Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 3-4/21

  • ВРЕДНОВАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ПОЗИЦИЈА

   • 5
    Разграничење обавеза за ПДВ и претходног пореза на датум биланса стања – мр Предраг Петровић
    • 1. Разграничени претходни порез
    • 2. Разграничене обавезе за ПДВ
   • 10
    Утврђивање одложеног пореза на датум биланса стања (практичан пример)
    • 1. Обавеза пребијања одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза
    • 2. Основи признавања одложеног пореза
    • 3. Услови за признавање одложених пореских средстава
    • 4. Остали случајеви признавања одложеног пореза
    • 5. Специфичности при утврђивању одложених пореза код ентитета који су почели да примењују МСФИ за МСП
   • 24
    Рачуноводствено евидентирање специфичних трансакција приликом састављања годишњег финансијског извештаја – мр Предраг Петровић
    • 1. Признавање курсних разлика по основу потраживања и обавеза у страној валути
    • 2. Признавање прихода и расхода по основу потраживања и обавеза са уговореном валутном клаузулом
    • 3. Обавезе по основу финансијског лизинга
    • 4. Евидентирање аванса и усклађивања која треба спровести на датум биланса стања
    • 5. Евидентирање прихода од извоза добара
    • 6. Евидентирање учешћа у капиталу код правних лица у иностранству
    • 7. Евидентирање обавеза по основу кредита
    • 8. Прекњижавање “контра салда” са рачуна активе и пасиве
    • 9. Отпис потраживања из иностранства
    • 10. Могућност приходовања обавеза и пореске последице
    • 11. Евидентирање акција добијених уместо дивиденде на дан биланса стања
    • 12. Утврђивање набавне вредности средства у случају одложеног плаћања са каматом
    • 13. Утврђивање набавне вредности у случају размене средстава
   • 57
    Утврђивање зараде по акцији – др Рада Стојановић
    • 1. Обвезници презентовања зараде по акцији
    • 2. Утврђивање зараде по акцији
    • 3. Презентација и обелодањивање
   • 66
    Огранак домаћег привредног друштва који обавља делатност у иностранству – мр Предраг Петровић
    • 1. Оснивање и статус огранка у иностранству
    • 2. Рачуноводствено евидентирање огранка у иностранству
    • 3. Порез на добит огранка
   • 81
    Специфичности састављања финансијских извештаја за брокерско–дилерска друштва – мр Предраг Петровић
    • 1. Раздвајање властитих прихода за накнаде и провизије од прихода берзе по истом основу
    • 2. Евидентирање депозита Гарантном фонду
  • БИЛАНС СТАЊА

   • 84
    Вредновање елемената биланса стања (имовина, обавезе и капитал) – мр Предраг Петровић
    • 85
     Уписани а неуплаћени капитал (група 00)
    • 86
     Нематеријална имовина (група 01)
     • 1. Почетно и накнадно вредновање
     • 2. Корисни век употребе и амортизација
     • 3. Облици нематеријалне имовине
     • 4. Goodwill
    • 91
     Некретнине, постројења и опрема (група 02)
     • 1. Признавање и почетно вредновање
     • 2. Вредновање након почетног признавања
     • 3. Инвестиционе некретнине
     • 4. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми
    • 97
     Дугорочни финансијски пласмани (група 04)
     • 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица
     • 2. Учешће у капиталу придружених правних лица
     • 3. Финансијска средства (хартије од вредности)
     • 4. Зајмови и потраживања
     • 5. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели
    • 109
     Дугорочна потраживања (група 05)
    • 112
     Стална средства намењена продаји (група 14)
     • 1. Класификација сталне имовине намењене продаји
     • 2. Вредновање сталних средстава намењених продаји
     • 3. Промена плана продаје
    • 116
     Дати и примљени аванси (група 15 и рачун 430)
    • 116
     Краткорочна потраживања (групе 20, 21 и 22)
     • 1. Потраживања из специфичних послова
    • 119
     Краткорочни финансијски пласмани (група 23)
    • 121
     Готовински еквиваленти и готовина (група 24)
    • 121
     Порез на додату вредност (групе 27 и 47)
    • 122
     Активна временска разграничења (група 28)
     • 1. Унапред плаћена закупнина
     • 2. Разграничење трошкова рекламе од које се очекују користи у наредном периоду
     • 3. Разграничени трошкови по основу обавеза
    • 125
     Капитал (класа 3)
     • 1. Основни капитал (група 30)
     • 2. Уписани а неуплаћени капитал (група 31)
     • 3. Резерве (група 32)
     • 4. Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици (група 33)
     • 5. Нераспоређени добитак (група 34)
     • 6. Губитак (група 35)
    • 129
     Дугорочна и краткорочна резервисања (група 40 и рачун 467)
     • 1. Дефиниција
     • 2. Признавање
     • 3. Утврђивање износа резервисања
     • 4. Коришћење и укидање резервисања
     • 5. Надокнада издатака због којих је извршено резервисање
     • 6. Врсте резервисања
    • 138
     Обавезе (групе од 41 до 49)
     • 1. Измирење (укидање) обавезе
     • 2. Дугорочне обавезе (група 41)
     • 3. Краткорочне финансијске обавезе (група 42)
     • 4. Обавезе из пословања (групе 43 и 44)
     • 5. Обавезе по основу зарада и накнада зарада (група 45)
     • 6. Друге обавезе (група 46)
     • 7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (група 48)
     • 8. Пасивна временска разграничења (група 49)
    • 148
     Припреме за састављање биланса стања
    • 149
     Закључак рачуна стања
   • 150
    Утврђивање резервисања у складу са МРС 19 и Одељком 28 (за отпремнине, краткорочна плаћена одсуства, учешћа у добити и бонусе, јубиларне награде) – мр Предраг Петровић
    • 1. Резервисања за отпремнине
    • 2. Признавање и одмеравање краткорочних плаћених одсустава
    • 3. Признавање и одмеравање учешћа у добити и бонус планова
    • 4. Признавање и одмеравање јубиларних награда
   • 171
    Вредновање акција при изради финансијских извештаја – мр Предраг Петровић
    • 1. Вредновање акција које се вреднују по фер вредности у билансу успеха
    • 2. Вредновање акција сврстаних у категорију ХОВ расположивих за продају, односно акција које се одмеравају по фер вредности кроз остали укупни резултат
   • 180
    Биолошкa средства и пољопривредни производи – др Рада Стојановић
    • 1. Специфичности рачуноводственог третмана биолошких средстава
    • 2. Признавање биолошких средстава, и пољопривредних производа
    • 3. Одмеравање–вредновање биолошких средстава и пољопривредних производа
    • 4. Вредновање пољопривредних производа
   • 202
    Вредновање залиха материјала, робе, недовршене производње и готових производа – мр Предраг Петровић
    • 1. Вредновање залиха материјала
    • 2. Вредновање залиха недовршене производње и готових производа
    • 3. Вредновање залиха робе
   • 231
    Обезвређење залиха (са рачуноводственог и пореског аспекта) – мр Предраг Петровић
    • 1. Обезвређење залиха
    • 2. Обезвређење залиха са аспекта пореза на добит
  • БИЛАНС УСПЕХА

   • 237
    Признавање прихода и расхода и утврђивање финансијског резултата – мр Предраг Петровић, др Весна Нешић, др Рада Стојановић
    • 237
     Услови за признавање прихода
    • 238
     Услови за признавање расхода
    • 239
     Пословни приходи
     • 1. Приходи од продаје робе и производа
     • 2. Приходи од продаје услуга
     • 3. Приход од активирања учинака и робе
     • 4. Промена вредности залиха учинака
     • 5. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.
     • 6. Други пословни приходи
    • 251
     Пословни расходи
     • 1. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
     • 2. Трошкови производних услуга
     • 3. Трошкови резервисања за материјалне трошкове
     • 4. Нематеријални трошкови
    • 255
     Финансијски приходи
     • 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица
     • 2. Приходи од камате
     • 3. Позитивне курсне разлике
     • 4. Евидентирање прихода по основу дивиденде
     • 5. Остали финансијски приходи
    • 257
     Финансијски расходи
     • 1. Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима
     • 2. Расходи камата
     • 3. Негативне курсне разлике
     • 4. Остали финансијски расходи
    • 258
     Остали приходи
     • 1. Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме
     • 2. Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности
     • 3. Добици од продаје материјала
     • 4. Вишкови
     • 5. Наплаћена отписана потраживања
     • 6. Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
     • 7. Приходи од смањења обавеза
     • 8. Приходи од укидања неискоришћених резервисања
     • 9. Остали непоменути приходи
    • 262
     Остали расходи
     • 1. Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме
     • 2. Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава
     • 3. Губици по основу продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности
     • 4. Губици од продаје материјала
     • 5. Мањкови
     • 6. Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
     • 7. Расходи по основу директног отписа потраживања
     • 8. Остали непоменути расходи
    • 265
     Приходи од усклађивања вредности имовине
    • 266
     Расходи по основу обезвређења имовине
    • 268
     Утврђивање нето добити и нето губитка
    • 270
     Предузеће са добитком
    • 270
     Предузеће са губитком
    • 271
     Предузеће са губитком и утврђеном обавезом за порез на добит
   • 272
    Процена прихода и расхода у случају када је промет услуга настао до краја године, али фактуре нису издате до тренутка предаје финансијских извештаја – мр Предраг Петровић
    • 1. Процена прихода и расхода када се приход признаје на основу прегледа извршеног рада (грађевинарство)
    • 2. Процена прихода и расхода када се приход признаје равномерно током одређеног периода (школарине)
    • 3. Процена прихода и расхода код туристичких услуга и аранжмана
    • 4. Процена прихода и расхода када извршење услуге зависи од извршења одређене радње (услуга ревизије, продаја карата)
    • 5. Процена прихода и расхода у случају да нису доспели периодични рачуни за струју, воду, телефон или периодични обрачуни услуга страних организација и партнера (телефонски саобраћај, осигурање)
    • 6. Процена прихода и расхода у случају када се резултат трансакције не може поуздано проценити
  • 280
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јануар 2021. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава од децембра 2020, односно марта 2021. године
   • 3. Прагови до којих се не примењују поступци набавки у складу са Законом о јавним набавкама
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 291
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Јануар 2021

АРХИВА

ereste