Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 10/20

  • АКТУЕЛНО – ВАНРЕДНО СТАЊЕ

   • 5
    Актуелна питања у вези са применом Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима – др Весна Нешић
    • 1. Проблеми при исплати директних давања
    • 2. Измене Уредбе од 24. априла 2020. године
    • 3. Како предузетник користи средства са наменског рачуна
    • 4. Предузетник који исплаћује личну зараду
    • 5. Књижење добијених средстава код предузетника пољопривредника
    • 6. Грешке приликом разврставања правних лица
    • 7. Исплата зараде са наменског рачуна и уношење шифре плаћања и БОП-а у налог за исплату
    • 8. Период за који је прописана забрана исплате дивиденде
    • 9. Како поступају привредни субјекти који нису поднели пореску пријаву до краја априла, а ипак желе да се пријаве за мере Владе РС
    • 10. Привредни субјекти су се пријавили за мере Владе РС, али су у међувремену одустали
   • 11
    Укинуто ванредно стање и део уредби донетих за време ванредног стања – Дејан Младеновић
   • 13
    Померање рокова за предају финансијских извештаја и пореских биланса – Дејан Младеновић
   • 15
    Продужено ограничењe висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме – Дејан Младеновић
   • 16
    Мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 – Дејан Младеновић
   • 19
    Уредба о заменским путовањима за туристичка путовања која су отказана услед пандемије – Дејан Младеновић
   • 21
    Санкције за непоступање при спровођењу мера за заштиту становништва од заразних болести – Дејан Младеновић
   • 22
    5. јул 2020. године – нови рок за запошљавање предузетника као квалификованог новозапосленог лица – др Весна Нешић
  • ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

   • 23
    ПДВ третман промета без накнаде за здравствене сврхе током ванредног стања – мр Предраг Петровић
    • 1. Период примене ослобођења од плаћања
    • 2. Примаоци донација за које се примењује пореско ослобођење
    • 3. Начин ослобађања од плаћања и евидентирање
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 26
    Примена МСФИ 15 код лиценци – др Рада Стојановић
    • 1. Основне карактеристике МСФИ 15
    • 2. Кључни захтеви (принципи) у вези са признавањем прихода
    • 3. Лиценцирање у смислу МСФИ 15
    • 4. Идентификовање обавеза извршења
    • 5. Засебна добра или услуге
    • 6. Одређивање природе обавезе у вези са издавањем лиценце
    • 7. Признавање прихода од продаје лиценци
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ

   • 37
    Обрачун, плаћање и могућност измене месечне аконтације пореза на добит за 2020. (књижење аконтације пореза на добит) – Дејан Младеновић
    • 1. Обрачун и плаћање месечних аконтација
    • 2. Могућност измене месечне аконтације
    • 3. Књижење аконтација пореза на добит
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 46
    Добијање сагласности за плаћено одсуство због "принудног одмора" дужег од 45 радних дана – др Весна Нешић
   • 48
    Годишњи одмор, накнада зараде за коришћење годишњег одмора и накнада штете за неискоришћени годишњи одмор – др Весна Нешић
    • 1. Стицање права на годишњи одмор
    • 2. Критеријуми за утврђивање дужине годишњег одмора
    • 3. Дани који се рачунају, односно не рачунају у дане годишњег одмора
    • 4. Право на сразмерни део годишњег одмора
    • 5. Коришћење годишњег одмора у деловима
    • 6. Распоред коришћења годишњег одмора
    • 7. Право на годишњи одмор појединих запослених
    • 8. Накнада зараде за коришћење годишњег одмора
    • 9. Регрес за коришћење годишњег одмора
    • 10. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
   • 64
    Ускршњи, васкршњи и првомајски празници у 2020. години – др Весна Нешић
    • 1. Накнада зараде за време одсуствовања на дан празника
    • 2. Увећана зарада за рад на дан празника
    • 3. Табеларни приказ могућих случајева рада на дан празника
  • ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

   • 71
    Плаћање пореза на поклон новца и других покретних ствари који правна лица учине здравственим установама и другим лицима
    • 1. Шта је поклон?
    • 2. Нормативна уређеност пореза на поклон
    • 3. Предмет опорезивања порезом на поклон
    • 4. Обвезник пореза на поклон
    • 5. Примери када се порез на поклон не плаћа
    • 6. Пријављивање пореске обавезе и утврђивање пореза
  • НАКНАДЕ ЗА ЈАВНА ДОБАРА

   • 76
    Уплатни рачуни накнада за коришћење јавних добара – Дејан Младеновић
  • ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

   • 79
    Подзаконска акта за примену Закона о отвореним и алтернативним инвестиционим фондовима – Дејан Младеновић
    • 1. Отворени инвестициони фондови
    • 2. Алтернативни инвестициони фондови
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 98
    Измена и допуна Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству – Бранка Ђорђевић
    • 1. Нов основ за држање девиза на рачуну код банке у иностранству и услови за издавање одобрења по истом
    • 2. Допуна постојећег основа за држање девиза на рачуну код банке у иностранству
    • 3. Ступање на снагу
   • 101
    Извештавањe у пословању са иностранством и прекршаји – Бранка Ђорђевић
    • 1. Послови по којима постоји обавеза извештавања и обрасци
    • 2. Обавеза извештавања о пословању са иностранством и пропуштање исте
    • 3. Пример прекршаја који настаје уколико се пропусти обавеза извештавања о пословању са иностранством
    • 4. Извештавање са доцњом
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • 105
    Нови рокови за подношење финансијских извештаја за 2019. годину корисника буџетских средстава – Зоран Килибарда
    • 1. Нови рокови за подношење финансијских извештаја
   • 107
    Уредба о “ребалансу” буџета Републике Србије ради отклањања штетних последица, услед болести COVID-19 – Зоран Килибарда
    • 1. Рачуни буџета Републике Србије (упоредни преглед и израчунате разлике)
    • 2. Приходи и примања буџета и расходи и издаци буџета (упоредни преглед и израчунате разлике)
    • 3. Промене у обезбеђивању средстава за финансирање буџетског дефицита и распореду средстава у оквиру буџета РС
    • 4. Могућност обуставе и промене начина извршења буџета РС у условима ванредних околности
    • 5. Двоструко увећан износ могућег задуживање и давање гаранцијe ради отклањања последица ванредних околности
    • 6. Дато овлашћење РС да може да преузме обавезе за одобрене кредите привреди ради ублажавања негативних последица пандемије
   • 115
    Kоришћење годишњег одмора запослених у јавном сектору у 2020. години – Зоран Килибарда
    • 1. Начин и услови остваривања права запослених у вези са коришћењем годишњег одмора
    • 2. Специфичности код државних службеника и намештеника, запослених у органима локалне власти и професионалних војних лица
    • 3. Специфичности код запослених у основном, средњем и високом образовању
    • 4. Годишњи одмор у колективним уговорима за поједине делатности јавног сектора
    • 5. План и распоред коришћења годишњих одмора, обавеза доношења и начин достављања решења
    • 6. Накнада плате и друга примања запослених поводом коришћења годишњег одмора
    • 7. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
    • 8. Напомене за књижења, према Контном плану за буџетски систем
    • 9. Мишљења надлежних органа
   • 140
    До 29. маја 2020. године могуће је кориговати раније достављене Предлоге приоритетних области финансирања корисника буџета РС – Зоран Килибарда
  • 141
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – јун 2020. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава у 2019. години (и даље)
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 149
   АКТУЕЛНOСТИ– ВАНРЕДНО СТАЊЕ

   • Прописи донети за време ванредног стања и који су у вези са ванредним стањем – Дејан Младеновић
  • 155
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Јун 2020

АРХИВА

ereste