Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 20/18

  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 5
    Прелазак са простог на двојно књиговодство од 1. јануара 2019. године – др Весна Нешић
    • 1. Пословне књиге по систему простог књиговодства
    • 2. Пословне књиге према систему двојног књиговодства
    • 3. Прелазак са простог на двојно књиговодство
    • 4. Предности и недостаци преласка са простог на двојно књиговодство
   • 12
    Употреба робе у пословне сврхе и активирање учинака – др Рада Стојановић
    • 1. Употреба робе у пословне сврхе
    • 2. Активирање учинака
    • 3. ПДВ третман употребе залиха и активирања учинака у пословне сврхе
   • 23
    Рачуноводствени и порески третман лизинга уз примену МСФИ 16 – др Рада Стојановић
    • 1. Карактеристике лизинга
    • 2. Циљ МСФИ 16 и новине које он уводи
    • 3. Делокруг МСФИ 16
    • 4. Идентификовање лизинга
    • 5. Рачуноводствени третман лизинга код корисника лизинга
    • 6. Рачуноводствени третман лизинга код даваоца лизинга
    • 7. Подзакуп
    • 8. Продаја и повратни лизинг
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 44
    Најчешћа питања о попуњавању ПОПДВ пријаве – мр Предраг Петровић
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 47
    Одобравање краткорочног и дугорочног зајма запосленима – др Весна Нешић
    • 1. Правни основ за давање зајма
    • 2. Критеријуми за одобравање зајма који се уређују општим актом
    • 3. Рачуноводствено евидентирање одобреног зајма
    • 4. Обавезе у случају отписа зајма (опрост дуга)
  • ФИСКАЛНЕ КАСЕ

   • 56
    Актуелна питања из области промета и фискалних каса – Дејан Младеновић
    • 1. Продаја робе у малопродаји путем интернета
    • 2. Могућност рекламирања робе која је купљена у другом малопродајном објекту
    • 3. Евидентирање промета преко фискалне касе приликом продаје путем машине/апарата
    • 4. Штампање нефискалних докумената (готовинских рачуна и Образаца НИ) на фискалном штампачу
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 61
    Република Србија и опорезивање прихода нерезидената (физичких лица) порезом по одбитку и међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања – мр Дејан Дабетић
    • 1. Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања
    • 2. Нерезиденти (физичка лица) и опорезивање порезом по одбитку
    • 3. Опорезивање дохотка од непокретности
    • 4. Опорезивање дивиденди
    • 5. Опорезивање камата
    • 6. Опорезивање ауторских накнада
    • 7. Услови за примену бенефицираних стопа пореза по одбитку на дивиденде, камату или ауторске накнаде (као и осталих погодности предвиђених уговором о избегавању двоструког опорезивања)
    • 8. Опорезивање накнада за техничке услуге и опорезивање провизије
    • 9. Опорезивање капиталног добитка
    • 10. Опорезивање дохотка од самосталних личних делатности
    • 11. Опорезивање зарада из радног односа
    • 12. Опорезивање накнада директора
    • 13. Опорезивање спортиста и спортских стручњака
    • 14. Опорезивање осталог дохотка
    • Закључак
   • 97
    Мултилатерална конвенција о примени мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре (ступање на снагу и почетак примене) – мр Дејан Дабетић
    • 1. Ступање на снагу Мултилатералне конвенције
    • 2. Почетак примене Мултилатералне конвенције
  • АКЦИЗЕ, НАФТА И ДУВАН

   • 102
    Измена и допуна правилника о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе – Велимир Турановић
  • ТОКОВИ ОТПАДА

   • 104
    Усклађени су износи накнаде за производе који након употребе постају посебни токови отпада – Велимир Турановић
  • АКТУЕЛНОСТИ

   • 107
    Од 1. октобра 2018. године почињу да се примењују нове олакшице код запошљавања нових лица – др Весна Нешић
   • 111
    1. октобра 2018. укинуте одредбе посебних прописа којима се захтева употреба печата – Дејан Младеновић
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 118
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2018 – 30.9.2018) – Дејан Младеновић
  • ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   • 120
    Најчешће неправилности наручилаца уочене од стране Републичке комисије у вези са условима за учешће у поступку јавне набавке – Тамара Микић
   • Неуобичајено ниска цена – Тамара Микић 127
   • 131
    Опет је одложено спровођење централизованих јавних набавки за потребе здравствених установа за 2019. годину – Зоран Килибарда
    • 1. Разлози за (хитно) доношење Измена и допуна
    • 2. Донета допуна
   • 135
    Тромесечни (квартални) извештај о јавним набавкама за период јул - септембар 2018. године треба доставити до 10. октобра 2018. године – Зоран Килибарда
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 139
    Тромесечно периодично извештавање о извршењу буџета за период јануар - септембар 2018. године – Зоран Килибарда
    • 1. Обвезници и припремна књижења
    • 2. Рокови за достављање извештаја
    • 3. Обрасци за састављање извештаја
    • 4. Начин састављања и унос података у Образац 5
    • 5. Састављање писаних образложења
  • 146
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – октобар 2018.
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2018. години
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 154
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Објављен је коефицијент за израчунавање месечне закупнине за коришћење станова за период јул-децембар 2018. године
   • 2. Ревалоризација отплатних рата на дан 1. октобар 2018. године
   • 3. Oд 1. октобра 2018. привредни субјекти имају обавезу да региструју адресу за пријем електронске поште а домаћа друштва и образоване огранке
   • 4. Усвојене измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању
   • 5. Измена Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
   • 6. Потврђен Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Сан Марином
  • 159
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Октобар 2018

АРХИВА

ereste