Извештавање о планираним и извршеним расходима за плате локалних власти у 2018. години – Зоран Килибарда
    • 1. Обавеза извештавања и обрасци
    • 1. Проширен је обухват јавних служби и промењен назив групације заједничких радних места
    • 2. Унос података у обрасце
    • 2. Нови Каталог радних места
    • 3. Обавеза јавних служби да донесу нове систематизације радних места и друга акта
   • 122
    Донет је нови Каталог радних места у јавним службама – Зоран Килибарда
    • 1. Проширен је обухват јавних служби и промењен назив групације заједничких радних места
    • 2. Нови Каталог радних места
    • 3. Обавеза јавних служби да донесу нове систематизације радних места и друга акта
   • 126
    Ни у 2018. години не могу се вршити исплате поводом 8. марта – Дана жена код корисника јавних средстава – Зоран Килибарда
    • 1. Нормативно прописана могућност, другог примања – награде за 8. март
    • 2. Немогућност – забрана, обрачуна и исплате свих врста награда и бонуса
   • 129
    И даље се врши уплата разлике плата, применом Закона о привременом уређивању основица код корисника јавних средстава – Зоран Килибарда
   • 130
    Стратегија управљања ризицима Министарства финансија – Милан Стефановић
    • 1. Законски и стратешки основи
    • 2. Доношење, природа и циљ Стратегије управљања ризицима
   • 136
    Годишњи извештај о раду интерне ревизије руководилац интерне ревизије доставља руководиоцу корисника јавних средстава до 15. марта – Дејан Младеновић
  • 138
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – фебруар и март 2018.
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 148
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу ПОПДВ
   • 2. Ревалоризација отплатних рата станова на дан 1. јануар 2018.
   • 3. Уредба о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2018. години
   • 4. Правилник о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
   • 5. Донета је Уредба о обавезној производњи и промету хлеба
   • 6. Правилник о мерилима
   • 7. Продужење рока важења Посебног колективног уговора за установе културе и за социјалну заштиту
   • 8. Утврђен је нето износ солидарне помоћи за запослене у јавним предузећима комуналне делатности
  • 153
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Март 2018

АРХИВА

ereste