Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 13-14/22

  • Е-ФАКТУРЕ

   • 7
    Обавеза приватног сектора да прима е-фактуре од 1. јула 2022. године – Дејан Младеновић
   • 9
    Обавештења Портала е-Фактура (јун 2022) – Дејан Младеновић
    • 1. Објашњење у вези са почетком примене пoсeбне oбaвeзе eлeктрoнскoг eвидeнтирaњa обрачуна ПДВ-а за субјекте приватног сектора од 1.1.2023. године
    • 2. Поступање са књижним одобрењем и књижним задужењем
    • 3. Ажурирана крајња спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура
    • 4. Враћена функционалност ручног селектовања регистрације обавезе у ЦРФ-у
    • 5. Ажурирано интерно техничко упутство – верзија од 17. јуна 2022.
    • 6. СЕФ детаљи нове хитне исправке 2.5
    • 7. Средство обезбеђења у електронској фактури
    • 8. СЕФ детаљи нове хитне исправке 2.4
    • 9. Додатна инструкција за све кориснике јавних средстава и за издаваоце електронских фактура
    • 10. Асигнација се врши кроз ЦРФ
   • 13
    Издавање рачуна обједињене наплате (пример Инфостана) – Дејан Младеновић
  • ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИХОДА ГРАЂАНА

   • 15
    Нови подстицаји за послодавце који запошљавају новонастањена лица – др Весна Нешић
    • 1. Дефинисање послодавца и новонастањеног лица
    • 2. Услови за коришћење подстицаја
    • 3. Новонастањена лица за која се може остварити подстицај
    • 4. Висина подстицаја и период коришћења подстицаја
    • 5. Који послодавац нема право на подстицај
    • 6. Подношење пријаве за подстицај
    • 7. Одлучивање о поднетим пријавама
    • 8. Исплата средстава послодавцима
    • 9. Губитак права на подстицаје
   • 20
    Начин опорезивања прихода физичких лица од ауторских накнада и уговорене накнаде за извршени рад до краја 2022. године, када је ту обавезу требало измирити путем самоопорезивања – др Весна Нешић
    • 1. Правилник о начину обавештавања надлежних органа
    • 2. Прописане су шифре прихода које користи Пореска управа за плаћени порез и доприносе по решењу
   • 23
    Ангажовање сезонских радника у пољопривреди – др Весна Нешић
    • 1. Појам послодавца и сезонског радника
    • 2. Ангажовање на обављању сезонских послова
    • 3. Право на упознавање са условима рада
    • 4. Прекид радног ангажовања
    • 5. Права сезонског радника
    • 6. Евиденциона пријава и одјава сезонских радника
    • 7. Пријава странаца
    • 8. Лица која могу бити ангажованa као сезонски радници
    • 9. Начин регистрације послодаваца за пријављивање сезонских радника
    • 10. Евиденција о сезонским радницима
    • 11. Ограничење трајања ангажовања сезонског радника
    • 12. Плаћање пореза и доприноса
    • 13. Надзор над применом Закона
    • 14. Казнене одредбе
   • 32
    Привремени и повремени послови – др Весна Нешић
    • 1. Лица са којима се може закључити уговор о привременим и повременим пословима
    • 2. Основна обележја привремених и повремених послова
    • 3. Порески третман топлог оброка, регреса и накнаде трошкова лицу на привременим и повременим пословима
    • 4. Уговор закључен са незапосленим лицем (послодавац непосредно закључио уговор или је уговор закључен преко омладинске и студентске задруге)
    • 5. Уговор закључен са корисником старосне пензије
    • 6. Уговор закључен преко омладинске и студентске задруге са лицем до 26 година живота, које је на школовању
    • 7. Коефицијенти и прерачун
    • 8. Преглед обавеза које се плаћају на накнаду према уговору о привременим и повременим пословима
    • 9. Подношење пореске пријаве
    • 10. Рачуноводствено евидентирање
    • 11. Уношење података у Образац ПОПДВ
    • 12. Примери обрачуна пореза и доприноса
   • 54
    Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању – др Весна Нешић
    • 1. Уговор о стручном оспособљавању
    • 2. Уговор о стручном усавршавању
    • 3. Обавезе које се плаћају код уговора о стручном оспособљавању и усавршавању
    • 4. Плаћање трошкова, без исплате накнаде за рад лицу које ради по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању
    • 5. Пријава на осигурање
    • 6. Подношење пореске пријаве
    • 7. Образац ПОПДВ
    • 8. Пример обрачуна пореза и доприноса
   • 65
    Уговор о волонтерском раду закључен у складу са Законом о волонтирању – др Весна Нешић
    • 1. Појам волонтирања
    • 2. Волонтер и организатор волонтирања
    • 3. Накнада трошкова и могућност исплате џепарца за дугорочно волонтирање
    • 4. Уговор о волонтирању
    • 5. Престанак уговора о волонтирању
    • 6. Обавезе које се плаћају на основу волонтерског рада
   • 71
    Плаћање доприноса за ученике и студенте на професионалној пракси или практичној настави – др Весна Нешић
   • 75
    Примена система дуалног образовања – др Весна Нешић
    • 1. Дефинисање појмова
    • 2. Принципи и циљеви дуалног образовања
    • 3. Остваривање дуалног образовања
    • 4. Уговори о дуалном образовању
    • 5. Инструктор
    • 6. Оцењивање и испити у дуалном образовању
    • 7. Материјално и финансијско обезбеђење ученика
    • 8. Порески третман примања ученика у дуалном образовању и обавеза плаћања доприноса
    • 9. Казнене одредбе
    • 10. Закључак
   • 86
    Приходи од ауторског права и права индустријске својине – др Весна Нешић
    • 1. Приходи од ауторских права
    • 2. Приходи од права индустријске својине
    • 3. Предмет опорезивања
    • 4. Порески обвезник
    • 5. Пореска основица
    • 6. Стопа пореза
    • 7. Доприноси за социјално осигурање
    • 8. Обрачун пореза и доприноса
    • 9. Порески третман накнаде трошкова аутору које ради по уговору о ауторском делу
    • 10. Пријава на осигурање и подношење пореске пријаве
    • 11. Опорезивање прихода када је прималац нерезидент
    • 12. Обрачун ПДВ
   • 97
    Приходи од права сродних ауторском праву (самостални уметници – интерпретатори) – др Весна Нешић
    • 1. Дефинисање појма права сродних ауторском праву
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Пореска основица
    • 4. Процена пореске основице
    • 5. Стопа пореза
    • 6. Доприноси за обавезно социјално осигурање интерпретатора
    • 7. Приход нерезидента
    • 8. Обрачун ПДВ
   • 105
    Приходи од капитала – др Весна Нешић
    • 1. Камата
    • 2. Дивиденде и учешће у добити
    • 3. Приход од инвестиционе јединице фонда
    • 4. Утврђивање и плаћање пореза на приходе од капитала
    • 5. Узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника за његове приватне потребе и личну потрошњу
   • 118
    Приходи од непокретности – др Весна Нешић
    • 1. Предмет опорезивања
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Пореска основица и пореска стопа
    • 4. Уговарање закупнине
    • 5. Подношење пореских пријава и утврђивање пореза
    • 6. Пример обрачуна пореза на приходе од закупа непокретности
    • 7. Плаћање пореза у случају закључења уговора о закупу непокретности са предузетником паушалцем
    • 8. Уговор о закупу непокретности између оснивача привредног друштва и привредног друштва чији је он власник
    • 9. Коришћење непокретности предузетника за обављање делатности
    • 10. Подзакуп непокретности
    • 11. Уношење података у Образац ПОПДВ
   • 136
    Капитални добици – др Весна Нешић
    • 1. Појам капиталног добитка и капиталног губитка
    • 2. Порески обвезник
    • 3. Случајеви у којима се не утврђује капитални добитак
    • 4. Одређивање капиталног добитка
    • 5. Пореска основица и пореска стопа
    • 6. Пребијање капиталних добитака и капиталних губитака
    • 7. Пореско ослобођење
    • 8. Утврђивање и плаћање пореза на капитални добитак
    • 9. Приходи од преноса дигиталне имовине
   • 155
    Остали и други приходи (у складу са чланом 81-86. Закона о порезу на доходак грађана) – др Весна Нешић
    • 1. Обвезник пореза и пореска стопа
    • 2. Утврђивање опорезивог прихода
    • 3. Пореска ослобођења за друге приходе
    • 4. Пријава на осигурање за лица која остварују уговорену накнаду за рад ван радног односа
   • 160
    Приходи од давања у закуп покретних ствари – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање пореза
    • 2. Начин плаћања и подношење пореске пријаве
    • 3. Закуп покретних ствари када је закуподавац оснивач привредног друштва, а закупац привредно друштво чији је он власник
    • 4. Коришћење покретне имовине од стране предузетника за обављање самосталне делатности
    • 5. Уношење података у Образац ПОПДВ
   • 164
    Добици од игара на срећу – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање пореза
    • 2. Подношење пореске пријаве
   • 166
    Приходи од осигурања лица – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање пореза
    • 2. Подношење пореске пријаве
   • 167
    Приходи спортиста и спортских стручњака – др Весна Нешић
    • 1. Предмет опорезивања
    • 2. Пореска основица и пореска стопа
    • 3. Доприноси за обавезно социјално осигурање
    • 4. Обрачун пореза, доприноса за ПИО и здравствено осигурање
   • 172
    Приходи од угоститељских услуга (стан на дан и сеоски туризам) – др Весна Нешић
    • 1. Појам прихода на основу пружања угоститељских услуга
    • 2. Појам угоститељског објекта домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства
    • 3. Услови за обављање угоститељске делатности
    • 4. Обавезе физичког лица које се бави угоститељском делатношћу
    • 5. Врсте и категоризација угоститељских објеката
    • 6. Начин обављања угоститељске делатности
    • 7. Обвезник пореза, утврђивање опорезивог прихода и пореска стопа на приходе од угоститељских услуга
    • 8. Утврђивање и плаћање пореза
    • 9. Подношење Пореске пријаве ППДГ-4Р
    • 10. Годишњи порез на доходак грађана
    • 11. Обавештење Министарства финансија о начину утврђивања пореске обавезе за 2019. и 2020. годину
    • 12. Уношење података у Образац ПОПДВ
   • 185
    Уговор о делу – др Весна Нешић
    • 1. Плаћање обавеза када је уговор закључен са нерезидентним физичким лицем
    • 2. Исплата прихода физичком лицу – страном држављанину, који ради на реализацији пројекта који се финансира из средстава ИПА фонда
    • 3. Пример обрачуна пореза и доприноса код уговора о делу
    • 4. Пријава на осигурање
    • 5. Обрасци који се достављају приликом исплате накнаде по уговору о делу
    • 6. ПДВ аспект примљене услуге
   • 192
    Примања чланова органа управе правног лица, накнаде посланика и одборника, судских поротника, вештака, судских тумача и стечајних управника – др Весна Нешић
    • 1. Обрачун пореза и доприноса и подношење пореске пријаве
    • 2. Накнада трошкова члановима органа управе правног лица
    • 3. Уношење података у Образац ПОПДВ
   • 196
    Уговор о допунском раду – др Весна Нешић
    • 1. Допунски рад према Закону о раду
    • 2. Обрачун пореза и доприноса
    • 3. Пријава на осигурање и пореска пријава
    • 4. Уношење накнаде о примљеној услузи у Образац ПОПДВ
   • 199
    Примања запослених и чланова органа управе на основу учешћа у добити – др Весна Нешић
    • 1. Примања запослених на основу учешћа у добити
    • 2. Примања чланова органа управе на основу учешћа у добити
   • 205
    Приходи физичких лица по основу прикупљања и продаје секундарних сировина – др Весна Нешић
    • 1. Порески третман
    • 2. Плаћање пореза и подношење пореске пријаве
    • 3. Достављање обавештења Пореској управи
    • 4. Уношење накнаде о набављеним секундарним сировинама у Образац ПОПДВ
   • 208
    Приходи од продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, укључујући и приходе од прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, као и узгајања и продаје печурака, пчела и пужева – др Весна Нешић
    • 1. Појам пољопривредних и шумских производа и услуга
    • 2. Изузимање из опорезивања
    • 3. Обрачун пореза и доприноса
    • 4. ПДВ надокнада и порез на доходак грађана
    • 5. Достављање обавештења Пореској управи
   • 215
    Откуп прерађених производа и исплата прихода по основу обављања нерегистроване делатности – др Весна Нешић
    • 1. Подношење пореске пријаве ППП ПД
    • 2. Уношење накнаде о откупљеним добрима у Образац ПОПДВ
   • 217
    Продаја делова имовине физичког лица "од случаја до случаја" – др Весна Нешић
    • 1. Опорезивање у случају када физичко лице не врши продају своје имовине
    • 2. Уношење накнаде о откупљеним добрима у Образац ПОПДВ
   • 220
    Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – др Весна Нешић
   • 222
    Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – др Весна Нешић
   • 224
    Примања изузета из опорезивања према одредбама члана 9. Закона – др Весна Нешић
   • 227
    Отпремнина при одласку у пензију – др Весна Нешић
    • 1. Престанак радног односа због остваривања права на пензију
    • 2. Право запосленог на отпремнину при одласку у пензију
    • 3. Порески третман отпремнине при одласку у пензију
    • 4. Датум исплате отпремнине при одласку у пензију
   • 231
    Отпремнина приликом отпуштања с посла (технолошки вишак) – др Весна Нешић
    • 1. Програм за решавање вишка запослених
    • 2. Право на отпремнину у случају отпуштања с посла
    • 3. Отпремнина за запосленог који ради непуно радно време
    • 4. Утврђивање висине отпремнине према Закону о раду
    • 5. Порески третман исплате отпремнине у износу већем од износа утврђеног према Закону о раду
    • 6. Рок за исплату отпремнине и могућа застарелост потраживања
    • 7. Могућност одрицања од права на отпремнину
    • 8. Права запосленог по престанку радног односа
    • 9. Запошљавање после утврђивања вишка запослених
   • 239
    Отпремнина у складу са Програмом за решавање вишка запослених у поступку приватизације – др Весна Нешић
   • 241
    Отпремнина приликом споразумног раскида радног односа (стимулативна отпремнина) – др Весна Нешић
   • 244
    Стипендије и кредити ученика и студената – др Весна Нешић
    • 1. Остваривање права на пореско изузимање
    • 2. Порески третман исплате изнад неопорезивог износа
    • 3. Подношење пореске пријаве
   • 247
    Хранарине и стипендије спортиста аматера – др Весна Нешић
    • 1. Остваривање права на пореско изузимање
    • 2. Порески третман исплате изнад неопорезивог износа
   • 249
    Помоћ у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог– др Весна Нешић
   • 251
    Помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја – др Весна Нешић
   • 253
    Помоћ за лечење лица која нису запослена код исплатиоца (укључујући организовану социјалну, хуманитарну и другу врсту помоћи) – др Весна Нешић
    • 1. Организована социјална и хуманитарна помоћ
    • 2. Новчана помоћ за лечење у земљи и иностранству
    • 3. Новчана помоћ која не представља еквивалент за рад
   • 257
    Примања предузетника и предузетника паушалаца који не пролазе тест самосталности – др Весна Нешић
    • 1. Критеријуми за спровођење теста самосталности
    • 2. Ко спроводи тест самосталности
    • 3. Када се спроводи тест самосталности
    • 4. Опорезивање предузетника, односно предузетника паушалца порезом на друге приходе
    • 5. Подношење Пореске пријаве ППП ПД
    • 6. Анализа критеријума самосталности предузетника
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 264
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2022–30.6.2022) – Дејан Младеновић
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ, ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 266
    1. (Не)опорезивање деобе сувласничке заједнице
   • 267
    2. Утврђивање пореске основице при отуђењу станова из јавне својине
   • 267
    3. Опорезивање преноса непокретности која се преноси између истих лица, по два уговора
   • 268
    4. Пренос новца у иностранство нерезидента који је продао непокретност у Србији
   • 268
    5. Куповина првог стана лица чији је супружник током брака купио први стан
   • 269
    6. Лице које се у оставинском поступку одрекло стана не може остварити право на рефундацију пореза за куповину првог стана
   • 269
    7. Обвезник пореза на пренос апсолутних права код уговора о размени
   • 270
    8. (Не)опорезивање пловила у власништву школе
   • 270
    9. (Не)могућност повраћаја плаћеног пореза на пренос апсолутних права због раскида уговора
  • ПРАКТИЧНИ САВЕТИ, ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА – мр Дејан Дабетић

   • 271
    10. Електронске потврде о резидентности
   • 272
    11. Опорезивање Добити од пословања или Ауторских накнада
   • 274
    12. Опорезивање капиталног добитка
   • 276
    13. Опорезивање накнада директора
   • 277
    14. Опорезивање услуга Влади (Државна служба)
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 279
    1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јул 2022. године
   • 282
    2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава од јануара 2022. године
   • 285
    3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 287
    4. Тарифa Управе за трезор
  • ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • 289
    Јул 2022.

АРХИВА

ereste