Роковник

Плаћање обавеза

у року од 15 дана по истеку пореског приода ПДВ
до 15. и до последњег дана у месецу Акциза
14. фебруар
15. мај
14. август
14. новембар
Аконтација пореза на имовину
15. у месецу за претходни месец Аконтација пореза на добит правних лица
15. у месецу за претходни месец Аконтација пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
15. у месецу за претходни месец Аконтација доприноса за социјално осигурање (предузетници који плаћају доприносе на опорезиву добит)
15. мај Пријаве за годишњи порез на доходак грађана


Подношење обрачуна и извештаја

28. фебруар Годишњи финансијски изхвештаји индеректних корисника буџета / других корисника јавних средстава
31. март Годишњи/консолидовани извештај директних корисника буџетских средстава
31. март Годишњи финансијски извештаји правних лица и предузетника
31. март Пријава пореза на имовину
15. април Порески биланс и пореска пријава за предузетнике
29. јун Порески биланс и пореска пријава за привредна друштва, задруге и друга правна лица


Традиционалне активности

25-28. мај 51. Симпозијум (Златибор)
28. септембар - 1. октобар 21. Јесењи семинар МРС/МСФИ (Златибор)
28. септембар - 1. октобар 18. Саветовање професионалних рачуновођа буџетског рачуноводства (Златибор)


Професионална чланарина за 2022. годину

до 31. марта 2022. 7.500 динара
од 1. априла до 31. децембра 2022. 9.000 динара