Приручник

 • Рачуноводстевна пракса бр. 4-5/19

  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ – УСКЛАЂИВАЊЕ РАСХОДА И ПРИХОДА – мр Предраг Петровић, Дејан Младеновић

   • 5
    Утврђивање пореза на добит за 2018. (састављање пореског биланса ПБ 1)
    • 6
     Порески обвезник и порески период
     • 1. Порески обвезник
     • 2. Порески период за који се обрачунава порез на добит
    • 8
     Утврђивање пореске основице и састављање пореског биланса
     • 1. Финансијски резултат у билансу успеха и приходи нерезидентног обвезника
     • 2. Капитални добици и губици
     • 3. Усклађивање расхода
     • 4. Корекција расхода по основу спречавања утањене капитализације
     • 5. Усклађивање прихода
     • 6. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена
     • 7. Добит усклађена на начин прописан законом
     • 8. Капитални добици и губици
     • 9. Пореска основица
   • 29
    Састављање пореске пријаве за утврђивање пореза на добит правних лица
    • 1. Општи подаци
    • 2. Подаци о пореској основици и обрачунатом порезу
    • 3. Утврђивање пореске обавезе за недобитне организације
    • 4. Утврђивање висине месечне аконтације
    • 5. Достављање пореске пријаве, пореског биланса, финансијских извештаја и друге документације
   • 38
    Преглед документације коју обвезници пореза на добит (ни)су дужни да доставе надлежном пореском органу
   • 41
    Признавање расхода по основу отписа и исправке потраживања
    • 1. Директан отпис потраживања
    • 2. Индиректан отпис потраживања
    • 3. Наплата отписаних потраживања и накнадно признавање расхода
    • 4. Додатне могућности отписа које могу користити само банке
   • 45
    Издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне и верске намене, заштиту животне средине, социјалну заштиту и спортске намене као порески (не)признати расход (начин исказивања података у пореском билансу)
   • 50
    Утврђивање капиталних добитака и губитака
    • 1. Шта се сматра капиталним добитком и капиталним губитком
    • 2. Капитални добитак настаје и приликом преноса имовине као неновчаног улога
    • 3. Када пренос имовине из члана 27. Закона није основ за утврђивање капиталних добитака и губитака
    • 4. Исказивање капиталних добитака и губитака у пореском билансу
    • 5. Утврђивање капиталног добитка и губитка по основу продаје непокретности
    • 6. Утврђивање капиталног добитка и губитка по основу продаје удела, акција и осталих ХОВ
    • 7. Капитални добитак и губитак по основу права индустријске својине
    • 8. Капитални добитак и губитак по основу инвестиционе јединице
    • 9. Утицај капиталног добитка и губитка на пореску основицу
    • 10. Пребијање капиталних добитака и губитака
   • 68
    Листа јурисдикција са преференцијалним пореским системом
   • 70
    Трансферне цене - утврђивање цена “ван дохвата руке”
    • 1. Лица која морају да утврђују трансферне цене
    • 2. Рачуноводствено евидентирање трансакција са повезаним лицима
    • 3. Утврђивање цена “ван дохвата руке“
    • 4. Извештај у скраћеном облику
   • 89
    Корекција расхода по основу камате „ван дохвата руке" (утврђивање порески признатих расхода камате у Обрасцу ОК)
    • 1. Лица која се сматрају повезаним
    • 2. Утврђивање камате „ван дохвата руке“ (први ниво корекције)
    • 3. Утврђивање припадајућих трошкова камате код дуга према повезаном лицу
    • 4. Утврђивање обвезниковог сопственог капитала
    • 5. Исказивање података у Обрасцу ОК
    • 6. Исказивање података о камати по основу дуга према повезаном лицу у оквиру трансферних цена (други ниво корекције)
    • 7. Примери обрачуна камате „ван дохвата руке“
    • 8. Утврђивање корекција расхода по основу камате “ван дохвата руке” у складу са општим правилима о трансферним ценама
   • 104
    Корекција прихода по основу камате “ван дохвата руке” (утврђивање пореских прихода у случају одобрених зајмова без камате)
  • ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈИ – мр Предраг Петровић

   • 107
    Порески кредит по основу улагања у основна средства и начин исказивања података у Обрасцу ПК
    • 1. Пренос неискоришћеног дела пореског кредита на рачун пореза на добит будућих обрачунских периода
    • 2. Исказивање података у Обрасцу ПК
   • 112
    Порески кредит по основу улагања у основна средства одређене делатности (у складу са чланом 48а Закона о порезу на добит)
   • 114
    Губитак права на порески кредит у случају отуђења и неактивирања основних средстава
   • 117
    Утврђивање пореског кредита по основу међукомпанијске дивиденде
    • 1. Услови за остваривање пореског кредита
    • 2. Усклађивање прихода по основу међукомпанијских дивиденди
    • 3. Утврђивање динарских износа пореза на добит и пореза по одбитку плаћених у страној валути
    • 4. Исказивање података у Анексу обрасца ПБ 1
    • 5. Изјава нерезидентне филијале о плаћеном порезу
    • 6. Неискоришћени порески кредит
   • 125
    Утврђивање пореског кредита по основу камата, ауторских накнада, накнада за закуп и дивиденди из члана 53а
    • 1. Услови за остваривање пореског кредита
    • 2. Усклађивање прихода по основу међукомпанијских камата и ауторских накнада
    • 3. Утврђивање износа пореског кредита и исказивање података у Анексу 1 Обрасца ПБ 1
    • 4. Изјава нерезидентне филијале о плаћеном порезу
    • 5. Неискоришћени порески кредит
   • 131
    Услови и начин коришћења подстицаја код улагања
    • 1. Услови за остваривање пореског ослобођења
    • 2. Признавање других пореских подстицаја у периоду улагања
    • 3. Основна средства за која се не признаје порески подстицај
    • 4. Утврђивање сразмерног износа улагања
    • 5. Исказивање података у Обрасцу СУ
    • 6. Сразмерно стечена имовина при статусној промени
    • 7. Губитак права на порески подстицај
    • 8. Контрола од стране Пореске управе
  • ПОРЕЗ НА ДOБИТ – СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАЈЕВИ – мр Предраг Петровић

   • 145
    Утврђивање пореза на добит обвезника у ликвидацији и стечају
    • 1. Утврђивање пореза на добит обвезника у ликвидацији и стечају над којим су ликвидација или стечај покренути до 26. децембра 2014. године
    • 2. Утврђивање пореза на добит обвезника у ликвидацији и стечају над којим су ликвидација или стечај покренути од 26. децембра 2014, односно у 2015, 2016, 2017. или 2018. години
   • 152
    Опорезивање прихода сталне пословне јединице нерезидентног обвезника (која не води пословне књиге у складу са прописима из рачуноводства)
    • 1. Представништво нерезидентног обвезника
    • 2. Исказивање података у Обрасцу ПБПЈ
   • 157
    Огранак страног привредног друштва који обавља делатност у Републици Србији (састављање годишњег финансијског извештаја и утврђивање пореза на добит)
    • 1. Састављање годишњег финансијског извештаја
    • 2. Утврђивање пореза на добит и састављање пореске пријаве на Обрасцу ПДП
   • 162
    Консолидовани порески биланс обвезника пореза на добит правних лица
    • 1. Услови за пореско консолидовање
    • 2. Измена услова за пореско консолидовање
    • 3. Састављање консолидованог пореског биланса
    • 4. Плаћање пореза
   • 169
    Утврђивање пореза на добит за друга правна лица (састављање пореског биланса ПБН 1 и пореске пријаве ПДП)
    • 1. Друга правна лица – обвезници пореза на добит
    • 2. Попуњавање Обрасца ПБН1 и приходи који (ни)су предмет опорезивања
    • 3. Пореско ослобођење
    • 4. Порески биланс и пореска пријава
    • 5. Достављање пореске пријаве и пореског биланса
    • 6. Плаћање пореза на добит
  • ПРЕДУЗЕТНИШТВО

   • 179
    Утврђивање финансијског резултата предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства – др Весна Нешић
    • 1. Финансијски извештаји предузетника који води двојно књиговодство
    • 2. Финансијски резултат предузетника који води пословне књиге по систему простог књиговодства
   • 190
    Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности (ПБ2 и ППДГ-1С) – др Весна Нешић
    • 1. Порески обвезник
    • 2. Утврђивање пореске основице и састављање пореског биланса
    • 3. Састављање и подношење пореске пријаве ППДГ-1С
    • 4. Утврђивање пореза и доприноса самоопорезивањем
    • 5. Утврђивање аконтације пореза за 2019. годину
    • 6. Попуњавање позива на број одобрења приликом плаћања аконтација и коначне обавезе
   • 211
    Порез на приходе од самосталне делатности физичких лица - обвезника ПДВ и пољопривредника који воде пословне књиге – др Весна Нешић
    • 1. Утврђивање финансијског резултата и састављање пореског биланса и пореске пријаве
    • 2. Утврђивање и плаћање пореза и доприноса самоопорезивањем
    • 3. (Не)могућност остваривања права на порески кредит по основу улагања у основна средства
    • 4. Физичка лица – обвезници ПДВ као обвезници пореза на имовину
  • РАЧУНОВОДСТВО

   • 218
    Стамбене зграде – (не)достављање годишњих финансијских извештаја и пореских биланса – Дејан Младеновић
    • 1. Стамбене зграде насупрот стамбеним заједницама
    • 2. Недостављање финансијских извештаја
    • 3. Обвезници пореза на добит правних лица
  • РАДНИ ОДНОСИ

   • 221
    Ангажовање сезонских радника у пољопривреди од 8. јануара 2019. године – др Весна Нешић
    • 1. Појам послодавца и сезонског радника
    • 2. Ангажовање на обављању сезонских послова
    • 3. Право на упознавање са условима рада
    • 4. Прекид радног ангажовања
    • 5. Права сезонског радника
    • 6. Евиденциона пријава и одјава сезонских радника
    • 7. Начин регистрације послодаваца за пријављивање сезонских радника
    • 8. Евиденција о сезонским радницима
    • 9. Ограничење трајања ангажовања сезонског радника
    • 10. Плаћање пореза и доприноса
    • 11. Надзор над применом Закона
    • 12. Казнене одредбе
  • ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

   • 229
    Ново упутство о попуњавању образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством – Бранка Ђорђевић
    • 1. Кредитни послови са иностранством о којима резиденти извештавају Народну банку Србије
    • 2. Измене у попуњавању образаца којима се врши извештавање о пословима кредитног задужења
    • 3. Измене у попуњавању образаца којима се врши извештавање о пословима кредитног одобрења
    • 4. Прелазна и завршна одредба Упутства
   • 233
    Обавеза извештавања у пословању са иностранством и прекршаји прописани Законом о девизном пословању – Бранка Ђорђевић
    • 1. Извештаји у пословању са иностранством, обрасци и рокови за извештавање
    • 2. Прекршај и прекршај у продуженом трајању
    • 3. Пропуштање обавезе извештавања
  • ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

   • 237
    Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање 1. јануара 2019. – мр Дејан Дабетић
  • ОСТАЛИ ПРОПИСИ

   • 256
    Принудна ликвидација због недостављања финансијских извештаја – Дејан Младеновић
   • 258
    Уредбе о додели подстицаја за директне инвестиције – Велимир Турановић
    • 1. Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања
    • 2. Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа
  • ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

   • 268
    Тромесечни извештаји о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа (за период 1.1.2018 – 31.12.2018) – Дејан Младеновић
  • БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

   • Припрема, састављање и достављање годишњих финансијских извештаја (завршних рачуна) за 2018. годину – корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда 270
    • 1. Нормативни оквир којим се уређују буџетско рачуноводство и извештавање
    • 2. Поступак припреме и послови који претходе састављању финансијских извештаја
    • 3. Додатна објашњења о садржини и функцији конта имовине, обавеза и капитала, прихода и примања, расхода и издатака и резултата пословања
    • 4. Обрасци на којима се састављају и достављају финансијски извештаји (завршни рачун)
    • 5. Закључивање пословних књига и чување рачуноводствених исправа
   • 308
    Утврђивање резултата пословања за 2018. годину – корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем – Зоран Килибарда
    • Увод
    • 1. Утврђивање вишка прихода и примања - суфицит
    • 2. (Не)могућност утврђивања мањка прихода и примања - дефицит
    • 3. Закључак
   • 316
    Промена начина вођења пословних књига – „прекњижавања“ – Зоран Килибарда
   • 324
    Усклађивање и доношење нових подзаконских аката у складу са Изменама и допунама Закона о државним службеницима – Бојана Потежица
    • 1. Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
    • 2. Уредба о вредновању радне успешности државних службеника
   • 337
    Уредба о oдређивању компетенција за рад државних службеника– Бојана Потежица
   • 339
    Уредба о оцењивању службеника у АП, ЈЛС и ГО – Бојана Потежица
   • 341
    Умањење основице за 5% код одређених корисника јавних средстава примењује се од исплате плате / зараде за јануар 2019. године – Зоран Килибарда
  • 343
   БУЏЕТСКИ СИСТЕМ – АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

   • 1. Календар рокова и обавеза за кориснике јавних средстава – фебруар 2019. године
   • 2. Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава (државни органи и организације, локалне власти, установе и јавне службе)
   • 3. Вредности из Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
   • 4. Тарифa Управе за трезор
  • 351
   АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

   • 1. Усклађени динарски износи акциза
   • 2. Усклађени су износи накнада за дуван индексом потрошачких цена у другом полугодишту 2018.
   • 3. Правилник о обавештењу које Пореска управа доставља АПР-у
   • 4. Измене и допуне Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту
   • 5. Правилник о посебним елементима процене ризика у области ветеринарске инспекције
   • 6. Продужење важења Посебних колективних уговора
   • 7. Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
   • 8. УИДО са Индонезијом, Сан Марином и Луксембургом
  • 359
   ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

   • Фебруар 2018

АРХИВА

ereste